Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kooperatív és tanuló rendszerek

  A tantárgy angol neve: Co-operative and Learning Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Autonóm intelligens rendszerek szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA357 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Dobrowiecki Tadeusz, egyetemi docens

  Dr. Horváth Gábor, egyetemi docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  mesterséges intelligencia, programozási ismeretek (Java)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ( Szakirany("AMIaut", _) VAGY Szakirany("AMIintr", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  mesterséges intelligencia

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai szolgáltatások és alkalmazások egyre nagyobb hányadában vezet sikerre a több ágensből álló elosztott rendszerek koncepciója, tehát olyan rendszereké, ahol autonóm és feltehetően intelligens ágensek egy közös környezetbe vannak beágyazva és egymásra vannak utalva. Ez különösképpen igaz az ambiens intelligens információtereket megvalósító intelligens beágyazott rendszerekre, az elosztott intelligens szenzor rendszerekre, a szeman­tikus webre, az emberi szervezetek működését támogató elosztott döntéstámogató rendszerek­re, és sok másra. Ágensek közös környezetben való működése potenciális előnyök, de egyben problémák forrása is, hiszen az autonóm ágensek képesek egymást segíteni, de megzavarni is. Az elosztott ágensrendszer nyújtotta emelt szolgáltatások kialakításában számos mechaniz­musnak van szerepe, a tárgyban ezek közül a két legfontosabbat emeljük ki bemutatva az összefonódásukat is. Ezek a kapcsolattartásból kialakuló együttműködés és a nem tökéletes tudást kompenzálni képes tanulás.

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a gépi rendszerek együttműködésének proble­ma­ti­ká­jával, az intelligens kapcsolattartás és együttműködés gyakorlati módszereivel és eszközeivel és ezt követően a gépi tanulás olyan problémáival, speciális vonásaival és rejtett lehetősége­i­vel, amelyek csak több intelligens rendszer környezetében alakulhatnak ki.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Több ágensből álló elosztott rendszerek (3 hét)

  Elmélet: A nyílt rendszer fogalma és jelentősége, informatikai szabványosítás.

  Az ágens rendszer fogalma, az ágens alapú rendszerek tulajdonságai. Multi-ágens rendszerek. A kommunikáció és a kooperáció alapfogalmai.

  Ágens szervezetek, FIPA kezdeményezés és a Jade ágensközösség felépítése.

  Az együttműködés informatikai alapjai. Az ágens kommunikáció természetes nyelvű elemei és az erre alapozó protokollok. Jade ágensek fejlesztése.

  Gyakorlat: Kisérletezés Jade platformon az előrekészített ágensekkel.

   

  II. Együttműködés konfliktusok mellett (3 hét)

  Elmélet: Együttműködési formák elemzése és megvalósítása elosztott rendszerekben. Az alapvető együttműködési protokollok (vállalkozási hálók, aukciók, ...).

  Konfliktuskezelés ágens környezetben, konfliktusok felszámolása kommunikációval és protokollal, együttműködést támogató ágens közösség nyelvek. Az együttműködés területei.

  Megvalósítás szintű architektúrális kérdések, az ágens rendszerek mobilitási és biztonsági kérdései.

  Gyakorlat (HF1): Kisebb méretű problémát kooperatív módon megoldó ágensteamek tervezése, implementálása és validálása Jade platformon.

   

  III. Tanulás ágensszervezetben (6 hét)

  Elmélet: Tanulás formái, ellenőrzött, nemellenőrzött megerősítéses tanulás (áttekintés).

  A megerősítéses tanulás, mint a multiágens rendszerek alapvető tanulási eljárása. A megerő­sítéses tanulás elemei és eljárásai. Célok és jutalmak. Markov tulajdonság. Markov döntési folyamat. Értékfüggvény. Q-tanulás, Időbeli különbség (TD) tanulás. A cselekvés–érték­függvény tanulása.

  Tanulás kooperatív rendszerekben. Kooperatív hierarchikus megerősítéses tanulás. A játék­elmélet alapjai. Kétszemélyes és többszereplős játékok. Optimális stratégiák és tanulásuk. Sztochasztikus játékok, tanulás sztochasztikus játékokban. Tanulás hatékonysá­gának fo­kozása együttműködéssel (elosztott induktív tanulás).Együttműködés hatékonyságának fokozása tanulással (csapatszerep tanulása). Tanulás dinamikus rendszerekben. A mozgócél ta­nu­lás problémája.

  Gyakorlat (HF2): Kialakított kooperatív ágensek kibővítése tanulási képességekkel, a feladatuk jellegének megfelelően. Kísérletezés egyéni ágens szintjén.

   

  IV. Esettanulmányok és gyakorlati kísérletek (2 hét)

  Elmélet: Esettanulmányok és gyakorlati kísérletek. Alkalmazás elosztott web rendszerekben. Tanulás kooperatív rendszerekben: esettanulmány és példa: Robotfoci

  Gyakorlat (HF3): Teljes létszámú ágensteamek demonstrációs vizsgálata kooperativitásuk és tanulékonyságuk szempontjából.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. Gyakorlati kísérletezésre a házi feladatban, a félév végi előadásokon, illetve a kapcsolódó labor keretein kerül sor.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:  

  félév közben (kb. 8-9. héten) egy nagy ZH (max. pontszám 60), amely a félév utolsó hetében (külön időpontban) pótolható, a szükséges minimum szint a pontok 40%-a.

  egy többlépcsős kötelező házi feladat. A házi feladat lényege egy kísérleti ágens­szervezet felépítése egy elképzelt alkalmazás keretein belül és az előadáson megismert együttműködési és tanulási sémák ennek segítségével történő kikisérletezése. A házi feladat bemutatása és értékelése az utolsó oktatási héten történik, egy közös nyílvános bemutató keretében. A házi feladat bemutatása vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  b. A vizsgaidőszakban:

      írásbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi ZH és házi feladat minimális szintű (“megfelel”)
           teljesítése.

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH, ill. a pótZH pótlása vizsgaidőszakban a vizsgaidőszak első három hetében egy vizsga­alkalommal a teljes vizsgaanyagból pótolható. A házi feladat vizsgaidőszakban nem pótol­ható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy web-lapján közzétett előadási jegyzet, elektronikusan hozzáférhető ajánlott szak­iro­da­lom és kiegészítő információ, valamint web-es linkgyűjtemény.

  Wooldridge, M., An Introduction to Multi-agent Systems, J. Wiley, 2002

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest, 2006

  Altrichter Márta, Horváth Gábor, Pataki Béla, Strausz György, Takács Gábor, Valyon József: Neurális hálózatok, Panem kiadó, 2007.

  Peter Stone: Layered Learning in Multiagent Systems A Winning Approach to Robotic Soccer, MIT Press, 2000.

  R. S. Sutton, A. C. Barto: Reinforcement Learning, An introduction. MIT Press, 1998.

  T. Mitchell: Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.

  http://www.fipa.org The Foundation of Intelligent Physical Agents

  http://www.fipa.org/resources/livesystems.html Publicly Available Agent Platform Implementations

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra56
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dobrowiecki Tadeusz

  Horváth Gábor

  egyetemi docens

  egyetemi docens

  MIT

  MIT