Védelmek és automatikák

A tantárgy angol neve: Power System Protection and Automation

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM5038 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

Dr.Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

Póka Gyula

adjunktus

VET VMK csoport

Zerényi József

tud. mts.

VET VMK csoport

dr.Petri Kornél

adjunktus

VET VMK csoport

Dr. Kisvölcsey Jenő

docens

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergia-rendszerek, digitális- és szabályozástechnikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Villamosenergia-átvitel (vivm3055).

7. A tantárgy célkitűzése

Villamosenergia-rendszerek védelem és automatika rendszerének átfogó ismertetése és alkalmazás-technikája

8. A tantárgy részletes tematikája

- A védelmek szerepe, követelmények. Különböző védelmi generációk. Védelmi rendszerek stratégiája.

- Védelmi tartalékolás szempontjai, alkalmazása különböző szerkezetű hálózatokon. A hálózati automatika rendszerek áttekintése.

- Rendszerautomatikák alkalmazási indokai és eszközei. Pszeudo-szinkron átkapcsolás.

- Áramváltók méretezése védelmi célra stacioner és tranziens viszonyok között. Telítési idő.

- Zárlati teljesítményérzékelés módszerei. Holtsávmentesítés. Modern védelmi jelátviteli logikai rendszerek, szinkronozás, kioldás engedélyezés, reteszelés.

- Differenciál- és szakaszvédelmek. Stabilizálás. Nagy impedanciájú differenciálvédelem. Bekapcsolásbiztosság. Lineáris és fázisösszehasonlító szakaszvédelmi megoldások.

- Védelmek elektromágneses kompatibilitási (EMC) eszközei és immunitás követelményei.

- Mikroprocesszoros védelmek felépítése. Védelmi algoritmusok.

- Elektronikus védelmek alapáramkörei, alkatrészek.

- Túlfeszültség- és zavarvédelem eszközei és alkalmazásuk.

- A 120 kV-tól 0,4 kV-ig terjedő feszültségszintek üzemzavari viszonyainak analizálása. Feszültségletörés elleni védekezés.

- A főbb hálózatelemek, elosztóhálózatok védelmének, felépítésének és beállításának ismertetése, alkalmazási példákon való bemutatása.

- Elosztó hálózatok automatikái.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, számítási, tervezési feladatok megoldása

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban két kis zárthelyi írás van.

Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét kis zh legalább elégséges megírása.

A szorgalmi időszak végén egy pót zh írási alkalom van, amelyen a hiányzó vagy elégtelen zh(k) pótolható(k).

A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

b./ A vizsgaidőszakban:

- a vizsga irásbeli, indokolt esetben szóbeli kiegészítés lehetőségével,

- a vizsga-osztályzatnál 25 %-ban a zh-k eredménye a hallgató kérésére figyelembe vehető.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak végén egy pót zh írási alkalom van, amelyen a hiányzó vagy elégtelen zh(k) pótolható(k).

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki segédletek, javasolt irodalmakkal.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

nincs

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

70

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

Dr.Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

Póka Gyula

adjunktus

VET VMK csoport