Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Védelmek és automatikák

  A tantárgy angol neve: Power System Protection and Automation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM5038 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr.Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VMK csoport

  Póka Gyula

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Zerényi József

  tud. mts.

  VET VMK csoport

  dr.Petri Kornél

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Dr. Kisvölcsey Jenő

  docens

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergia-rendszerek, digitális- és szabályozástechnikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamosenergia-átvitel (vivm3055).

  7. A tantárgy célkitűzése

  Villamosenergia-rendszerek védelem és automatika rendszerének átfogó ismertetése és alkalmazás-technikája

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - A védelmek szerepe, követelmények. Különböző védelmi generációk. Védelmi rendszerek stratégiája.

  - Védelmi tartalékolás szempontjai, alkalmazása különböző szerkezetű hálózatokon. A hálózati automatika rendszerek áttekintése.

  - Rendszerautomatikák alkalmazási indokai és eszközei. Pszeudo-szinkron átkapcsolás.

  - Áramváltók méretezése védelmi célra stacioner és tranziens viszonyok között. Telítési idő.

  - Zárlati teljesítményérzékelés módszerei. Holtsávmentesítés. Modern védelmi jelátviteli logikai rendszerek, szinkronozás, kioldás engedélyezés, reteszelés.

  - Differenciál- és szakaszvédelmek. Stabilizálás. Nagy impedanciájú differenciálvédelem. Bekapcsolásbiztosság. Lineáris és fázisösszehasonlító szakaszvédelmi megoldások.

  - Védelmek elektromágneses kompatibilitási (EMC) eszközei és immunitás követelményei.

  - Mikroprocesszoros védelmek felépítése. Védelmi algoritmusok.

  - Elektronikus védelmek alapáramkörei, alkatrészek.

  - Túlfeszültség- és zavarvédelem eszközei és alkalmazásuk.

  - A 120 kV-tól 0,4 kV-ig terjedő feszültségszintek üzemzavari viszonyainak analizálása. Feszültségletörés elleni védekezés.

  - A főbb hálózatelemek, elosztóhálózatok védelmének, felépítésének és beállításának ismertetése, alkalmazási példákon való bemutatása.

  - Elosztó hálózatok automatikái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítási, tervezési feladatok megoldása

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban két kis zárthelyi írás van.

  Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét kis zh legalább elégséges megírása.

  A szorgalmi időszak végén egy pót zh írási alkalom van, amelyen a hiányzó vagy elégtelen zh(k) pótolható(k).

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga irásbeli, indokolt esetben szóbeli kiegészítés lehetőségével,

  - a vizsga-osztályzatnál 25 %-ban a zh-k eredménye a hallgató kérésére figyelembe vehető.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak végén egy pót zh írási alkalom van, amelyen a hiányzó vagy elégtelen zh(k) pótolható(k).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki segédletek, javasolt irodalmakkal.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  70

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr.Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VMK csoport

  Póka Gyula

  adjunktus

  VET VMK csoport