Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Processzoros védelmek és irányítástechnika

  A tantárgy angol neve: Microprocessor-Based Protections and Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, első ciklus

  Energetikai Informatika mellékszakirány és Szakmai választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4154 8. (vagy 9.) 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petri Kornél,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petri Kornél

  adjunktus

  Villamos Energetika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Háromfázisú váltakozóáramú rendszerek alapismeretei, a villamosenergia átvitel alapösszefüggései. A villamosenergia rendszer zárlati jelenségeinek, a zárlatszámítási módszereknek, a zárlatvédelemnek a témakörei. A digitális technika módszereinek, alapelemeinek ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos Energetika vivm3025

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosenergia rendszer zárlatvédelmének és üzemirányításának jelenleg folyó komplex fejlesztése a mikroprocesszoros technikán alapul. E tantárgy alapvető célja a villamos energetikában jártas szakemberek felkészítése az új technika energetikai alkalmazására, tervezésére, fejlesztésére, üzemeltetésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az intelligens és adaptív védelmi rendszer, követelmények. A mikroprocesszoros védelmi rendszerek elemei. A processzoros védelmek hardware kialakítása, a védelmi szoftverek felépítése.

  A real-time jelfeldolgozás követelményei és korlátai. Túláram algoritmusok, Fourier módszer, a távolsági védelmek algoritmusai.

  Alkalmazások: egyszerű túláram védelem, transzformátor szabályozó automatika, szinkron gép komplex védelme, digitális motor-védelem, a digitális szűrés módszereinek alkalmazása hangfrekvenciás körvezérlés védelmének megvalósításában, stb.

  A korszerű mikroprocesszoros védelmek laboratóriumi vizsgálata, alkalmazása. A fejlesztés módszereinek bemutatása.

  Kommunikáció a digitális védelmekkel. A védelmek és az üzemirányítási rendszer kapcsolata. Az intelligens alállomási irányítástechnika funkciói.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadások, a fejlesztés módszereinek bemutatása. A gyakorlatban már alkalmazott magyar és külföldi mikroprocesszoros védelmek laboratóriumi vizsgálata, munka a kommunikációs, beállító és kiértékelő programokkal.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának módja vizsga;

  - a félév folyamán zárthelyi írására nem kerül sor.

  - a laboratóriumi bemutatókról, vizsgálatokról (maximum hat) jegyzőkönyvet kell készíteni.

  - a laboratóriumi gyakorlatok elmulasztása esetén a pótlás és utólagos jegyzőkönyv beadási lehetőség egy alkalommal, az utolsó oktatási héten van.

  -a félév lezárásához szükséges követelmény a jegyzőkönyvek beadása.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  -a vizsga írásbeli, szóbeli korrekciós lehetőséggel.

  11. Pótlási lehetőségek

  - a laboratóriumi gyakorlatok elmulasztása esetén a pótlás és utólagos jegyzőkönyv beadási lehetőség egy alkalommal, az utolsó oktatási héten van.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tekintettel a téma újszerűségére, összefoglaló jegyzet nem áll rendelkezésre, de a tanulást megjelent publikációk, mérési útmutatók, esetenként kiadott ábragyűjtemény segíti.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Jegyzőkönyvek elkészítése

  15

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petri Kornél

  adjunktus

  Villamos Energetika Tsz.