Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos energetika

  A tantárgy angol neve: Power System Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM3025 5 3/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egy.tanár

  VMT

  Dr. Berta István

  egy.tanár

  NTBT

  dr. Vajda István

  egy.docens

  VGHT

  dr. Szedenik Norbert

  adjunktus

  NTBT

  dr. Czira Zsuzsanna

  adjunktus

  VMT

  dr. Krisch Ernő

  docens

  VGHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az első 4 félév alapozó szaktárgyai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV1014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1019" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF005" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA109" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGV", ahol a Ciklus = "2006/07/1")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek

  Elektromágneses terek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosmérnöki szak valamennyi hallgatója részére alapismereteket ad a villamosenergia termelésről, szállításról és felhasználásról más energiává való átalakításról, továbbá az előbbihez szükséges gépek és berendezések üzemeltetésének, irányításának és szabályozásának elveiről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  Villamosenergia-átvitel (VMT)

  A villamosenergia szerepe, a villamosenergia-rendszer általános felépítése, történeti áttekintés.

  Egy- és háromfázisú rendszerek elektrotechnikájának összefoglaló áttekintése. Feszültség-, áram- és teljesítmény időfüggvények, komplex fazorok, háromfázisú rendszer, hatásos és meddő teljesítmények.

  A villamoshálózat felépítése, feszültségszintjei, transzformációk. Szimmetrikus háromfázisú rendszer. A hálózati elemek leképezése; egyfázisú helyettesítő kapcsolás: generátor, transzformátor, távvezeték, mögöttes hálózat, zárlati teljesítmény, fogyasztó.

  Háromfázisú hálózatok elemzése szimmetrikus körülmények között, többfeszültségszintű hálózatok számítása, viszonylagos egységek alkalmazása. Háromfázisú zárlat.

  Hálózatág feszültségesése és teljesítmény viszonyai, terhelhetőség, feszültségprofil. Feszültség-meddőteljesítmény kapcsolat, feszültségesés és veszteség csökkentése. Távvezeték természetes teljesítménye.

  Szimmetrikus összetevők módszerének elve és alkalmazása. Háromfázisú hálózatok számítása aszimmetrikus körülmények között. Földérintéses zárlatok.

  Hálózati csillagpont földelési módok. Zárlati áramok és feszültségemelkedések földérintéses fáziszárlatkor. Magyarországon alkalmazott csillagpont földelési módok. Hálózati védelmek-automatikák alapfeladatai.

  A teljesítmények egyensúlya, az üzemeltetés alapfeladatai, a fogyasztói teljesítményigény változásai, teljesítmény- és frekvencia szabályozás.

  A teljesítmény-átvitel korlátai. Feszültség- és szinkron stabilitás. A feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás alapkérdései.

  Villamosenergia-átalakítás (VGHT)

  Áttekintés a témakörről:

  A villamosenergia-átalakítók osztályozása. A villamosgépek működésének alapelvei. Villamosgépek alkalmazása, korszerű irányzatok.

  Transzformátorok: működési elv, indukált feszültség. A gerjesztések egyensúlyának törvénye. Helyettesítő kapcsolások.

  Transzformátorok: üresjárási, rövidzárási és terhelési állapotok. Háromfázisú transzformátorok. Párhuzamos kapcsolás, drop.

  A forgómezős elmélet alapjai és alkalmazása: villamos gépek mágneses mezői. Szinuszos mezőeloszlású forgó mező létrehozása. A körforgó mező jellemzői.

  A forgómezős elmélet alapjai és alkalmazása: a nyomatékképzés feltétele a frekvencia-feltétel. Az egyes géptipusok származtatása. Egy- és kétoldalról gerjesztett gépek.

  Szinkron gépek: a háromfázisú, hengeres forgórészű szinkron gép felépítése és működési elve. Az állandósult nyomaték. Motoros és generátoros üzem. A szinkron gép reaktanciái. A fluxusállandóság elve.

  Egyenáramú gépek: felépítés, mechanikus és elektronikus kommutátor. Indukált feszültség és nyomaték.

  Háromfázisú aszinkron gépek: felépítés és működési elv, állandósult nyomaték. A szlip és a szlipfrekvencia. Légrésteljesítmény és teljesítménymérleg. Frekvenciaváltós üzem.

  Villamos energetikai környezetvédelem (NTBT)

  Elektromágneses kompatibilitás (EMC). Primer villámvédelem és túlfeszültség-védelem (EMP).

  Átütés szilárd szigetelőanyagokban és szigetelő folyadékokban. Polarizáció és vezetés szigetelőanyagokban.

  Gázkisülések. Elektrosztatikus kisülések káros és roncsoló hatásai (ESD).

  A villamos kapcsolókészülékek bekapcsoláskor fellépő villamos, mechanikai és melegedési tranziensek. A kikapcsoláskor fellépő villamos ív karakterisztikái. Az ív megszakításának folyamata a kisfeszültségű villamos kapcsolókészülékekben.

  A villamos energia hőenergiává történő átalakítása. Az indukciós hevítés jellemzői.

  A szennyezőanyagok kibocsátásának korlátozása (szilárd, folyékony és gáznemű szennyezések leválasztása), nagy váltakozó-, egyen- és impulzusfeszültséggel.

  A villamos és mágneses erőterek és a villamos áram élettani hatásai. Áramütés, elektrosztatikus kisülés, villámcsapás.

  Laboratórium

  A villamosenergia-rendszer irányítása (VMT)

  - A rendszerirányítás alapjai, struktúrája, irányítás az OVT-ből, az irányító központ

  kialakítása, rendszerek nemzetközi együttműködése, a magyar villamosenergia-rendszer helyzete, teljesítményszállítás

  - Szakmai videófilmek.

  Háromfázisú aszinkron gépek mezőinek vizsgálata (VGHT)

  - Villamos gépek mágneses mezői: multimédiás bemutató

  - A villamos gépek felépítése: gépmodellek bemutatása

  - Az aszinkron gépek mezőinek bemutatása szinuszos és nemszinuszos

  táplálással

  Nagyfeszültségű laboratóriumi vizsgálatok és mérések (NTBT)

  - Korszerű nagyfeszültségű és nagyáramú mérőeszközök

  - Elektronlavina, pamatos kisülés, csatorna kisülés, ív

  - Épületinformatikai rendszerek és korszerű világítóberendezések

  - Szigetelőanyagok átütése és roncsolásmentes vizsgálata, ESD védelem

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratórium

  10. Követelmények

  A félévet vizsga zárja le

  a./ Szorgalmi időszakban:

  a laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel.

  Az előző évben megszerzett aláírás elfogadható.

  b./ Vizsgaidőszakban:

  a vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgaosztályzatot alapvetően az írásbeli dolgozat alapján alakítjuk ki, szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani ezen az eredményen, elégtelen eredmény nem javítható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamos energetika elektronikus formában.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egy.tanár

  VMT

  Dr. Berta István

  egy.tanár

  NTBT

  dr. Vajda István

  egy.docens

  VGHT

  dr. Szedenik Norbert

  adjunktus

  NTBT

  dr. Czira Zsuzsanna

  adjunktus

  VMT

  dr. Krisch Ernő

  docens

  VGHT