Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció

  A tantárgy angol neve: Infocommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnök BSc
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAB05 4 3/2/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varga Pál,
  4. A tantárgy előadója Dr. Varga Pál (TMIT), Marosi Gyula (TMIT)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEVITMAB03") )

  ÉS

  (( (EgyenCsoportTagja("VILL - 2022 - MINTATANTERV HALLGATÓI") VAGY
  EgyenCsoportTagja("VILL - 2022ENG - MINTATANTERV HALLGATÓI"))
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIHVAB02" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  VAGY

  ( (EgyenCsoportTagja("2014_tanterv_hallgatoi_vill") VAGY
  EgyenCsoportTagja("2014_tanterv_hallgatoi_vill_eng"))

  ÉS
  (TárgyEredmény( "BMEVIHVAB01" , "aláírás" , _ ) = -1 VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVAB02" , "aláírás" , _ ) = -1 )) )

  VAGY

  (EgyenCsoportTagja("VILL régi tanterv")
  ÉS
  TárgyEredmény("BMEVIHVAB01" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Jelek és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az „Infokommunikáció” tárgy célja, hogy megismertesse az információ-átvitel és -tárolás alapvető módszereit, és rávilágítson ezek alkalmazására a modern távközlésben és kommunikációs hálózatokban.

   

  A tárgy oktatása törekszik arra, hogy később

  - a témakörhöz kötődő specializációkon tovább tanulók biztos alapokat kapjanak a leglényegesebb fogalmak és eljárások tekintetében; valamint

  - azok a hallgatók, akik más specializációk valamelyikén folytatják tanulmányaikat, kellően megalapozott ismeretekkel rendelkezzenek a modern infokommunikációs rendszerek megértéséhez.

   

  Ennek megfelelően a tantárgy minden villamosmérnök számára nyújt „kimenő” ismereteket miközben megalapozza a később az infokommunikáció-rokon specializációk valamelyikét választók további tanulmányait.

  Az előadások, a gyakorlatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt alkotó módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok tájékozódási pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új infokommunikációs rendszereket és szolgáltatásokat kevés utánjárással megértsék.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés, a tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése. A mintavételezésről tanultak felelevenítése, a híradástechnikai átviteli lánc kontextusában. Sávkorlátozott jelek tulajdonságai, mintavételi tétel. A visszaállítás jellegzetes hibái, szivárgás és aliasing.  Nem alapsávi jel mintavételezése, a túlmintavételezés hatása. A kvantálás szerepe és hatása az átviteli láncban.

  Kvantálási zaj, jel zaj viszony, egyenletes és változó lépcsőméretű kvantálás.

  2. hét

  Forráskódolás.  Fix és Nem-fix szóhosszú kódok, egyértelmű megfejthetőség, prefix tulajdonság, Kraft-McMillan egyenlőtlenség. Átlagos kódszóhossz, a kód entrópiája, a tömöríthetőség határa, a tömörítés módszerei.

  3. hét

  Hibakorlátozó kódolás. BSC csatorna átviteli tulajdonságai, csatornakapacitás. Lineáris, bináris, szisztematikus kódok, vonali kódolás. Kódtávolság, Hamming-távolság, bináris kódszó súlya, perfekt kód. Hibavédelem blokk kóddal, hibajavítás lineáris kóddal. Titkosító kódolás, szimmetrikus kulcsú rejtjelezés, nyilvános kulcsú rejtjelezés.

  4. hét

  Analóg modulációs eljárások. Amplitúdó moduláció, előállítása, spektrumábrái, időfüggvénye, demodulálása. Szögmodulációk, frekvencia és fázismoduláció, előállítása, spektrumábrái, időfüggvénye, demodulálása. Sávszélesség-becslési modellek.

  5. hét

  Digitális alapsávi átvitel. A PAM jel spektrális viselkedése, a szimbólumközti áthallásmentesség feltétele, a zaj hatása, szemábra vizsgálata, jelzési sebesség, Nyquist-tétel a szimbólumközti áthallásról, az ISI elkerülése, emelt-koszinuszos elemi jel. Többszintű átvitel.

  6. hét

  Digitális modulációs eljárások. Frekvencia billenytűzés (FSK, MSK) – sávszélesség és frekvencialöket, amplitúdó billentyűzés (ASK, OOK), PSK modulációk, QAM változatok, QAM jelek érzékenysége, teljesítmény igénye. Konstellációs diagramok, kétdimenziós szemábra.

  7. hét

  Többszörös csatornahozzáférés. Időosztásos nyalábolás (TDM), frekvenciaosztásos nyalábolás (FDM), ortogonális frekvenciosztásos nyalábolás (OFDM). Többszörös hozzáférés a csatornához időosztással, frekvenicaosztással,  kódosztással (TDMA, FDMA, CDMA). OFDM-ben a nyalábolás és szétosztás megvalósítása, előállítás gyorsítása FFT-vel. CDMA kódolási és dekódolási példa.

  8. hét

  Hang-hallás, kép-látás. Az emberi hallás műszaki vonatkozásai, analóg és digitális hangjelek jellemzői, a fényérzékelés néhány jellemzője, színes mozgókép-megjelenítés analóg és digitális formában. Fletcher-Munson görbék, hangerő-szabályozás, a zaj pszofometrikus értékelése, a színezet és telítettség pszichofizikai értelmezése. Hang- és képtömörítő eljárások az emberi érzékszervek befogadó-képességeihez igazítva.

  9. hét

  Infokommunikációs hálózatok alapjai. Az ISO-OSI hétrétegű modell összehasonlítása a négyrétegű számítógép-hálózati modellel (Internet Protocol Suite). A fizikai réteg és az adatkapcsolati réteg. A vezetéknélküli és a vezetékes átvitel sajátosságai, és ezek kényszerítő hatásai a ráépülő rétegekre. Adatkapcsolati réteg - feladatai, a protokollok által megoldandó kérdések. Közeg-hozzáférési módszerek. Jellegzetes protokollok a közeghozzáférési rétegben.

  10. hét

   A hálózati réteg. Feladatai, az általa nyújtott szolgáltatások. Az Internet Protokoll. IPv4 fejléc mezői és ezek jelentése, címkiosztás, alhálózati címzés, boradcast, multicast. Az IPv6 és az IPv4 összehasonlítása. Az IPv6 címkiosztás. Az IPsec alapjai. A QoS fogalma.

  11. hét

  A transzport réteg. Feladatai, az általa nyújtott szolgáltatások. Az UDP protokoll – feladatai, szolgáltatásai, fejléce. A TCP protokoll feladatai, szolgáltatásai, fejléce, összehasonlítás az UDP-vel. A TCP néhány fontosabb koncepciója és eljárása – kapcsolat felépítés és bontás, újraadás, folyamvezérlés, torlódásvezérlés.

  12. hét

  Analóg és digitális műsorszóró rendszerek. Analóg modulációk infokommunikációs alkalmazásai. Analóg AM és FM rádió műsorszórás, analóg televízió műsorszórás alapelvei. Digitális modulációk infokommunikációs alkalmazásai. Digitális rádió és televízió műsorszórás alapvető jellemzői, tömörítési és modulációs eljárásai. IPTV és streaming rendszerek.

  13. hét

  Mobil kommunikáció - architektúra és a rádiós hálózat. Cellás rendszerek. 1G, 2G, 3G 4G és 5G hálózatok sajátosságai. A 4G és 5G rádiós hozzáférési hálózatok bemutatása, összehasonlítása. Mobil kommunikáció - architektúra és a mobil maghálózat. Az 5G maghálózat fő funkciói.

   

  Kijelölt tanagyag - írásos és video-alapú - a következő témakörökből: Rádiós összeköttetések. Rádiócsatorna, rádiós összeköttetések jellemzése, rádióspektrum felosztása; antennák irányítottsága, nyeresége és hatásos felülete, antennák alkalmazásai; rádióhullámok direkt és kétutas terjedése, a rádiócsatorna szakaszcsillapítása. Vezetékes átvitel tulajdonságai, átviteli modellek; transzverzális elektromágneses és optikai vezetékes átvitel jellemzői. Analóg rádiós és televíziós műsorszóró rendszerek felépítése, fejlődési trendje, digitális műsorszóró rendszerek architektúrája, szolgáltatásai. Tömegkiszolgálás alapjai, sorbanálláselmélet, Markov-lánc alapú kiszolgálási folyamatok.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  A szorgalmi időszakban: zárthelyi vagy a pótlásának legalább elégséges (2) teljesítése.

  Vizsgaidőszakban

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga – az írásbeli elégséges (2) vagy közepes (3) teljesítése maga a vizsgajegy, az írásbelin elért ezeknél jobb eredmény esetén szóbeli vizsgán szerezhető meg az ennél jobb, jó (4) vagy jeles(5) osztályzat. 

  Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény

  11. Pótlási lehetőségek Egy pótzárthelyi lehetőség biztosított.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadóival egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A zárthelyire és a vizsgára készülést közvetlenül segítő szakirodalmak:

  Híradástechnika, főszerk. Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó, 2000.

  https://tsplab.hu/gyula/InfoKomm/Chap_ZH.html, on-line példatár, szerk Marosi Gyula

  Híradástechnika példatár, Elek Kálmán - Kovács Lóránt, Műegyetemi Kiadó, 2004.

  A tantárgy honlapján elhelyezett elméleti összefoglalók, példamegoldások, gyakorló feladatok valamint egy-egy gyakorlathoz tartozó egyéb oktatási segédletek.   

  Az Infokommunikáció témaköreinek további elmélyítését segítő (a zárthelyire és vizsgára készüléshez nem szükséges, de hasznos) szakirodalmak:

  J. G. Proakis, M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Pearson Prentice Hall2005.

  Goff Hill (szerk.), The Cable and Telecommunications Professionals’ Reference, Elsevier, Focal Press, 2007 (3rd edition).

  Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw-Hill, 2007

  Hírközlő rendszerek, Frigyes István, Műegyetemi Kiadó, 2001.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra33
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Varga Pál

  Marosi Gyula

  Dr. Osváth László

  IMSc tematika és módszer Az IMSc képzésben a tantermi gyakorlatok során, azonos órarendi keretben, fogalmilag összetettebb, több tématerületen is átívelő feladatokat oldunk meg az elméleti tudás elmélyítése céljából. Emellett lehetőség szerint gyakorlati, fizikai bemutató segítségével illusztráljuk a problémákat és megoldásukat.
  IMSc pontozás

  A zárthelyi dolgozatnál lehetőséget biztosítunk a hallgatók részére IMSc pont megszerzésére. A zárthelyin a szokásos kiméretű (tipikusan 22 pontban maximált) feladatokon túl további (15 pontnyi) feladatot adunk ki, amelyekkel maximum 15 IMSc pontot szerezhet az, aki a zárthelyi közös részét legalább 75%-os szinten (az elérhető 22-ből legalább 16 pont) teljesíti.

  A vizsgákon a zárthelyihez hasonlóan 15 pontnyi extra feladatot adunk ki, amelyekkel 15 iMSC pontot lehet szerezni. A vizsgákon IMSc pontot az kaphat, aki a közös részből legalább 75%-os szinten (22-ből legalább 16 pont) teljesít.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.