Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-átvitel

  A tantárgy angol neve: Electric Power Transmission

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM3055 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Faludi Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Faludi Andor

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Szabó László

  adjunktus

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban szereplő elektrotechnikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismerteti a villamosenergia-rendszerek felépítését, elemeinek leképezését. Bemutatja a villamosenergia-hálózatok vizsgálati, számítási módszereit jellemző üzemállapotokban (normál üzem, zárlatok, kikapcsolások). Elemzi a teljesítményszállítás feltételeit, az ezzel kapcsolatos alapfolyamatokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Energiarendszerek kialakulása, struktúrája. Erőmű típusok, alapsémák.

  Rendszerelemek modellezése szimmetrikus üzemhez. Különböző feszültségszintű hálózatok vizsgálata. Közös feszültségszintre redukálás, viszonylagos egységek alkalmazása.

  A szimmetrikus összetevők módszere, aszimmetrikus állapotok vizsgálata. Értelmezés, rendszerelemek pozitív, negatív és zérus sorrendű modellje, transzformátorok fázisforgató hatása.

  Aszimmetrikus sönt és soros hibák leképezése szimmetrikus összetevőkkel. Különböző hiba-állapotok átvivőképességet befolyásoló hatása.

  Távvezetékek soros impedanciája. Értelmezés, négyvezetős modell. Vezető-föld hurkok ön- és kölcsönös impedanciájának számítása. Pozitív, negatív és zérus sorrendű impedancia, Védővezető hatása a soros impedanciára.

  Távvezetékek söntimpedanciája. Értelmezés, négyvezetős modell. A potenciáltényezők számítása, a föld jelenlétének figyelembe vétele.

  Távvezeték elosztott paraméterű modellje. Terjedési együttható, hullámimpedancia, vezetékállandók. A távvezeték teljesítmény-viszonyai, természetes teljesítménye. Távvezeték átvivőképességének befolyásolása soros Z és sönt Y elemekkel, koncentrált elemű helyettesítés.

  Hurkolt hálózatok számításának módszere. Csomóponti Y és Z mátrix elemeinek fizikai értelmezése, meghatározása. Áramkompenzáció elve, alkalmazása.

  Zárlatszámítás hurkolt hálózaton, leképezések, számítási eljárások. Hálózat-redukció, egyenértékű modellek.

  Teljesítményáramlás számítása. Betáplálások és fogyasztások leképezése. A számítási feladat megfogalmazása. Megoldás Gauss, ill. Newton iterációs módszerrel.

  Hálózati csillagpontföldelés. Kompenzált hálózatok. Az ívoltás alapharmonikus fizikája, zárlatkorlátozás.

  Kábelek szerkezeti felépítése, alkalmazása. Villamos paraméterek. Kábelek melegedése, hűtése, hőáramlási séma. Kábelköpeny szerepe, védőtényező.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, szakmai látogatás

  10. Követelmények

  a/ Szorgalmi időszakban:

  Számítási házi feladat. Kiadás: 2. hét. Beadás: 13. hét.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel az előadások legalább 50%-án, beadott és eredményesen megoldott házi feladat.

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

  b/ Vizsgaidőszakban:

  A félév lezárásának módja: vizsga.

  A vizsga írásbeli, az írásbelin elért legalább elégséges eredmény szóbeli vizsgával módosítható.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet 2002.)

  Faludi Andor - Szabó László

  Villamos energetika jegyzet

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

  Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

  Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: dr. Kiss Lajos)

  Műegyetemi kiadó 1992.

  Villamosművek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: Horváth István)

  Tankönyvkiadó 1971. J5-990

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  8

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  56

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Faludi Andor

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Szabó László

  adjunktus

  VET VMK csoport