Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Multimedia Technologies and Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. szeptember 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC06 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi docens
  HIT
  Dr. Bacsárdi László
  egyetemi docens
  HIT 
  Dr. Márki Ferenc
  egyetemi docens
  HIT 
  Petkovics Ármin
  tudományos segédmunkatárs
  HIT 

   Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Multimédia technológiák és rendszerek tárgy
  Mobil és vezeték nélküli hálózati technológiák tárgy

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINmultimed", _)
  VAGY Szakirany("AVImédia", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA326" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA326", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány alapozó (Mobil és vezeték nélküli hálózati technológia) és ágazati (Multimédia technológiák és rendszerek) tárgyában tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Eligazítás
  A félév laborméréseivel kapcsolatos információk, szabályok ismertetése
  • Digitális képrögzítés:
  Digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak (objektívek, szenzorok) és a kapcsolódó fogalmak (záridő, fókusztávolság, mélységélesség) megismerése és gyakorlati vizsgálata.
  • Digitális képkódolási eljárások

  Képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása. Veszteséges és veszteségmentes tömörítés. Kódolási paraméterek (bitmélység) képminőségre gyakorolt hatása. JPEG (Joint Photographics Experts Group) tömörítés.

  •  V2X/C-ITS multimédia

  A kooperatív intelligens közlekedési rendszerek multimédia alkalmazásait lehetővé tevő alapvető járműkommunikációs technológiák és alkalmazásfejlesztési módszerek gyakorlati vizsgálata.

  • Hangstúdió-technikai ismeretek
  Alapfogalmak (hangkeltés, -érzékelés, hangerő, frekvencia-, dinamikatartomány), hangstúdió alapismeretek (felvételi-, technikai helyiség, rendszertechnika), a hangkeverés alapjainak (felvételi, keverési technikák, effektezés hangszínszabályozás) elsajátítása.
  • IP streaming
  IP alapú videó továbbítás módszereinek (IPTV, Internet TV) megismerése, médiaszerverek működése. Kamerarendszerek alkalmazása.
  • Médiakreálás
  Otthoni feladatként egy 3 perces videó elkészítése az előírt követelményrendszer alapján (vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok), melyek értékelése és kielemzése közösen történik.
  • Mobil IP - Mobilitás támogatás az Internet Protokollban

  Az IPv6 sok újdonsága közül a mobilitás támogatása az egyik legfontosabb. A mérés célja a Mobil IPv6 protokoll működésének bemutatása.

  •  Mobilitás menedzsment eljárások vizsgálata (LA tervezés)

  A korszerű mobil hálózatokban a cellák mérete jelentősen lecsökkent, emiatt gyakrabban kerül sor a mobil terminálok cellaváltására (handover). Minden cellaváltás járulékos jelzések generálását jelenti, így ez a megnövekedett jelzésforgalom kihatással lesz a késleltetés ingadozására is, ami komoly fennakadásokat okozhat időfüggő, valós idejű szolgáltatások esetén.

  • Wi-Fi (802.11) átviteli teljesítőképesség
  A hallgatók méréses úton megismerik a WiFi hálózatokkal elérhető lefedettség, átviteli minőség, kapacitás jellegű jellemzőket különböző valóságos környezetben, valóságos forgalmi- és interferenciaviszonyos esetén.
  • Hálózatfelügyeleti központ működése
  Egy valós hálózat felügyeleti központjának felépítésének, működésének elemzése és vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a 4×45 perces méréseket.
   
  A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.
  A mérési jegyzőkönyv késedelmes beadása a mérésre kapott érdemjegyet leronthatja.
  11. Pótlási lehetőségek Két pótlási lehetőséget biztosítunk a félév végén, az el nem végzett vagy elégtelen értékelésű mérés pótolására. Sikertelen pótlás esetén: elégtelen félévközi jegy.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi docens
  HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT 
  Dr. Márki Ferenc
  egyetemi docens
  HIT 
  IMSc pontozás

  IMSc tematika és módszer

   Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását a kijelölt mérésekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok és az ezek megoldásához nyújtott mérésvezetői támogatás biztosítja.

   IMSc pontozás

   A tárgyból IMSc pontok csak jeles félévközi eredmény esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető a kijelölt 5 mérés kiegészítő feladatának elvégzésével és dokumentációjával (mérésenként 4-4 pont).

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.