Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A villamosenergia-piac

  A tantárgy angol neve: Electrical Energy Market

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4137 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Tajthy Tihamér

  adjunktus

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VILLAMOS ENERGETIKA

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és rendszerezett ismeretek nyújtása a villamos energia előállításával, -átvitelével, és felhasználásával a villamos energia piac működésével kapcsolatos műszaki-gazdasági fogalmak területén; valamint a villamosenergia-szolgáltatás minőségi követelményei, azok mérése és betartása vonatkozásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Energiahordozók versenyeztetése. Energetikai alapfogalmak. Az energia ellátással szembeni követelmények. A világban és a hazai energiarendszerben jelentkező tendenciák, sajátosságok. Import függőségünk, és ennek hatásai. Nemzetközi energia helyzet. Kooperáció, energia hordozók szállítása. Energia átalakítások általános folyamatai.

  A társadalmi-gazdasági rendszer működése. Működő tőke, évi-, havi-, és napi kamatok; egyszeri és folyamatos ráfordítások, diszkonttényező, diszkontálás. A haszonlehetőség költség. Keresleti és kínálati függvények.

  A VER -csomóponti teljesítményei, -feszültségei valamint a frekvencia valószínűségi változóként való vizsgálata.

  A villamos energia -előállításához, -átviteléhez -felhasználásához kapcsolódó általános kérdések. Teljesítmény és energia gazdálkodás. Teljesítmény fogalmak, terhelési és tartam görbék jellegzetességei. Veszteségek; teljesítmény és villamos energia veszteség számítása.

  Villamosenergia-piac főbb jellemzői. A villamos energia, mint árú. A villamosenergia-piac résztvevői, a résztvevők kapcsolatrendszere. A piac szabályozása. A belső és külső piac jellegzetességei. Gazdasági és jogi környezet.

  A belső piaccal kapcsolatos szabályozások. (A villamos energia törvény, Az MVM Rt. Működési szabályzata.)

  Villamosenergia-díjszabás szerkezeti felépítése. Új, korszerű tarifa rendszer kialakításának szempontjai. Mérőeszközök, számlázó és adatgyűjtő rendszerek. VER elemeinek költség viszonyai. Termelők és fogyasztók érdekviszonyai. Fogyasztói magatartás befolyásolása., fogyasztói elégedettség.

  A villamosenergia-termelés, -elosztás és felhasználás környezeti hatásai és az ehhez kapcsolódó költségek. Kárfüggvények, dózis hatás összefüggések. A villamosenergia-termelés külső költségei. Fogyasztói teljesítmény gazdálkodás szempontjai, sajátosságai. Energiaracionalizálás. Megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei.

  A piac optimalizálása. A beruházás maximális hasznának vizsgálata. Az erőművi blokkok költségei. Kondenzációs erőművi blokkok közötti gazdaságos teherelosztás. A villamosenergia-rendszer minimális költséggel történő üzemeltetése. Befagyott költségek. A régi és az új piaci mechanizmus összehasonlítása. Távlati tervezési szempontok a nyitott piaci környezetben.

  Gazdasági vizsgálatok a lineáris programozás módszerével. A célfüggvény megfogalmazása. A primál feladat megoldása szimplex táblázatok segítségével a tüzelőanyag felhasználásának optimalizálása.

  A kockázat csökkentés és a megbízhatóság növelés gazdasági kérdései.

  A villamos energia mint árú, minőségi mutatói. Fogyasztói csoportok hálózati visszahatás szempontjából.

  Hálózati visszahatás csoportosítása (alapharmonikus feszültségesés, meddőteljesítmény aszimmetria, flicker, harmonikusok).

  Tirisztoros meddőkompenzátorok. Típusok, felépítés, hálózati jelleggörbék. Szabályozási algoritmusok és karakterisztikák.

  Aszimmetria (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Flicker (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Felharmonikus (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Hálózati visszahatás és fogyasztói kölcsönhatások.

  Szabványosítás stratégiája.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, házi feladat

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  -A házi feladat beadása (elfogadható minőségben) a szorgalmi időszak utolsó napjával bezárólag;

  Ki: 2. hét (kidolgozás 10 óra);

  Be: 14. hét;

  -az el nem fogadott feladat a vizsgaidőszakban javítható;

  b./ A vizsgaidőszakban:

  -a vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott házi feladat

  -a félév lezárásának módja: vizsga

  vizsgaidőszakban beadott feladat: iv. jellegű vizsga

  -a vizsga írásbeli, utána szóbeli javítási lehetőség 4,5-es írásbeli dolgozat esetén.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak max. 3. hetében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet: Villamos energetika jegyzet

  Tanszéki segédletek

  Dr. Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel

  Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, a tanszéki szerveren elérhető

  Egyes anyagrészek megtalálhatók az alábbi szakirodalomban:

  -Dr. Tajthy Tihamér (szerk): Korszerű meddőteljesítmény gazdálkodás

  Műszaki könyvkiadó Budapest, 1982.

  -Kiss Lajos: Villamosenergia-gazdálkodás Tankönyvkiadó, Budapest, 1989

  -Arrillaga, J.: Power System Harmonics

  J. Wiley 1985 ISBN 0471906409

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  nincs

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Tajthy Tihamér

  adjunktus

  VET VMK csoport