Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatvédelem és információszabadság

  A tantárgy angol neve: Data Protection and Freedom of Information

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Valamennyi Szak számára
  Közismereti tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAK54   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Iván,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Székely Iván kandidátus

  egyetemi docens

  [Elektronikai Technológia Tanszék]

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az adatvédelem és az információszabadság filozófiai, jogi, szociológiai és informatikai aspektusainak elemzése, a hazai és a nemzetközi trendek bemutatása; a magyar szabályozási környezet áttekintése; a PET technológiák alapjainak, alkalmazásának és fejlődési irányainak ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Elméleti alapok. A nyilvánosság és titkosság határvonalai a társadalomban, a politikai és az üzleti szférában. A köz- és magánszféra kapcsolatának információs alapmodelljei. Kulturális különbségek, nemzeti és regionális társadalmi hagyományok. Habeas corpus, habeas data. Fogalommeghatározások.

   

  2.      Tudományterületek és kompetenciák az adatvédelem és az információszabadság tematikus környezetében. A nyugati és a magyar/kelet-európai modell. . Hierarchikus és hálós információáramlási modellek. A pártállami információs monopólium. További fogalommeghatározások.

   

  3.      A közinformációhoz való jog evolúciós modellje. Az információs magánélet határainak megváltozása, a mindenkori korszerű információs és kommunikációs technikák hatása. A technikai és társadalmi fejlődés kölcsönhatásai.

   

  4.      Az adatvédelmi alapelvek: az adatgyűjtés korlátozásának elve, az adatminőség elve, a célhozkötöttség elve, a korlátozott felhasználás elve, a biztonság elve, a nyíltság elve, a személyes részvétel elve, a felelősség elve. Alkalmazási, érvényesítési példák.

   

  5.      Az információszabadság alapelvei: állampolgárságtól független alanyi jog; a nyilvánosság a főszabály, a titkosság a kivétel; a jog az összes közintézményre kiterjed; az információigénylés egyszerűsége, gyorsasága és ingyenessége; az adatigénylő segítése; a visszautasítás indokolása; a közérdek elsőbbsége a titkossággal szemben; fellebbezés az elutasítás ellen; a lényegi információk aktív közzététele; független testület garantálja az információszabadság érvényesülését.

   

  6.      Nemzetközi adatvédelmi szabályozás: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács adatvédelmi egyezménye, az Európai Unió adatvédelmi direktívája. Ekvivalens védelem, adekvát védelem. Az európai és az amerikai modell eltérései. Az Európa Tanács szektorális adatvédelmi ajánlásai. Az információszabadság nemzetközi szabályozása: az Európa Tanács ajánlásai, az Aarhusi egyezmény; nemzetközi szervezetek saját szabályozása.

   

  7.      A jogszerű adatkezelés feltételei. Jogalap és célhozkötöttség. A tájékozott hozzájárulás formai és tartalmi kritériumai személyes és számítógépes kapcsolat esetén. Példák a mindennapi gyakorlatból.

   

  8.      Személyazonosítás informatikai rendszerekben. Természetes, mesterséges, biometrikus, illetve állandó és változó személyazonosító adatok. A DNS-alapú azonosítás előnyei és veszélyei. Identitás domének, identitás-menedzselés. Anonimitás, pszeudonimitás. A digitális fizetési rendszerek mint az identitáskezelés problématerülete.

   

  9.      Adatvédelmi informatika az adatalany és az adatkezelő szemszögéből. A PET technológiák funkciója, csoportosítási lehetőségei, példái (bioscrypt, P3P, TRUSTe)

   

  10.  Adatvédelmi szolgáltatásokat nyújtó programok, honlapok. A kapcsolati kód: szervezeten belüli és szervezetközi alkalmazási példák. Anonim és pszeudonim levelezés, csevegés; támadási és védekezési módszerek.

   

  11.  Felhasználó-központú identitáskezelés: PRIME. Adatkezelői informatikai megoldások az adatvédelem támogatására. Az elektronikus információszabadságot támogató eszközök: kormányzati információs lokátorrendszerek.

   

  12.  A magyar adatvédelmi szabályozás vertikuma. Az adatvédelmi törvény. Területspecifikus törvények. Az adatvédelmi nyilvántartás; a bejelentkezés szabályai.

   

  13.  Államtitok, szolgálati titok, belső használatú, illetve döntéselőkészítő adatok. Büntetőjogi szankciók. Az adatvédelmi biztos szerepe, jogosítványai, működésének tapasztalatai.

   

  14. Címlista-kereskedelem, online és hagyományos direkt marketing. Adatvédelmi intézmények, funkciók és szakértelmek. A független ellenőr; a belső megbízott; az adatvédelmi szakértő. Szervezési és menedzsment teendők vállalati szinten. A vállalati privacy politika, adatvédelmi nyilatkozatok, belső szabályzatok. Az adatvédelmi auditálás.

    

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: nagyzárthelyi a 7. héten előadási órán. Legalább elégséges zárthelyi az aláírás feltétele.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, a vizsgajegy a vizsgakérdésekre adott osztályzatok átlaga. A félévi jegy a ZH eredményébol, a vizsgajegybol és az esetleges külön órai vagy szakmai aktivitás elismerésébol áll össze.

            c.              Elővizsga: Nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen ZH pótlása az utolsó tanulmányi héten, órarenden kívüli időpontban

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom I. Adatvédelem levelezolista

   

  Az aktuális információk és segédletek felkerülnek a https://lists.sch.bme.hu/wws/info/adatvedelem levelezolistára (regisztrálás ajánlott)

   

   

  II. Ajánlott irodalom

   

   

  Az adatvédelmi biztos beszámolói 1995/96, 1997–2006. Budapest.

  van Blarkom, G. W. – Borking, J. J. – Olk, J. G. E. (eds.) (2003): Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies. The case of Intelligent Software Agents. PISA Consortium, The Hague.

  Majtényi L. et al. (szerk.): Elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005.

  Székely I.: Adatvédelem és nyilvánosság. In: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások, 1.8 fejezet. http://www.the.hu/onlinekonyv.html

   

  Székely I. – Szabó M. D. (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2.  Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest 2008.

   

   

  III. Ajánlott internetes források

   

   

  http://pet-portal.eu

   

  www.kozadat.hu

   

  http://abiweb.obh.hu/abi/

   

  www.tasz.hu

   

  www.adatvedelem.vilaga.hu

   

  www.prime-project.eu

   

  www.epic.org/privacy/tools.html

   

  www.article19.org

   

  www.privacyinternational.org

   

  www.bioscrypt.com

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Székely Iván

  Egyetemi docens

  [Elektronikai Technológia Tanszék]