Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beszédkommunikáció

  A tantárgy angol neve: Speech Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV62   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vicsi Klára,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Vicsi Klára tud. tanácsadó TMIT
   Szaszák György (gyakorlat) tanszéki mérnök TMIT
   Sztahó Dávid (gyakorlat) PhD hallgató TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alap mérnöki, fizikai ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITT9162") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

  Nem vehetik fel, akik hallgatták a vitt9162 (Beszédkommunikáció:a beszéd képzése, érzékelése, megértése) tárgyat

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy bevezető, alapozó tudást ad a beszédkommunikáció alapjairól: az emberi beszédről, mint az emberi kommunikáció egyik alapvető eszközéről. Tárgyalja az emberi beszédkeltés fiziológiai és akusztikai leírását és az emberi beszédfeldolgozás kognitív folyamatait. A tárgy továbbá rendszerezett ismereteket kíván adni a digitális beszédfeldolgozásról, a gépi beszéd felismerésről. Olyan alapokat nyújt, amely további kurzusokkal, vagy önképzéssel bővíthető, mint pl. a beszédanalizálási és kódolási módszerek, a gépi beszédfelismerés, beszélő-felismerés és szintézis, a beszédakusztika alkalmazása a gyógyászatban, stb.

  A beszédkommunikáció egy interdiszciplináris terület. A tantárgy nagymértékben támaszkodik a fizikai, mérnöki alapismeretekre, de nyelvészeti, fonetikai, pszichológiai, foniátriai és audiológiai ismeretekhez is hozzájuttatja a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét.

  A beszédfolyamat információelméleti jellemzői. A beszédkommunikáció körfolyamata. a multimodalitás szerepe.

  A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek.

  2. hét.

  A beszélt és írott nyelv közötti különbség jellemzése, gépi feldolgozásbeli eltérések.

  Fonetikai átírási fajták és jelentőségük általában a nyelvtudományban, és a gépi beszédfeldolgozásban.

  Gyakorlat: Az LSA által fejleszett fonetizátor elvi alapjainak megismerése és használata a gyakorlatban

  3. hét

  A beszéd fizikai jellemzői, alap( pl. hangnyomás, hangenergia, hangszínkép, hangmagasság stb.) és származtatott ( pl. színkép stb.)menyiségek leírása

  Gyakorlat: kitartott hangok, folyamatos beszéd gördülő spektrum vizsgálata

  4. hét

  A hangképzés folyamatainak leírása, a különböző hangképzési folyamatok modellezése, a beszédhangok fonetikai tárgyalása,  Artikulációs bázis.

  Gyakorlat: az artikuláció és a fizikai produktum kapcsolatának vizsgálata. Dinamikai jellemzők elemzése.

  5. hét

  Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: -fizikai és nyelvi leírás

  Gyakorlat: az artikuláció és a fizikai produktum kapcsolatának vizsgálata, színképi összetevők elemzése.

  6. hét

  A magyar beszédfolyamat jellemzői

  Gyakorlat: A beszéd szupraszegmentális elemeinek vizsgálata

  7. hét

   A beszédadatbázisok általános jellemzése, létrehozása, adatbázisok a beszédfelismerés területén.

  Gyakorlat: BABEL, MTBA, MRBA, Speechdat adatbázisok annotálási, szegmentálási módszereinek megismerése

  8. hét

  Varianciák a beszéd képzése során:

  Egy beszélőn belül, beszélők között, folyamatos beszéd ejtésvariációi

  A beszéd statisztikai elemzése

  9. hét

  Beszéd torzulásai a közvetítő csatornákon keresztül. Természetes hangtérben:  visszhangok, zajhatás,stb.

  Elektromos átalakításon keresztül.

  A beszédérthetőség fogalma

  10. hét

  Pszichoakusztikai alapfogalmak, beszédpercepció. Percepciós bázis

  Gyakorlat: hallásküszöb mérés

  11. hét

  Beszéd számítógépes feldolgozása

  Gyakorlat: érzelemfelismerés-percepciós vizsgálat

  12. hét

  Gépi beszédfelismerés, felismerők osztályozása, alkalmazása a gyakorlatban

  Gyakorlat: Dragon, MS, és az LSA által fejlesztett beszédfelismerő megismerése, összehasonlítása.

  13. hét:

  Statisztikai elvű gépi felismerők elvi alapjai

  Gyakorlat: felismerő nyelvi modelljének kialakítása az LSA által fejlesztett beszédfelismerő fejlesztői környezet segítségével

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: évközi ZH
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  1111 Budapest, Sztoczek u. 2.  St. ép. 202 szoba

  tel.4631940

  vicsi@.tmit.bme.hu

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Vicsi K.:Beszédkommunikáció jegyzet, melyet az órákon kapnak meg a hallgatók, továbbá:
  2. Gósy, M.: Fonetika, a beszéd tudománya, Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
  3. Kent, R. D, Charles, R.: The Acoustic Analysis of Speech, Singular Publishing Group, Inc.San Diego, California, 1992.
  4. Lass, N., J.: Experimental Phonetics, Mosby-Year Book, Inc.St. Louis, 1996.
  5. Morgan, Gold: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2000.
  6. O’Shaughnessy, D: Speech Communications: Human and Machine IEEE Press, 2000.
  7. Owens, F. J.: Signal Processing of Speech, The Macmillan Press Ltd., London, 1993.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  60
  Félévközi készülés órákra   5
  Felkészülés zárthelyire  15
  Házi feladat elkészítése  10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása    -
  Vizsgafelkészülés  30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Vicsi Klára tud. főmunkatárs TMIT