Villamosenergia-átvitel

A tantárgy angol neve: Electric Power Transmission

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM3055 6 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Faludi Andor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faludi Andor

adjunktus

VET VMK csoport

Szabó László

adjunktus

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban szereplő elektrotechnikai ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

---------------

7. A tantárgy célkitűzése

Ismerteti a villamosenergia-rendszerek felépítését, elemeinek leképezését. Bemutatja a villamosenergia-hálózatok vizsgálati, számítási módszereit jellemző üzemállapotokban (normál üzem, zárlatok, kikapcsolások). Elemzi a teljesítményszállítás feltételeit, az ezzel kapcsolatos alapfolyamatokat.

8. A tantárgy részletes tematikája

Energiarendszerek kialakulása, struktúrája. Erőmű típusok, alapsémák.

Rendszerelemek modellezése szimmetrikus üzemhez. Különböző feszültségszintű hálózatok vizsgálata. Közös feszültségszintre redukálás, viszonylagos egységek alkalmazása.

A szimmetrikus összetevők módszere, aszimmetrikus állapotok vizsgálata. Értelmezés, rendszerelemek pozitív, negatív és zérus sorrendű modellje, transzformátorok fázisforgató hatása.

Aszimmetrikus sönt és soros hibák leképezése szimmetrikus összetevőkkel. Különböző hiba-állapotok átvivőképességet befolyásoló hatása.

Távvezetékek soros impedanciája. Értelmezés, négyvezetős modell. Vezető-föld hurkok ön- és kölcsönös impedanciájának számítása. Pozitív, negatív és zérus sorrendű impedancia, Védővezető hatása a soros impedanciára.

Távvezetékek söntimpedanciája. Értelmezés, négyvezetős modell. A potenciáltényezők számítása, a föld jelenlétének figyelembe vétele.

Távvezeték elosztott paraméterű modellje. Terjedési együttható, hullámimpedancia, vezetékállandók. A távvezeték teljesítmény-viszonyai, természetes teljesítménye. Távvezeték átvivőképességének befolyásolása soros Z és sönt Y elemekkel, koncentrált elemű helyettesítés.

Hurkolt hálózatok számításának módszere. Csomóponti Y és Z mátrix elemeinek fizikai értelmezése, meghatározása. Áramkompenzáció elve, alkalmazása.

Zárlatszámítás hurkolt hálózaton, leképezések, számítási eljárások. Hálózat-redukció, egyenértékű modellek.

Teljesítményáramlás számítása. Betáplálások és fogyasztások leképezése. A számítási feladat megfogalmazása. Megoldás Gauss, ill. Newton iterációs módszerrel.

Hálózati csillagpontföldelés. Kompenzált hálózatok. Az ívoltás alapharmonikus fizikája, zárlatkorlátozás.

Kábelek szerkezeti felépítése, alkalmazása. Villamos paraméterek. Kábelek melegedése, hűtése, hőáramlási séma. Kábelköpeny szerepe, védőtényező.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, szakmai látogatás

10. Követelmények

a/ Szorgalmi időszakban:

Számítási házi feladat. Kiadás: 2. hét. Beadás: 13. hét.

Az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel az előadások legalább 50%-án, beadott és eredményesen megoldott házi feladat.

A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

b/ Vizsgaidőszakban:

A félév lezárásának módja: vizsga.

A vizsga írásbeli, az írásbelin elért legalább elégséges eredmény szóbeli vizsgával módosítható.

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet 2002.)

Faludi Andor - Szabó László

Villamos energetika jegyzet

Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

(szerkesztette: dr. Kiss Lajos)

Műegyetemi kiadó 1992.

Villamosművek feladatgyűjtemény

(szerkesztette: Horváth István)

Tankönyvkiadó 1971. J5-990

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

8

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

56

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faludi Andor

adjunktus

VET VMK csoport

Szabó László

adjunktus

VET VMK csoport