Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai infrastruktúra témalaboratórium

  A tantárgy angol neve: Computing Infrastructure Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4325 7 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bartha Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4325/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bartha Tamás

  egyetemi adjunktus

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Számítógép architektúrák, Formális módszerek az informatikában.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonságának javítására alkalmazott módszerek és a hibatűrő számítógép architektúrák modellezésének, megbízhatósági analízisének, méréstechnikájának és megvalósításának eszközeit mutatja be a gyakorlatban.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók az alábbi témakörökben végeznek méréseket:

  1. Többprocesszoros rendszerek központosított diagnosztikájának vizsgálata:

  A hallgatók diagnosztikai algoritmusokat implementálnak és vizsgálnak egy szimulált multiprocesszoros rendszeren.

  2. Petri-hálók alkalmazása hibatűrő rendszerek vizsgálatában:

  A hallgatók a SURF-2 program segítségével elkészítik egy rendszer Petri-háló alapú modelljét, majd ennek segítségével megvizsgálják a megbízhatósági modell összeállítá-sának és a megbízhatósági paraméterek számításának lépéseit.

  3. Hibadetektáló eljárások vizsgálata hibainjektálással:

  A hallgatók Unix környezetben a szokásos védelmek (memóriatérkép, nem létező utasításkód stb.) hatékonyságának hibainjektálásos vizsgálatát végzik el, majd összehasonlítják a hibatűrő megoldások (pl. szoftver watchdog) mért hatékonyságával. A mérési eredményeket statisztikai analízisnek vetik alá.

  4. Hiba rezisztens szolgáltatások hibatűrő Linux szerver klaszterben:

  A hallgatók a Convolo Cluster (Mission Critical Linux) környezetben implementálnak hiba rezisztens szolgáltatásokat. Feladataik közé tartozik a hibatűrő szerver klaszter konfigurálása, a szolgáltatást magvalósító program elkészítése és beillesztése a szerverbe.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele az összes laboratóriumi mérés elvégzése. A mérésekre való felkészülésről a hallgatók a mérés előtt rövid felmérő dolgozat kitöltésével adnak számot. A mérés teljesítését a mérésvezető ellenőrzi és a hallgatók által a mérés után elkészített mérési jegyzőkönyv dokumentálja. A dolgozatokra és a mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok súlyozott átlaga adja a félévi jegyet.

  b. A vizsgaidőszakban: Nincs.

  c. Elővizsga: Nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési útmutatók nyomtatott és elektronikusan hozzáférhető formában (tantárgy web lapon).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT