Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Power Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnök Szak

  Alaptárgyi képzés

  Kötelező tárgy, tavaszi félév

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM0182 4 4/0/0/v 5 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Faludi Andor

  egy. adjunktus

  VET VM

  Szabó László

  egy. adjunktus

  VET VM

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alaptárgyi képzésben szereplő elektrotechnikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektrotechnika (bmevivg0197)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az alábbi ismeretek elsajátítása:

  ˇ a villamosenergia-rendszer struktúrája, hálózati transzformációk,

  ˇ villamosenergia-hálózat átviteli elemek számítási célokra vonatkozó paramétereinek értelmezése,

  meghatározása, az elemek leképezése,

  ˇ a szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása,

  ˇ az állandósult állapot, a zárlatok és kikapcsolások alapharmonikus hatásai, ezek számítási módszerei,

  ˇ hálózatvédelmi rendszerek alapelvei, követelményei

  ˇ csillagpont-földelési megoldások elve és a kapcsolatos alapharmonikus jelenségek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások témakörei címszavakban

  1

  AC és DC átvitel, soros és párhuzamos rendszer, feszültségszintek és transzformációk, AC U/I/S/P/Q

  2

  Rendszerelemek, modellek (leképezések) szimmetrikus üzemhez

  3

  Transzformátorok leképezése szimmetrikus üzemhez

  4

  Többfeszültségű hálózatok számítási technikái

  5

  Háromfázisú szabadvezeték soros impedanciái, négyvezetős modell és alkalmazása

  6

  Transzformátor-kapcsolások, kapocszárlatok áramképe

  7

  Szabadvezeték védővezetővel. A csillagpont-földelés hatása fázis-föld zárlatkor

  8

  A szimmetrikus összetevők módszere általános megközelítésben. A szimmetrikus összetevők mérése

  9

  Sönthibák (zárlatok) leképezése szimmetrikus összetevőkkel

  10

  Zárlatok összehasonlítása. Soros aszimmetria, kikapcsolások

  11

  Fázis-föld zárlat, egyfázisú kikapcsolás feszültségtorzító hatása

  12

  Háromfázisú szabadvezeték kapacitásai, négyvezetős modell és alkalmazása

  13

  Távvezeték induktivitásának meghatározása

  14

  Távvezeték soros impedanciája

  15

  Távvezeték söntimpedanciája

  16

  Távvezeték elosztott paraméterű modellje, vezetékállandók, koncentrált elemű helyettesítés

  17

  Teljesítményátvitel nagyfeszültségű távvezetéken. Az átvivőképesség befolyásolása

  18

  Teljesítményátvitel sugaras középfeszültségű távvezetéken. Meddőkompenzálás

  19

  A villamosenergia-rendszer védelmei: követelmények, védelmi rendszerek és automatikák.

  20

  Zárlatérzékelés, zárlatvédelmi készülékek. Sugaras KF távvezeték túláramvédelme

  21

  Az impedanciamérés-elvű távolsági védelem. Az áramkülönbözeti-elvű differenciál védelem.

  22

  Hálózati csillagpontföldelés, zárlatkorlátozás

  23

  Erőátviteli kábelek (szerkezeti felépítés, villamos paraméterek, melegedés, hőáramlási séma)

  24

  Tanulmányi látogatás 220 / 120 / KF alállomásban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás (az előadásokon esetenként számítási példákat oldunk meg).

  Szakmai látogatás.

  Számítási házi feladat.

  10. Követelmények

  a/ A szorgalmi időszakban:

  Számítási házi feladat (8-10 óra). Kiadás: 2. hét. Beadás: 13. hét.

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  a1/ Részvétel az előadások legalább 50%-án,

  a2/ Beadott és eredményesen megoldott házi feladat.

  a3/ A korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes.

  b/ A vizsgaidőszakban:

  b1/Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

  A feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

  b2/ A félév lezárásának módja: vizsga.

  A vizsga írásbeli.

  Az írásbelin elért legalább elégséges eredmény szóbeli vizsgával módosítható.

  c/ Elővizsganincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamosenergia-átvitel (oktatási segédlet: előadás kézirat, ábrák, táblázatok )

  Faludi Andor - Szabó László

  Villamosenergetika jegyzet

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III.

  Tankönyvkiadó 1983.-1985. 44445/I.- III.

  Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: dr. Kiss Lajos)

  Műegyetemi kiadó 1992.

  Villamosművek feladatgyűjtemény

  (szerkesztette: Horváth István)

  Tankönyvkiadó 1971. J5-990

  Egyéb tanszéki oktatási segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  nincs

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Faludi Andor

  egy. adjunktus

  VET VM

  Szabó László

  egy. adjunktus

  VET VM