Villamosenergia-rendszerek I.

A tantárgy angol neve: Power Systems I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai Mérnök Szak

Alaptárgyi képzés

Kötelező tárgy, tavaszi félév

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM0182 4 4/0/0/v 5 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faludi Andor

egy. adjunktus

VET VM

Szabó László

egy. adjunktus

VET VM

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az alaptárgyi képzésben szereplő elektrotechnikai ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Elektrotechnika (bmevivg0197)

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az alábbi ismeretek elsajátítása:

ˇ a villamosenergia-rendszer struktúrája, hálózati transzformációk,

ˇ villamosenergia-hálózat átviteli elemek számítási célokra vonatkozó paramétereinek értelmezése,

meghatározása, az elemek leképezése,

ˇ a szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása,

ˇ az állandósult állapot, a zárlatok és kikapcsolások alapharmonikus hatásai, ezek számítási módszerei,

ˇ hálózatvédelmi rendszerek alapelvei, követelményei

ˇ csillagpont-földelési megoldások elve és a kapcsolatos alapharmonikus jelenségek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások témakörei címszavakban

1

AC és DC átvitel, soros és párhuzamos rendszer, feszültségszintek és transzformációk, AC U/I/S/P/Q

2

Rendszerelemek, modellek (leképezések) szimmetrikus üzemhez

3

Transzformátorok leképezése szimmetrikus üzemhez

4

Többfeszültségű hálózatok számítási technikái

5

Háromfázisú szabadvezeték soros impedanciái, négyvezetős modell és alkalmazása

6

Transzformátor-kapcsolások, kapocszárlatok áramképe

7

Szabadvezeték védővezetővel. A csillagpont-földelés hatása fázis-föld zárlatkor

8

A szimmetrikus összetevők módszere általános megközelítésben. A szimmetrikus összetevők mérése

9

Sönthibák (zárlatok) leképezése szimmetrikus összetevőkkel

10

Zárlatok összehasonlítása. Soros aszimmetria, kikapcsolások

11

Fázis-föld zárlat, egyfázisú kikapcsolás feszültségtorzító hatása

12

Háromfázisú szabadvezeték kapacitásai, négyvezetős modell és alkalmazása

13

Távvezeték induktivitásának meghatározása

14

Távvezeték soros impedanciája

15

Távvezeték söntimpedanciája

16

Távvezeték elosztott paraméterű modellje, vezetékállandók, koncentrált elemű helyettesítés

17

Teljesítményátvitel nagyfeszültségű távvezetéken. Az átvivőképesség befolyásolása

18

Teljesítményátvitel sugaras középfeszültségű távvezetéken. Meddőkompenzálás

19

A villamosenergia-rendszer védelmei: követelmények, védelmi rendszerek és automatikák.

20

Zárlatérzékelés, zárlatvédelmi készülékek. Sugaras KF távvezeték túláramvédelme

21

Az impedanciamérés-elvű távolsági védelem. Az áramkülönbözeti-elvű differenciál védelem.

22

Hálózati csillagpontföldelés, zárlatkorlátozás

23

Erőátviteli kábelek (szerkezeti felépítés, villamos paraméterek, melegedés, hőáramlási séma)

24

Tanulmányi látogatás 220 / 120 / KF alállomásban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás (az előadásokon esetenként számítási példákat oldunk meg).

Szakmai látogatás.

Számítási házi feladat.

10. Követelmények

a/ A szorgalmi időszakban:

Számítási házi feladat (8-10 óra). Kiadás: 2. hét. Beadás: 13. hét.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

a1/ Részvétel az előadások legalább 50%-án,

a2/ Beadott és eredményesen megoldott házi feladat.

a3/ A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

b/ A vizsgaidőszakban:

b1/Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

A feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

b2/ A félév lezárásának módja: vizsga.

A vizsga írásbeli.

Az írásbelin elért legalább elégséges eredmény szóbeli vizsgával módosítható.

c/ Elővizsganincs

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, egyeztetéssel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet: előadás kézirat, ábrák, táblázatok )

Faludi Andor - Szabó László

Villamosenergetika jegyzet

Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

(szerkesztette: dr. Kiss Lajos)

Műegyetemi kiadó 1992.

Villamosművek feladatgyűjtemény

(szerkesztette: Horváth István)

Tankönyvkiadó 1971. J5-990

Egyéb tanszéki oktatási segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

nincs

Házi feladat elkészítése

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faludi Andor

egy. adjunktus

VET VM

Szabó László

egy. adjunktus

VET VM