Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Laboratory Exercises 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. október 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Alapképzés (BSc), villamosmérnöki szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC15 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dülk Ivor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIAC15
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • méréstechnikai alapismeretek
  • elektronikai alapismeretek
  • digitális technika területén alapismeretek
  • jel- és rendszerelméleti alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronika 2.

  (Kötelező: Laboratórium1.)

  7. A tantárgy célkitűzése A Laboratórium 2 c. tárgy keretében folyó képzés elsődleges célja - a Laboratórium 1 c. tárgy folytatásaként - a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése és ilyen irányú készségeinek további fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében: (1) további ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre, rendszerekre, ill. fejlesztő-, valamint mérőeszközeikre vonatkozóan, (2) bővítik ismereteiket a mérések megtervezése, összeállítása és végrehajtása, valamint a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközök használata terén, (3) gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, ill. eljárásait, és bővítik az összetettebb mérések dokumentálásával, valamint a mérési eredmények további felhasználásával kapcsolatos ismereteiket.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

  A mérés célja, hogy a hallgatók tapasztalatokat szerezzenek elektronikus áramkörök építése (kísérleti összeállítása) és bemérése terén. A hallgatók megépítenek egy egyszerű áramkört, méréssel ellenőrzik működőképességét és paramétereit.

  2. mérés: Nyomtatott áramkör tervezése

  A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy áramkörtervező programrendszer legalapvetőbb szolgáltatásaival, és elsajátítsák a nyomtatott áramkör tervezés főbb lépéseit (kapcsolási rajz bevitele, szimuláció, nyomtatott huzalozás készítése, gyártófájlok generálása).

  3. mérés: EMC alapjelenségek mérése

  A mérés célja néhány olyan jelenség vizsgálata, amelyek elektromos eszközök és berendezések kölcsönhatása révén, ill. tranziens viselkedésének eredményeként jönnek létre. A hallgatók megismerkednek különböző csatolási jelenségekkel és ezek közelítő számításával, illetve bizonyos áramköri elemek EMC szempontból történő jellemzésével.

  4. mérés: Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek vizsgálata

  A mérés célja különböző feszültségkonverter áramkörök megismerése, például áteresztő tranzisztoros stabilizátorok, kapcsolóüzemű konverterek. A mérés során a hallgatók megismerik az áramkörök működését, és mérik azok paramétereit (pl. terhelésfüggés, hullámosság).

  5. mérés: Tranzisztoros erősítőkapcsolások vizsgálata

  A mérés keretében a hallgatók a tranzisztoros alapkapcsolások jellemzőinek méréssel és számítással történő meghatározását gyakorolják. Ennek keretében elmélyítik az egyes kapcsolások munkaponti és üzemi paramétereinek kiszámítására és mérésére vonatkozó ismereteiket.

  6. mérés: Mérőerősítő kapcsolások vizsgálata

  A mérés keretében a hallgatók a műveleti erősítővel megvalósított mérőerősítő kapcsolások (nem-invertáló, invertáló, ill. szimmetrikus mérőerősítő egy műveleti erősítővel) jellemzőinek méréssel és számítással történő meghatározását gyakorolják (pl. ofszet jellegű tagok, különböző erősítési paraméterek és azok frekvenciafüggése).

  7. mérés: A/D és D/A átalakítók vizsgálata

  A mérés célja az analóg-digitális és digitális-analóg átalakítás jellemzőinek mérése, hibamodellek felállítása mérnöki megfontolások alapján, az átalakítók nemlineáris viselkedésének vizsgálata, a dinamikus jellemzőik vizsgálata.

  8. mérés: Szabályozási algoritmusok vizsgálata

  A mérés keretében a hallgatók egyrészt gyakorlati tapasztalatokkal bővítik a modell-illesztéssel, ill. rendszer-identifikációval kapcsolatos ismereteiket, másrészt állapot-megfigyelőn és állapot-visszacsatoláson alapuló szabályozót terveznek és valósítanak meg előírt dinamikus viselkedés biztosítása céljából egy valós rendszeren.

  9. mérés: Analóg fáziszárt hurok vizsgálata

  A mérés keretében a hallgatók megismerkednek az analóg fáziszárt hurok (APLL) áramkör blokkjainak működésével, az egyes blokkok karakterisztikáival, az APLL mérési eljárásaival, és az APLL néhány, tipikus alkalmazásával.

  10. mérés: 900 MHz-es FSK adatátviteli berendezés vizsgálata

  A mérés keretében a hallgatók megismerkedhetnek rádiófrekvenciás spektrumanalizátor használatával, valamint az FSK modulációs eljárás és a szuperheterodin vevő terén megszerzett ismereteiket egészítik ki egy, szimplex FSK összeköttetést biztosító rádió berendezés mérésén keresztül.

  11. mérés: Programozható logikai vezérlők alkalmazása

  A mérés célja, hogy hallgatók gyakorlati tapasztalatokkal bővítsék a számítógépes technológiai-folyamat irányítás néhány tipikus eszközére (PLC-k), és a hozzájuk tartozó tervezési és megvalósítási módszerekre vonatkozó ismereteiket. A rendszer szolgáltatásait a hallgatók egy egyszerű mintafolyamaton elvégzendő mérések, ill. beavatkozások keretében ismerik meg.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.
  10. Követelmények

   (1) A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, a mérés megfelelő szintű dokumentálása és a megszerzett tudás igazolása tartozik.

  • Otthoni felkészülés: Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés során folyamatosan ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén a mérést a hallgatónak be kell fejeznie, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.  A mérésre házi feladat készítendő. A házi feladat el nem készítése nem eredményez automatikusan pótlást, de színvonala beszámít a mérésre kapott osztályzatba.
  • Osztályzattal nem értékelt mérések: Az 1-3. mérések bevezető-felkészítő jellegűek, ezért az ezek keretében folyó hallgatói munkát osztályzattal nem értékeljük, de elégtelen teljesítés esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • Osztályzattal értékelt mérések (m): A 4-11. mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető - minden hallgató esetében külön-külön - osztályzattal értékeli, amely a hallgató felkészültségét, a mérés során végzett munkájának színvonalát, és a mérőcsoport közös mérési jegyzőkönyvének minőségét veszi figyelembe. Elégtelen osztályzat esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • Ismétlő kérdések (K): A mérések végén az oktató ismétlő kérdésekkel ellenőrzi, hogy a mérés során szerzett gyakorlati ismereteket tudja-e a hallgató önállóan alkalmazni, illetve össze tudja-e kötni a felkészülés során elsajátított elméleti ismeretekkel.

  (2) Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor.

  • Gyakorlati rész (EM): Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, az elvégzett 11 mérés anyagából egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.

  A félévközi jegy számításának módja:

  jegy = 0.6*M + 0.2*K + 0.2*EM

  ahol M az eredményesen elvégzett 4-11. gyakorlatokon kapott osztályzatok számtani átlaga, K az ismétlő kérdésekre kapott osztályzatok számtani átlaga, EM az ellenőrző mérés osztályzata. (Kerekítés 50 századtól felfelé.) A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind a 11 gyakorlatot, vagy az EM elégtelen.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az előírt 11 gyakorlatból a félév során maximum 2 alkalom pótlására biztosítunk lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult a gyakorlat, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A pótlások legkésőbb a szorgalmi időszak végén, a laborvezető által készített beosztás szerint történnek.

  Tartós betegség vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a tantárgyfelelős dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

  Eredménytelen vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására legkésőbb a pótlási időszak első hetében biztosítunk egy pótlási lehetőséget.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz mérési útmutatók és műszerismertetők tartoznak, amelyek a tantárgy honlapján elektronikus formában mérésekre lebontva állnak rendelkezésre.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra56
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése11
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása11
  Felkészülés ellenőrző mérésre
   16
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta A Laboratórium 2. tantárgyat kidolgozó Munkaközösség.
  IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók számára az alapfeladatokon felül lehetőség van a mérési feladatokban az egyes jelenségek részletesebb vizsgálatára és kiegészítő feladatok megoldására.

  IMSc pontok szerzésére a mérési feladatok, az önállóan végrehajtott ellenőrző mérés jelesen felüli színvonalon történő teljesítésével van lehetőség.

  IMSc pontozás A tantárgyból összesen 25 IMSc pont szerezhető meg a következő bontásban:

  A tematikus (4-11) mérésekre mérésenként 3 (a félév során összesen 24) IMSc pont kapható (pl. kiegészítő feladatok megoldása, jegyzőkönyv magas színvonalú elkészítése, mérés során feltett nehezebb kérdések megválaszolása).
  A gyakorlati ellenőrző mérésen 1 IMSc pont szerezhető a normál mérési feladaton felül kiosztott kiegészítő feladatért.
  IMSc pont az alapfeladatok jeles teljesítése mellett szerezhető. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.