Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ipari irányítástechnika

  A tantárgy angol neve: Industrial Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Első ciklus
  Beágyazott és irányítórendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAC03 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Programozás alapjai, Szabályozástechnika, Fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINbeagy", _) VAGY
  Szakirany("AVINirrend", _) VAGY
  Szakirany("AVINszgepalrend", _) VAGY
  Szakirany("AVIbeágy", _) VAGY
  Szakirany("AVIirány", _) VAGY
  Szakirany("AVIszgalr", _) VAGY
  Szakirany("VIABV-EMBCS", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA349" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA349", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A szakiránybesoroláshoz szükséges követelmények teljesítése. Kredit megszerzése a Szabályozástechnika tárgyból.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a beágyazott irányító rendszerekben és az ipari folyamatirányítási gyakorlatban széles körben alkalmazott programozható irányítóberendezések, valamint a hozzájuk kapcsolódó érzékelő eszközök főbb jellemzőinek bemutatása, továbbá a fejlesztésükhöz, alkalmazástechnikájukhoz és üzemeltetésükhöz szükséges legfontosabb ismeretek átadása. A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgató képes lesz

  • (K2) bemutatni az ipari irányítórendszerek elemeit, felépítését,
  • (K2) ismertetni a programozható irányítóberendezések (PLC) működési és programozási modelljét, gyakran használt moduljait,
  • (K3) ipari gyakorlatban tipikus vezérlési feladatokat megvalósítani PLC-k segítéségével,
  • (K2) bemutatni a folyamirányításban és gyártásautomatizálásban leggyakrabban használt érzékelők működési elvét,
  • (K3) folyamatműszerezési körök egyszerűbb mérési elrendezéseit megtervezni, a hozzájuk tartozó érzékelőket kiválasztani
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  Bevezetés (1 előadás): Ipari irányítórendszerek fejlődéstörténete, az ipar négy forradalma. Korszerű elosztott irányítórendszerek felépítése, hardver- és szoftverelemei.

  PLC-k felépítése és működési elve (1 előadás): A PLC fogalma, PLC-k osztályozása, kompakt és moduláris vezérlők. A központi egység feladata és felépítése, be- és kimeneti modulok típusai. A PLC-k általános memóriamodellje, ciklikus működési mód fogalma és hatása a programozási modellre.

  Az IEC-61131-3 szabvány szoftvermodellje (2 előadás): Korszerű PLC operációs rendszerek szolgáltatásai, ütemezés, programszervezési egységek, adattípusok, szabványos függvények és funkcióblokkok.
  Érzékelők jellemzése (1 előadás): Érzékelők jellemzői, statikus karakterisztika, hibák, nemlineáris karakterisztika lineáris közelítése. Érzékelők kiválasztásának szempontjai.

  Hőmérsékletérzékelők (2 előadás): Ellenálláshőmérők, hőelemek, termisztorok és IC hőmérők működésének fizikai alapjai, illesztőáramkörei, alkalmazástechnikájuk.

  Elmozdulás-, közelítés- és szintérzékelés (2 előadás): Elmozdulás mérése: potenciométerek, differenciáltranszformátorok, kapacitív érzékelők, kódadók. Közelítésérzékelők: végálláskapcsolók, optikai, mágneses, induktív és kapacitív érzékelők. Szintkapcsolók, differenciális nyomáson alapuló, kapacitív, ultrahangos és radaros szintérzékelők.

  Erő- és nyomásérzékelők (2 előadás): Nyúlásmérő bélyegen alapuló erőérzékelés elve, illesztőáramkörei. Erőmérő cellák felépítése, nyomatékmérési módszerek. A nyomásmérés elve, nyomásérzékelők felépítése és jellemző típusai.

  Áramlásmérés (2 előadás): Áramlástani alapfogalmak, az áramlásmérés elvei. Nyomáskülönbségen alapuló, ultrahangos, térfogatkiszorításos, Coriolis-elvű, örvényleváláson alapuló és turbinás áramlásmérők.
  Irányítórendszerek jelkapcsolatai (1 előadás): Irányítórendszerek analóg és digitális be- és kimeneteinek típusai, IO-modulok tipikus felépítése. Analóg áramtávadók.

  Gyakorlatok:

  PLC-k programozása (5 gyakorlat): Az IEC-61131-3 szabvány programozási nyelvei: létradiagram, utasításlista, funkcióblokk-diagram, strukturált szöveg, sorrendi folyamatábra. A programozási nyelvek sajátosságai, tipikus feladatok megoldása, esettanulmányok.

  HMI és SCADA rendszerek (1 gyakorlat): Az ember-gép interfész eszközei, operátori panelek típusai, kommunikáció az irányítórendszerrel. Esettanulmány: a felhasználói felület tervezésének alapvető elvei, HMI-rendszerek tipikus szolgáltatásai.

  DCS rendszerek (1 gyakorlat): Elosztott folyamatirányító rendszerek szolgáltatásai, felépítése, funkcióblokkos programozás. Esettanulmány: folyamatirányító rendszer egy részének megvalósítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, minden második héten 2 óra gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: aláírás megszerzése az alábbi két követelmény teljesítésével

  1. A félév során kiadott két otthoni feladat önálló megoldásának eredményes beadása (értékelés: elfogadva/nem elfogadva).
  2. Összegző értékelés: egy darab 90 perces zárthelyi dolgozat (ZH) eredményes (legalább elégéges) megírása. A ZH-n számonkért anyagrész a teljes féléves tananyag 40%-a. A ZH eredménye a vizsgajegybe 40%-kal beszámít.

  A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli teljesítményértékelésből és az évközi teljesítményértékelésen elért eredmények beszámításából áll. Az évközi teljesítményértékelések eredményének javítására a vizsgaidőszakban nincsen mód.

  11. Pótlási lehetőségek A ZH a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható, vagy annak eredménye javítható. A ZH a pótlási héten nem pótolható, illetve nem javítható. A két házi feladat közül az egyik a pótlási héten is beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban, a ZH időpontját és vizsgaalkalmakat megelőzően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Dr. Csubák Tibor: Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek (elektronikus jegyzet, 2014)
  2. Frank D. Petruzella: Programmable Logic Controllers. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-829852-0
  3. W. Bolton: Programmable Logic Controllers, Elsevier, 2009, ISBN 978-1-85617-751-1
  4. Elektronikus segédanyagok a tárgy honlapján. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés előadásokra 10
  Félévközi készülés gyakrolatokra 10
  Felkészülés zárthelyire 12
  Otthoni feladatok megoldása 14
  Vozsgafelkészülés 32
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  dr. Katona László

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Prohászka Zoltán

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását segítjük az érintett hallgatóknak tartott konzultációk során.
  IMSc pontozás

  A tárgyból IMSc pontok csak jeles vizsgaeredmény elérése esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető az alábbiak szerint:

  1. A ZH emelt szintű feladatainak megoldásával 10 IMSc pont szerezhető.
  2. A vizsga emelt szintű feladatainak megoldásával 10 IMSc pont szerezhető.

  Mind az ZH, mint a vizsga emelt szintű feladatainak esetében részpontszámok is szerezhetők. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.