Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérés laboratórium 4.

  A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory 4.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak
  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA315 6 0/0/2/f 2 4/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vörös András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia315/
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Operációs rendszerek (vimia219)
  • Számítógép-hálózatok (vihia215)
  • Távközlő hálózatok és szolgáltatások (vitma310))
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Alairas("BMEVIMIA219", _)
  VAGY Alairas("BMEVIMM3231", _)
  VAGY Alairas("BMEVIMIAB00", _) )
  ÉS
  (Alairas("BMEVIHIA215", _) VAGY
  Alairas("BMEVIFO3222", _) VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIHIAB01" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  ÉS
  (Alairas("BMEVITMA310", _) VAGY
  Alairas("BMEVITT3246", _) VAGY
  Alairas("BMEVITMAB01", _)) )

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakmaspecifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg az operációs rendszerek, a számítógép-hálózatok, a távközlő hálózatok és szolgáltatásaik témaköreiben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy öt négyórás laborfoglalkozásokból áll, három a hálózatokkal, kettő az operációs rendszerekkel foglalkozik. A laboratórium bemutatása, a követelmények, tudnivalók ismertetése, a baleseti és tűzvédelmi oktatás a legelső laborfoglalkozáson lesz (0A, 0B jelű foglalkozás).

  A laborfoglalkozások rövid tematikája:

  1. Ethernet és TCP/IP protokollok vizsgálata (1 x 4 óra)

  Ethernet hálózati interfészek alapvető TCP/IP beállításainak megismerése (IP címtartományok; default gateway, subnet broadcast IP cím, DHCP szerver címe; DNS szerver; Internet útvonalak). Ethernet címek és IP címek összerendelése (ping, route print; ARP protokoll; analízis/megjelenítés szűrők konstruálása). A DNS működésének alapjai (IP cím meghatározása domain név alapján; domain név meghatározása IP cím alapján; a DNS működésének részletes vizsgálata; forgalomelemzés a Wireshark/WinPcap protokollanalizátorral). Útvonal-felderítés és nyomkövetés a tracert segítségével (a tracert működése; nyomkövetés a default gateway-ig, egy szerverig és egy külföldi szerverig). TCP adatfolyamok vizsgálata a netstat és a Wireshark programmal (protokollok azonosítása; TCP folyamok számának meghatározása; kapcsolatlebontás; TCP folyam helyreállítása, Follow TCP Stream; operációs rendszer és szerverszoftver azonosítása; protokollok sávszélesség-igénye).

  2. TCP/IP protokollcsalád vizsgálata (1 x 4 óra)
  TCP/IP protokollok vizsgálata protokollanalizátorral. Ethernet és IP címek, broadcast és multicast az adatkapcsolati és a hálózati rétegben. IP kommunikáció alhálózaton belül és kívül, címzés az adatkapcsolati (Ethernet) és a hálózati (IP) rétegben. Az ICMP protokoll célja és működése. A DNS és működése. Az ipconfig, ping, tracert (traceroute) és nslookup programok működése és megfigyelésük protokollanalizátorral Windows alatt, hibakeresés. A TCP és UDP protokoll megismerése és összehasonlítása protokollanalizátorral alkalmazási példákon keresztül. Biztonsági kérdések, HTTP és HTTPS vizsgálata, felhasználó azonosítása. NAT vizsgálata virtuális gépen.

  Hálózatmenedzsment és protokolljai, az SNMP megismerése. A parancssori felület (serial/telnet/ssh), webmenedzsment (HTML, XML, SOAP stb.) rövid bemutatása. Az SNMP részletes ismertetése, NET-SNMP csomag, parancssori snmpget/snmpgetnext/snmptable alkalmazása Ethernet switch lekérdezésére, az SNMP forgalom monitorozása és elemzése protokollanalizátorral. Csatorna-kihasználtság mérése SNMP-vel (RMON és Interface MIB), a két mérés eredményeinek az összehasonlítása. NetFlow és alkalmazásai.

  3. Valós idejű információátvitel, szolgáltatásminőség (1 x 4 óra)

  Valós idejű információátvitel, IP feletti beszédátvitel (Voice over IP). Valós sávszélességigény számítása különböző beállítások esetén (a protokollfejlécekkel együtt). A kódolók csomagvesztésre és késleltetésingadozásra való érzékenységének vizsgálata. A SIP jelzési protokoll vizsgálata protokollanalizátorral. SIP jelzési üzenetek létrehozása, manuális csatlakozás egy SIP felhasználói ügynökhöz. Szolgáltatásminőség, elérhetőség és válaszidő mérése.

  4. Windows operációs rendszer vizsgálata (1 x 4 óra)

  A hallgatók a mérés során áttekintik a Windows operációs rendszer felépítését. Megismerkednek az operációs rendszer konfigurálására szolgáló alapvető eszközökkel (hardverek és meghajtók, szolgáltatások kezelése stb.). Elvégzik a rendszer állapotának felmérését a beépített eszközökkel (pl. feladatkezelő, teljesítményszámlálók). Megvizsgálják az operációs rendszerbe épített biztonsági technológiákat, mint például fájlrendszer-jogosultságok, naplózási szolgáltatás és házirend opciók. Feladatokon keresztül megismerkednek a tipikus alkalmazási hibák és problémák okainak megkeresésével, a naplófájlok elemzésével és diagnosztikai programokkal.

  5. Linux operációs rendszer vizsgálata (1 x 4 óra)
  A laborfeladat egy Linux disztribúció telepítése és konfigurálása. A cél a telepítési folyamat és az utána következő konfigurációs lépések megismerése, majd felhasználói és üzemeltetési alapismeretek megszerzése. Részfeladatok: telepítési beállítások, telepítés elindítása, közben az ellenőrző kérdések megválaszolása a további feladatokról; alapismeretek: grafikus és karakteres shell-ek, legfontosabb parancsok; beállítások: biztonság (tűzfal, selinux), szolgáltatások, felhasználók; rendszermonitorozás és naplózás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat kéthetenkénti 4 órás mérési gyakorlatok formájában.

   

   
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  • A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

  -          Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi és osztályozza. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

  -          A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.

  • Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Ennek keretében a hallgató két gyakorlati feladatot kap, amelyeket adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető az ellenőrző mérés közben kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez mindkét részfeladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni.
  • A félévközi jegy számításának módja:

  jegy = 0.3b + 0.7e

  ahol b az eredményesen elvégzett 1.-5. mérések beugróira kapott osztályzatok számtani átlaga, e pedig az ellenőrző mérés osztályzata. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy az ellenőrző mérést.

   

  11. Pótlási lehetőségek A félév során egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget a szorgalmi időszakban függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Tartós betegség vagy egyéb méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről.

  Eredménytelen vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására a szorgalmi időszakban biztosítunk egy-egy pótlási lehetőséget.

  A szorgalmi időszakon kívül pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz mérési útmutatók és segédletek tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés az ellenőrző mérésre12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: beosztás: Tanszék:
  Kovácsházy Tamás adjunktus MIT
  Mészáros Tamás adjunktus MIT
  Micskei Zoltán doktorandusz MIT
  Dr. Tóth Csaba adjunktus MIT
  Moldován István tanszéki mérnök TMIT
  Heszberger Zalán tanársegéd TMIT
  Dr. Szabó Róbert docens TMIT