Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérés laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA216 4 0/0/2/f 2 2/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia216/index.html
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA111" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM1220" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO2238" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgy előtanlmányi rendjét a mindenkor érvényes előtanulmányi rend rögzíti, mely megtalálható a kar honlpján.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérési gyakorlatok előtt egy külön foglalkozáson történik a laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése és a baleseti és tűzvédelmi oktatás. Ezt követi az öt rendes négy órás mérés, az 1 – 5. mérés. A mérések tematikája:

  Elektronikus alapműszerek és kezelésük. Mérőeszközök hibái.

  Logikai alapáramkörök paramétereinek vizsgálata.

  Egy korszerű mikrokontroller és jellegzetes perifériáinak megismerése. Integrált fejlesztő rendszer használata. Programozott perifériakezelés alapjai. Megszakítási rendszer megismerése, megszakításos perifériakezelés vizsgálata. Egyszerű be/kimeneti egységek kezelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat, kéthetenként 4 órás mérési gyakorlatok formájában

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  • A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

  ·         Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

  ·         A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.

  • Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Ennek keretében a hallgató két gyakorlati feladatot kap, amelyeket adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez mindkét részfeladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni.

  • A félévközi jegy számításának módja:

                                                   jegy = 0.2b + 0.2m3 + 0.6e

  ahol b az eredményesen elvégzett 1-5. mérések beugrórira kapott osztályzatok számtani átlaga, m3 a 3. mérés házi feladatának osztályzata, e az ellenőrző mérésre kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy az ellenőrző mérést.

  11. Pótlási lehetőségek

  A munkavédelmi előírások és laborrend ismerete előfeltétele a laboratóriumban történő munkának. Az ezzel foglalkozó bevezető pótlási módját a laborvezető határozza meg.

  A mérések esetében a félév során összesen egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget,  függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A pótlásra csak a szorgalmi időszakban van lehetőség. A pótlás módját és időpontját a hallgatónak a laborvezetővel kell egyeztetni.  

  Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

  Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására egy pótlási lehetőséget biztosítunk a pótlásokra szolgáló héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz műszerismertetők és mérési útmutatók tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés az ellenőrző mérésre

  12

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT

  dr. Hainzmann János

  egyetemi adjunktus

  MIT

  dr. Fehér Bélaegyetemi docens MIT