Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Electronics Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Gépész Energetikai Mérnök Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM0186 5 4/0/0/v 5 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET NTB csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alaptárgyi képzésben szereplő elektronikai, elektrotechnikai ismeretek, valamint a Villamosenergia-rendszerek I. (vivm0182) tantárgy.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektrotechnika (bmevivg0197), Elektronika I és II.(bmeviau0190 és 0191), Villamosenergia-rendszerek I. (bmevivm0182).

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a részletes tematikában felsorolt témakörökben az energetikai mérnöktől elvárható szintű villamosmérnöki alapismeretek elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Félvezetők alkalmazása a villamos energetikában: kis/közép/nagyfeszültségű hálózatok sajátosságai.

  Soros és sönt statikus kompenzátorok felépítése és alkalmazási területei a különböző feszültségszinteken.

  Zárlatkorlátozás középfeszültségű hálózatokon, ipartelepeken.

  Szünetmentes energiaellátás.

  Változtatható váltakozó áramú energiaátvitel eszközei és alkalmazásuk (flexible A.C. transmisson, FACT).

  Egyenáramú energiaátvitel alapjai, alkalmazása.

  Fogyasztói struktúrák :egyenáramú ívkemencék, alumíniumelektrolízis, klórelektrolízis, hengerművi hajtások, kisfeszültségű hálózati berendezések, világítástechnikai alkalmazások, tápegységek.

  Villamos vontatás táplálási rendszere és fogyasztói.

  Kiserőművek, megújuló villamosenergia-források ( napelemek, szélgenerátorok) hálózati csatlakoztatása.

  Félvezetők alkalmazásának hálózati visszahatásai.

  A hálózati visszahatások mérése, csökkentése.

  Környezetvédő és környezetkímélő elektrotechnológiák.

  Nagyfeszültségű tápegységek.

  Elektrosztatikus generátorok és motorok.

  Elektrosztatikai és nagyfeszültség-technikai alkalmazások.

  Por-, pernye-és cseppleválasztás.

  Gáztisztítás meredekhomlokú nagyfeszültségű impulzusokkal.

  Elektrosztatikus festés és porszórás, szeparálás.

  Ózonfejlesztés.

  Nagyfeszültségű hibrid és nagyfrekvenciás berendezések felépítése, működése és az általuk okozott elektromágneses zavaró hatások.

  Tanulmányi kirándulás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (az előadásokon esetenként számítási példákat oldunk meg).

  Szakmai látogatás.

  10. Követelmények

  a/ Szorgalmi időszakban:

  1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  a1/ Részvétel az előadások legalább 50%-án,

  a2/ eredményesen megírt zárthelyi (Z).

  . a3/ A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

  b/ Vizsgaidőszakban:

  b1/Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

  A zárthelyi a vizsgaidőszak első 3 hetében különeljárási díj ellenében pótolható

  b2/ A félév lezárásának módja: vizsga.

  A vizsga írásbeli (V)

  A vizsga érdemjegy kialakítása: vizsgajegy= 0,3xZ+0,7xV; 4-es felett jelesért szóbeli lehetőség.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi a vizsgaidőszak első 3 hetében különeljárási díj ellenében pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet: előadás kézirat, ábrák, táblázatok )

  Faludi Andor - Szabó László

  Villamos energetika jegyzet

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

  Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

  Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: dr. Kiss Lajos)

  Műegyetemi kiadó 1992.

  Villamosművek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: Horváth István)

  Tankönyvkiadó 1971. J5-990

  Nagyfeszültségű technika

  Horváth T. – Csernátony-Hoffer A.

  Tankönyvkiadó 1986

  Az elektrosztatikus feltöltődések

  Horváth T. – Berta I. – Pohl

  Műszaki Könyvkiadó 1984.

  Egyéb tanszéki oktatási segédletek

  A tanszéki honlapokon elhelyezett anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  70

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET VMK csoport