Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-gazdálkodás és minőség

  A tantárgy angol neve: Power System Economics and Quality

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4112 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Dán András

  docens

  Villamosművek

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  Villamosművek

  Dr. Tajthy Tihamér

  adjunktus

  Villamosművek

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VILLAMOSENERGETIKA

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és rendszerezett ismeretek nyújtása a villamosenergia előállításával, -átvitelével, és felhasználásával kapcsolatos műszaki-gazdasági fogalmak területén; valamint a villamosenergia-szolgáltatás minőségi követelményei, azok mérése és betartása vonatkozásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Melléklet

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, házi feladat

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  -A házi feladat beadása (elfogadható minőségben) a szorgalmi időszak utolsó napjával bezárólag;

  Ki: 2. hét (kidolgozás 10 óra);

  Be: 14. hét;

  -az el nem fogadott feladat a vizsgaidőszakban javítható;

  b./ A vizsgaidőszakban:

  -a vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott házi feladat

  -a félév lezárásának módja: vizsga

  vizsgaidőszakban beadott feladat: iv. jellegű vizsga

  -a vizsga írásbeli, utána szóbeli javítási lehetőség 4,5-es írásbeli dolgozat esetén.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet: Villamosenergetika jegyzet

  Tanszéki segédletek

  Egyes anyagrészek megtalálhatók az alábbi szakirodalomban:

  -Dr. Tajthy Tihamér (szerk): Korszerű meddőteljesítmény gazdálkodás

  Műszaki könyvkiadó Budapest, 1982.

  -Kiss Lajos: Villamosenergia-gazdálkodás Tankönyvkiadó, Budapest, 1989

  -Arrillaga, J.: Power System Harmonics

  J. Wiley 1985 ISBN 0471906409

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Dán András

  docens

  Villamosművek

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  Villamosművek

  Dr. Tajthy Tihamér

  adjunktus

  Villamosművek

  Melléklet a TANTÁRGY ADATLAP-hoz

  ENERGETIKAI INFORMATIKA MELLÉK SZAKIRÁNY

  Tantárgy: VILLAMOSENERGIA-GAZDÁLKODÁS ÉS MINŐSÉG

  Tárgytematika

  Energiahordozók felosztása, termelése, átalakítása. Energetikai alapfogalmak. Az energia ellátással szembeni követelmények. A világban és a hazai energiarendszerben jelentkező tendenciák, sajátosságok. Import függőségünk, és ennek hatásai. Nemzetközi energia helyzet. Kooperáció, energia hordozók szállítása. Energia átalakítások általános folyamatai.

  A villamosenergia -előállításához, -átviteléhez -felhasználásához kapcsolódó általános kérdések. Teljesítmény és energia gazdálkodás. Teljesítmény fogalmak, terhelési és tartam görbék jellegzetességei. Veszteségek; teljesítmény és villamosenergia veszteség számítása.

  Villamosenergia díjszabás szerkezeti felépítése. Új, korszerű tarifa rendszer kialakításának szempontjai. Mérőeszközök, számlázó és adatgyűjtő rendszerek. VER elemeinek költség viszonyai. Termelők és fogyasztók érdekviszonyai.

  Villamosenergia -termelés, -elosztás, -felhasználás gazdálkodási, gazdasági kérdései. Gazdálkodási gazdasági alapfogalmak. Költségek, árak, szabályozások, elszámolások. Fejlesztési, üzemeltetési alternatívák gazdasági értékelése összehasonlítása. Optimum keresés, megtérülési idő, költség-haszon ill. költségigényességi vizsgálatok. Kockázat becslés alapjai.

  A villamosenergia -termelés, -elosztás és felhasználás környezeti hatásai és az ehhez kapcsolódó költségek. Kárfüggvények, dózis hatás összefüggések. A villamosenergia-termelés külső költségei. Fogyasztói magatartás formák és befolyásolási lehetőségeik. Fogyasztói teljesítmény gazdálkodás szempontjai, sajátosságai.

  Működő tőke, évi-, havi-, és napi kamatok; egyszeri és folyamatos ráfordítások, diszkont tényező, diszkontálás. A haszonlehetőség költség. Keresleti és kínálati függvények.

  A VER -csomóponti teljesítményei, -feszültségei valamint a frekvencia valószínűségi változóként való vizsgálata.

  Gazdasági vizsgálatok a Lagrange feltételes szélsőérték tétel alapján. A beruházás maximális hasznának vizsgálata. Az erőművi blokkok költségei. Kondenzációs erőművi blokkok közötti gazdaságos teherelosztás. A villamosenergia-rendszer minimális költséggel történő üzemeltetése.

  Gazdasági vizsgálatok a lineáris programozás módszerével. A célfüggvény megfogalmazása. A primál feladat megoldása szimplex táblázatok segítségéveőanyag felhasználásának optimalizálása.

  A villamosenergia rendszer elemei üzemképes állapota bekövetkezésének valószínűsége, és ennek gazdasági hatásai. Az erőművi blokkok üzemképes állapota bekövetkezésének valószínűsége vizsgálata a Bernoulli modell alapján. Az erőművi blokkok névleges teljesítményének hatása az üzemképes állapot bekövetkezésének valószínűségére.

  A hálózati alrendszer valószínűségi vizsgálata.

  A minőségi mutatók. Fogyasztói csoportok hálózati visszahatás szempontjából.

  Hálózati visszahatás csoportosítása (alapharmonikus feszültségesés, meddőteljesítmény aszimmetria, flicker, harmonikusok).

  Tirisztoros meddőkompenzátorok. Tipusok, felépítés, hálózati jelleggörbék. Szabályozási algoritmusok és karakterisztikák.

  Aszimmetria (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Flicker (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Felharmonikus (keletkezés, terjedés, modellezés, mérés, kompenzálás).

  Hálózati visszahatás és fogyasztói kölcsönhatások.

  Szabványosítás stratégiája.