Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Power Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnök Szak

  Alaptárgyi képzés

  Kötelező tárgy, őszi félév

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM0183 5 0/2/0/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Prikler László

  egy. tanársegéd

  VET VM

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alaptárgyi képzésben szereplő elektrotechnikai ismeretek. Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek alapismeretei, a szimmetrikus összetevők módszere, áramköri leképezések alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamosenergia-rendszerek I. (bmevivm0182)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Számítási, tervezési feladatok, bemutatók és mérések a villamosenergia-átvitel témakörben. Cél a számítási-tervezési készség fejlesztése, a hálózati elemek számítási modelljeinek megismerése, a paraméterek értelmezése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése, a szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Közcélú 0,4 kV-os transzformátorkörzet terhelés-feszültségesés méretezése, biztosító kiválasztás, lazán hurkolt üzem elemzése.
  2. Nagy / középfeszültségű (120/10 kV-os) transzformátorállomás terhelési és szabályozási viszonyai, meddőkompenzáció számítása, feszültségszabályozás
  3. Számítások közös feszültségszinten és viszonylagos egységben: Zárlatok és áramkör megszakadások fáziszárlatok, 1FN és 2FN rövidzárlat, kapacitív földzárlati áram leképezése és számítása.
  4. Transzformátorok pozitív és zérus sorrendű modelljei, nagyfeszültségű takarékkapcsolású transzformátorok, zárlati árameloszlás, a csillagponti fojtó hatása.
  5. Laboratóriumi mérés: a) túláramvédelem, b) transzformátor differenciál védelem.
  6. Szakmai oktatófilmek a villamosenergia rendszerről.
  7. Tervezési feladat: 120 / 20 kV-os alállomásból induló gerincvezeték, 20 / 0,4 kV-os transzformátorok méretezése, terhelés-feszültségesés viszonyainak elemző vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Számítási gyakorlatok, szakmai oktatófilmek, számítógépi szimulációs vizsgálatok, laboratóriumi mérések, 2 zárthelyi, 1 házi feladat.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  2 ZH, ( 1 pót ZH ), 1 házi feladat

  Tervezett ütemezés:

  1. ZH 6. hét, 2. ZH 13. hét, pót ZH 14. hét

  Feladat ( munkaidő szükséglete ~15 óra ) Ki: 3. hét Be: 14. hét

  Értékelés: ZH: 1-5 osztályzat, feladat: 2-5 osztályzat, illetve nem elfogadható

  Pótlás: egy ZH pótolható, vagy javítható (két elégtelen ZH esetén pótlási/javítási lehetőség nincs);

  a feladat: nem pótolható, nem javítható.

  b./ A félév lezárásának módja: gyakorlati jegy.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: mindkét ZH legalább 2-es, a feladat beadása

  (elfogadható minőségben ) a szorgalmi időszak utolsó napjával bezárólag.

  A gyakorlati osztályzat kialakítása:

  1. ZH: 35% 2. ZH: 35% Feladat: 30% ( a javító ZH osztályzata az érvényes )

  c./ A gyakorlati jegy megszerzése a vizsgaidőszakban: beszámolóval ( iv. jelleg ), ha van elégtelen

  ill. hiányzó ZH.

  A házi feladat csak különeljárási díj befizetésével, legfeljebb a vizsgaidőszak harmadik hetével bezárólag adható be.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az előző 10. pont részletesen szabályozza a teljesítéseket és a pótlások feltételeit, módját és a határidőket.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet: előadás kézirat, ábrák, táblázatok )

  Faludi Andor - Szabó László

  Villamosenergetika jegyzet

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

  Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

  Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: dr. Kiss Lajos), Műegyetemi kiadó 55008, 1992.

  Villamosművek feladatgyűjtemény (szerkesztette: Horváth István),

  Tankönyvkiadó 1971. J5-990

  Mérési útmutatók (elektronikusan elérhetők a www.vmt.bme.hu web oldalon)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  7

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  ..

  Vizsgafelkészülés

  nincs

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Prikler László

  egy. tanársegéd

  VET VM

  Szabó László

  egy. adjunktus

  VET VM