Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika

  A tantárgy angol neve: Advanced Mathematics for Electrical Engineers - Stochastics

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. szeptember 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Közös tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90MX55 2 2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Tóth Imre,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Tóth Imre Péter egyetemi docens TTK Sztochasztika Tanszék
  Dr. Bálint Péter egyetemi docens TTK Sztochasztika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90MX30" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMETE90MX30", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A valószínűségszámítás és sztochasztikus folyamatok elmélete néhány haladóbb témakörének bemutatása a villamosmérnöki mesterképzésben résztvevő hallgatóknak. A hangsúlyokat a jelenségek megértetésére és az alkalmazásokra helyezzük. Széles körben (a tantárgy témakörén kívül is) alkalmazható technikákat prezentálunk, rávilágítunk más matematikai és matematikán kívüli természettudományos és műszaki területekkel való összefüggésekre. Alapelv: minden egyes témához sok konkrét példát, számolást, konkrét alkalmazást mutatunk be. Bizonyításokat többnyire csak vázlatosan prezentálunk, viszont hangsúlyt helyezünk a szemléletre és a (matematikai és egyéb) jelenségekre.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Valószínűségszámítási alapok ismétlése, eloszlások "függvénytana" :  Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Várható érték, szórásnégyzet, magasabb momentumok. Nevezetes eloszlások. Együttesen értelmezett valószínűségi változók, együttes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Várható érték vektor, kovariancia mátrix, alaptulajdonságai, Cauchy-Schwarz-egyenlőtlenség. Nevezetes többdimenziós eloszlások. Sűrűségfüggvények transzformációja leképezésekkel. Többdimenziós normális eloszlás.

  2. Generátor- és momentumgeneráló függvények. Határeloszlások és nagy eltérések:  Generátorfüggvény, alaptulajdonságai. Konvolúció és keverék-eloszlások generátorfüggvénye. Alkalmazások, elágazó folyamatok. Momentumgeneráló függvény, tulajdonságok. Centrális határeloszlás tétel. Nagy eltérések elemei: Bernstein-egyenlőtlenség, Chernoff-korlát, Hoeffding-egyenlőtlenség, Cramér-tétel. Alkalmazások sorbanállási problémákra és kapacitás méretezésre.

  3. Sztochasztikus folyamatok elemei: Markov-láncok és Markov-folyamatok. Mi is egy sztochasztikus folyamat? Véges állapotterű Markov-láncok, állapotok osztályozása, irreducibilitás, periódus, aperiodicitás. Stacionárius mérték, hosszú idejű viselkedés, ergodicitás. Megszámlálható állapotterű Markov-láncok. Alkalmazás születési-halálozási folyamatokra és sorbanállási problémákra. Folytonos idejű Markov-láncok elemei: Poisson folyamat, ugrási ráták, szemléletes jellemzés. Kolmogorov-Chapman egyenletek, infinitezimális generátor. Sorbanállási alkalmazások.

  4. A matematikai statisztika elemei:  Mintavétel, becslések, hipotézisek, statisztikai próbák: u-próba, t-próba, F-próba, khi-négyzet-próba. Maximum likelihood becslés. Lineáris és nemlineáris regresszió.

  5. Gyengén stacionárius folyamatok: spektrál-felbontás, spektrál-elmélet elemei: Gyengén stacionárius folyamatok Z-n, R-en, jellemzésük a kovariancia-függvénnyel, realizációjuk Gauss-folyamatként. Trigonometrikus folyamatok, autoregresszív és mozgó átlag folyamatok. Stacionárius folyamat spektrális felbontása. Példák. Szűrés, példák szűrőkre.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre.

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban két zárthelyi sikeres megírása. A félévközi jegy a zárthelyikre és a házi feladatokra kapott pontszámok összege alapján adódik. A házi feladatokra kapható pontszám az összpontszám 20%-a.
  Az elégtelennél jobb félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra, továbbá a zárthelyikkel és a házi feladattal együttesen elérhető összpontszám legalább 40%-ának teljesítése.
  11. Pótlási lehetőségek Mindkét ZH pótolható egymástól függetlenül. Cserébe pótpótZH nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  

  [1]       Prékopa András: Valószínűségszámítás műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó Budapest.

  [2]       Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó Budapest, 1972.

  [3]       Richard Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta TTK Sztochasztika Tanszék