Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. július 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Alapszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA304 5 0/0/4/f 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia304/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Jelek és rendszerek, Elektronika (4. szemeszter), Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMIA206", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2022", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO2553", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2)
  ÉS
  (TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHIA205", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI3020", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKV05", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2 ))

  VAGY

  (( Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO1020", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO1013", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO1504", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIIIA104", ahol a Ciklus = tetszőleges))
  ÉS
  ( Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO2553", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2022", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMIA206", ahol a Típus = "EVKOZIJEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2)
  ÉS
  ( Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIEE2019", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIEE2241", ahol a Ciklus = tetszőleges) VAGY TargyEredmeny("BMEVIEEA306", "EVKOZIJEGY", _) >=2 ))

  VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ") )  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a Méréstechnikából kreditet és Elektronika 1 tárgyból kreditet szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A képzés elsődleges célja a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében

  • ismetereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan,
  • elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát,
  • gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a mérések dokumentálásának valamint a mérési eredmények további felhasználásának legfontosabb szabályait.

  A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek

  • egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, ill. digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére,
  • a mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére.

  A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók az alaplaborban komplex feladatokat oldanak meg. Ezeknek egyes elemeit a mérésre történő felkészülés időszakában, másokat a laboratóriumi munka keretében, ill. ezt követően kell elvégezniük. A felkészülés időszakára esik (1) a mérési feladat elvégzéséhez szükséges elméleti alapok átismétlése, ill. elsajátítása, beleértve mind a mérendő objektumra, mind a mérési módszerre vonatkozó ismerteket, (2) a konkrét mérés megtervezése a mérendő objektum ismeretében, (3) a mérésre vonatkozó terv ellenőrzése pl. szimulációval, (4) a szükséges mérőeszközök kiválasztása, (5) a mérés feladattervének/programjának teljes, vagy részleges elkészítése. A laboratóriumi munka végeztével a munka eredményeit és tapasztalatait összegző dokumentum/jegyzőkönyv elkészítése zárja a feladatok sorát.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. sz. mérés: Műszerkezelés

  Bevezetés: A laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése, baleseti és tűzvédelmi oktatás. A laboratóriumban használt általános célú műszerek megismerése és használatának gyakorlása. Alapvető cél, hogy a megszerzett ismeretek alapján a műszerek kezelése ne okozzon nehézséget a későbbi tematikus mérési feladatok megoldásánál.

  2. sz. mérés: Alapmérések

  A laborban használt általános célú műszerek használatának gyakorlása egyszerű mérési feladatok elvégzésével. Elektromechanikus és digitális műszerek használata, mérési bizonytalanságuk meghatározása. Egyenfeszültség, egyenáram mérése. Váltakozó feszültség, váltakozó áram mérése. Mérési bizonytalanság meghatározása.

  3. sz. mérés: Digitális alapeszközök

  A mérés alapvető célja a tárgy későbbi digitális méréseihez szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő korszerű tervezési és vizsgálati eszközök, módszerek első bemutatása, a logikai analizátor kezelésének gyakoroltatása.

  4. sz. mérés: Jelanalízis I.

  A mérés során a hallgatók megismerkednek a jelek Fourier-transzformációval történő vizsgálatával, összehasonlítják az idő- és frekvenciatartománybeli leírást, mérési módszert sajátítanak el a Bode-diagram meghatározására, példákat látnak a méréstechnika gyakorlati alkalmazására, spektrumanalízis használatára időtartományban nehezen detektálható tulajdonságok feltérképezésére.

  5. sz. mérés: Jelanalízis II.

  A mérés során a hallgatók feladatokat oldanak meg a következő témakörökben: az idő- és fázismérés, a lineáris hálózatok frekvenciafüggő átvitele és ennek elemzése időtartományban, jelterjedés elosztott paraméterű rendszereken (Time Domain Reflectometry), és hibadiagnosztikai feladatok megoldását időfüggvények elemzésével.

  6. sz. mérés: Kétpólusok vizsgálata

  A mérés célja, hogy az áramkör építésben előforduló alkatrészek mérésével a hallgatók tájékozódjanak az RLC elemek nem ideális tulajdonságairól, összetett kétpólusok mérése során megismerjék azok erősen frekvenciafüggő viselkedését, és meghatározzák a leíró paramétereket, a mérések során tanulmányozzák az alkalmazott módszerek tulajdonságait és korlátjait.

  7. sz. mérés: Négypólusok vizsgálata

  A mérés célja a korábban megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati vonatkozásainak bemutatása a modellalkotás, az impedanciamérés és a mágneses jellemzők mérése témakörökben, elsősorban anyagvizsgálati, paraméter-identifikációs feladatokhoz, ill. in-circuit mérésekhez kapcsolódóan.

  8. sz. mérés: Aktív elektronikus eszközök vizsgálata

  A mérés célja különböző diszkrét félvezető diódák (réteg, Schottky, Zener, LED), bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok vizsgálata: karakterisztikájuk, kisjelű paramétereik és dinamikus tulajdonságaik mérése. A mérendő eszközök fizikai tulajdonságainak megismertetése mellett fontos célkitűzés a mérések elvégzésére szolgáló mérési eljárások, ill. mérési összeállítások és célműszerek, bemutatása, ill. gyakorlása.

  9. sz. mérés: Logikai áramkörök vizsgálata

  A mérés célja a TTL és CMOS integrált áramkörök tulajdonságainak vizsgálata és ellenőrzése méréssel, továbbá a műszeres (oszcilloszkópos) mérések (pl. trigger feltételek, X-Y mód...) gyakorlása és ismeretbővítés a digitális integrált áramkörök alkalmazása terén.

  10. sz. mérés: Sorrendi hálózat vizsgálata

  A mérés célkitűzése a sorrendi hálózatokkal kapcsolatos ismeretek és funkcionális elemekkel tervezés elmélyítése és gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, ismerkedés a CAD-rendszerrel való logikai tervezés alapjaival, készség szerezése egyszerű logikai hálózatok tervezésében, szimulálásában, bemérésében.

  11. sz. mérés: Programozható perifériák mérése

  A mérés célja, hogy a gyakorlatban bemutassa egy egyszerű programozott vezérlőáramkör működését (utasítás vezérelt áramkör), programozását gépközeli szinten, gyakoroltassa a programok írását, fordítását, betöltését, lépésenkénti és valósidejű végrehajtását, a megszakítás működésének mechanizmusát és használatát, bemutassa tipikus párhuzamos és soros kommunikációs módszerek mérését. További cél, hogy bemutassa komplex digitális áramkörök alkalmazását vezérlési és kommunikációs célokra, a vezérlőegység működésének demonstrálásával, gyakoroltassa számítógépes tervező-fejlesztő környezet használatát, hardver-szoftver komponensek együttes alkalmazását.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratórium

  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban:

  (1) A 8. pontban felsorolt mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

  • Otthoni felkészülés: Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • Osztályzattal nem értékelt mérések: Az 1-3. mérések bevezető-felkészítő jellegűek, ezért az ezek keretében folyó hallgatói munkát osztályzattal nem értékeljük, de elégtelen teljesítés esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • Osztályzattal értékelt mérések (m): A 4-11. mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető – minden hallgató esetében külön-külön – osztályzattal értékeli, amely a hallgató felkészültségét, a mérés során végzett munkájának színvonalát, és a mérőcsoport közös mérési jegyzőkönyvének minőségét veszi figyelembe. Elégtelen osztályzat esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

  (2) Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor.

  • Gyakorlati rész (gy): Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, az elvégzett 11 mérés anyagából egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.

  (3) A zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat megírására a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Az ellenőrző mérésen csak az vehet részt, aki mind a 11 gyakorlatot eredményesen teljesítette.

  • Zárthelyi dolgozat (zh): A ZH alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb kapcsolási rajzok, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok, stb.)

   

  A félévközi jegy számításának módja:

  jegy = 0.6m + 0.2gy + 0.2zh

  ahol m az eredményesen elvégzett 4-11. gyakorlatokon kapott osztályzatok számtani átlaga, gy az ellenőrző mérés osztályzata, zh a zárthelyi dolgozatra kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé.) A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind a 11 gyakorlatot, vagy gy és zh közül bármelyik elégtelen.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Az előírt 11 mérésből a félév során maximum 2 mérés pótlására biztosítunk lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Az első három mérésre alapvetően építenek a további mérések, ezért ezeket a 3. mérés hetének végéig kell pótolni a laborvezető által készített beosztás szerint. A további tematikus mérés a szorgalmi időszak végén a laborvezető által készített beosztás szerint pótolhatók.

  Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a tantárgyfelelős dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

  Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására legkésőbb a pótlási időszak első hetében biztosítunk egy pótlási lehetőséget.

  Eredménytelen, vagy elmulasztott zárthelyi dolgozat pótlására a TVSZ szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz mérési útmutatók és műszerismertetők tartoznak, amelyek a Jegyzetboltban vásárolhatók meg. A segédlet adatai:

  Péceli Gábor – Dabóczi Tamás (szerk.): Hallgatói segédlet a Laboratórium 1. c. tárgy méréseihez, Műegyetemi Kiadó.

  Péceli Gábor – Dabóczi Tamás (szerk.): Műszerismertető segédlet a Laboratórium 1. c. tárgy méréseihez, Műegyetemi Kiadó.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  48

  Félévközi készülés órákra

  88

  Felkészülés az ellenőrző mérésre

  14

    

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  A Laboratórium 1. tárgyat kidolgozó Kari Munkaközösség.

  Egyéb megjegyzések A tárgy angol neve: Laboratory Exercises 1.