Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

  A tantárgy angol neve: Power Systems Operation and Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4036 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szabó László,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Szabó László

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Faludi Andor

  adjunktus

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek alapismeretei, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, szinkrongenerátorok működésének fizikája, alapismeretek szabályozástechnikában és teljesítményelektronikában.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamosenergia-átvitel (vivm3055)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és rendszerezett ismeretek elsajátítása a VER (villamosenergia-rendszer) üzeme, szabályozása és üzemirányítása tématerületről. Szabályozási stratégiáknak, eszközöknek és a rendszerirányítás informatikájának a megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az üzemeltetés követelményei. Termelés-fogyasztás egyensúlya. Erőművi blokk üzeme, modellezése. A VER szabályozásának hierarchiája, tartalékolások rendszere. P-f és Q-U szabályozások.

  DC betét üzeme és szabályozása. Elektromechanikai tranziensek. Közepes és hosszú idejű dinamika. Számítógépes rendszerirányítás, az irányítás informatikája, felügyeleti és tanácsadó rendszerek.

  Részleteiben:

  A VER üzemével szemben támasztott követelmények, biztonság, minőség és gazdaságosság. Folyamatok időtartam szerinti csoportosítása. Rendszerállapotok, átmenetek.

  A rendszerterhelés változása. A fogyasztói teljesítményigény befolyásolása, korlátozása. Frekvenciafüggő korlátozás.

  Feszültség- és statikus szinkron stabilitás. Erőműből szállítható teljesítmény.

  A rendszerszintű P-f szabályozás hiearchiája. Turbina statikus P-f szabályozási karakterisztikák, szabályozási tartalékok, részvétel a szabályozásban. Kooperációs rendszerek csereteljesítmény-frekvencia szabályozása. Dinamikus P-f egyensúly, rendszermodell.

  Hosszabb idejű P-f dinamika. A szabályozók kialakítása és modellezése, a folyamatok elemzése.

  A rendszerszintű Q-U szabályozás struktúrája, eszköztára. Erőművi feszültségszabályozás, gerjesztő rendszerek.

  A szinkrongenerátor jelleggörbéi, egyszerűsített modell, az állandósult üzem fazorábrái, P-Q diagram.

  Szinkrongenerátorok villamos modellje, Park transzformáció és alkalmazása, d-q reaktanciák

  és időállandók, alapegyenletek.

  Elektromechanikai tranziensek, tranziens stabilitás. Modellek a tranziens stabilitás vizsgálatához. Lengésképek, lengés-stabilizátorok, stabilitás-mentés. Stabilitásbecslő eljárások.

  Nagyfeszültségű egyenáramú betét üzeme és szabályozása.

  A rendszerirányítás műszaki és szervezeti kialakítása. Alállomási üzemirányítás, automatikák.

  Számítógéppel támogatott tervezés, üzemelőkészítés és üzemirányítás. SCADA és EMS rendszerek. Tanácsadó rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban

  - Jelenlét az előadásokon, a TVSZ szerint.

  b./ A vizsgaidőszakban

  - Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - részvétel az előadásokon, a TVSZ szerint;

  - a korábbi években megszerzett aláírás érvényben van.

  - A félév lezárásának módja: vizsga;

  - a vizsga: írásbeli + szóbeli, javítási lehetőség,

  - elégtelen írásbeli osztályzat után szóbeli vizsgára már nincs lehetőség.

  11. Pótlási lehetőségek

  -----

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyeztetés szerinti időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szabó László, Faludi Andor: Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása 2002. (Jegyzet, oktatási segédlet formájában a hallgatók a tanszéken vehetik át.)

  Egyes anyagrészek megtalálhatók még az alábbi szakirodalmakban:

  - Dr. Bókay Béla, Dr Rácz László: Villamosenergia-rendszerek stabilitása. Műszaki Könyvkiadó, 1988.

  - Dr Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek II. kötet. Tankönyvkiadó, 1984.

  - P. M. Anderson, A. A. Fouad: Power System Control and Stability. The Iowa State University Press, 1977

  - R. N. Dhar: Computer Aided Power System Operation and Analysis. McGraw-Hill, 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  45

  Felkészülés zárthelyire

  --

  Házi feladat elkészítése

  --

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  --

  Konzultáció

  4

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Szabó László

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Faludi Andor

  adjunktus

  VET VMK csoport