Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikációs technológia és rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory of Media Communication Technologies and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA326 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  BME-HT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   

  Médiakommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVImédia", _)  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat" -ban foglaltak szerint.

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tantárgy célja a szakirány alapozó tárgyában tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kódolási/dekódolási és modulációs műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  HTMER-1:                             Szimuláció

  E mérés keretében megismerkednek a legtöbb mérés eszközkészletét biztosító szimulációs programcsomag (Matlab Simulink) által kínált lehetőségekkel, és korlátokkal, valamint a legtöbb mérésben alkalmazott alapsávi modell elvi és gyakorlati alapjaival megismerik a grafikus kezelő felületet részleteit

   

  HTMER-2:                             Spektrumanalízis FFT-vel

  A mérés első felében a hallgatók megismerkednek a hagyományos spektrumanalizátorok felépítésével, működésével, a legfontosabb állítható paraméterekkel és azok hatásával, valamint az FFT elméleti és gyakorlati alapjaival, annak korlátaival, az ablakozás szerepével és hatásával. A mérés során a hallgatók számos speciális és kevésbé speciális bemenő jel esetében megvizsgálják az FFT mintavételi frekvencia, az FFT méret és a legkülönbözőbb ablakozások kijelzett spektrumra gyakorolt hatását.

   

  HTMER-3 és HTMER-4      Analóg modulációs módok vizsgálata

  A mérés első felében a hallgatók megismerkednek az analóg modulációs módok (AM-DSB, AM-DSB/SC, QAM, SSB, VSB, ISB, PM, FM) legfontosabb jellemzőivel azok. előállításával, demodulálásával majd idő és a frekvencia tartományú vizsgálatokat végeznek. A mérés második felében vizsgálják a vivő előállítás frekvencia és fázis pontatlanságának hatását, az egyes módok jel-zajviszony produkcióját, és az amplitúdó és fázis karakterisztika hatását a demodulált jel jellemzőire (nem lineáris torzítás, jel-zajviszony).

   

  HTMER-5 és HTMER-6      Digitális modulációs módok vizsgálata

  A mérés első felében a hallgatók megismerkednek a digitális modulációs módok (QPSK, M-QAM) legfontosabb jellemzőivel, azok előállításával, demodulálásával, a digitális modulációs eljárások méréstechnikájával és a mérendő legfontosabb paraméterekkel (CNR, SNR, Eb/N0, BER, I/Q sík analízis). A mérés második felében a megismert paramétereket a legkülönbözőbb beállítások mellett végig mérik, majd vizsgálják a vivő előállítás frekvencia és fázis pontatlanságának hatását, az egyes módok BER produkcióját, és az átviteli karakterisztika és a zaj hatását az I/Q síkra, és a BER-re.

   

  HTMER-7 és HTMER-8      MPX sztereo jel kódolása/dekódolása

  A mérés első felében a hallgatók megismerkednek a VHF FM sávban alkalmazott sztereó átviteli mód előállításával, demodulálásával és dekódolásával, az előállított MPX jel sajátosságaival az idő és a frekvencia tartományban, és a lehetséges mérési paraméterekkel (CNR, SNR, áthallás, áthallási csillapítás). A mérés második felében a megismert paramétereket a legkülönbözőbb beállítások mellett végig mérik, vizsgálják a dekóder oldali vivő előállítás frekvencia és fázis pontatlanságának hatását, az áthallási csillapítás átviteli karakterisztika függését, valamint additív Gauss zaj hatását mono és sztereó vétel esetén (sztereo/mono jel-zajviszony javulás).

   

  HTMER-9 és HTMER-10    Képkódolási eljárások vizsgálata

  A mérés első felében a hallgatók megismerkednek az állókép bitsebességcsökkentési eljárásokban alkalmazott legfontosabb elvekkel (kvantálás, DPCM, alul-mintavételezés, DCT), megismerkednek az objektív képminőség vizsgálatok alapvető paramétereivel, valamint ismertetésre kerül a szubjektív képminőség vizsgálatok ma elfogadott gyakorlata. A mérés második felében megismerik a fenti képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazását, és a kialakított grafikus felhasználói felületen a kódolási paramétereket változtatva szubjektíven és objektíven is értékelik azok képminőségre gyakorolt hatását.

   

  HTMER-11 és HTMER-12  Hangstúdiótechnikai alapok

   

  A mérés első felében a megismerkednek az alapfogalmakkal (hangkeltés, -érzékelés, hangerő, frekvencia-, dinamikatartomány), a hangstúdió alapismeretekkel (felvételi-, technikai helyiség, rendszertechnika), a hangkeverés alapjaival (felvételi, keverési technikák, effektezés hangszínszabályozás)

  A mérés második felében a bemutatott legfontosabb stúdiótechnikai elemeket ismerik meg, próbálják ki a hallgatók 3 helyszínen, a feljátszó helyiségben, az audió munkaállomás előtt, és a hangstúdió technikai helyiségben. A feladatok közül néhány: mikrofonok, hangszórók vizsgálata, effektek megismerése a hangeditor szoftverben, a zenekészítés alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Híradástechnikai Tanszéken történik, 2-3 fős mérőcsoportokban, 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laboratóriumi mérések anyagát megalapozó gyakorlatokon, és elvégzi a 8. pontban megadott mérési gyakorlatokat.  A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az egyes mérések osztályzása a méréseken végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése szükséges. Minden mérés előtt a felkészülést ellenőrizzük. Az ellenőrzés a mérési utasítások és az alapozó gyakorlatok anyaga alapján történik. Az ellenőrzés értékelése beleszámít a mérésjegybe. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok és TVSZ szerint kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban, a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása54
  Mérési beszámolók elkészítése24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  BME-HT