Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  ÁIFSZ

  Energetikai mérnök-asszisztens szakképz.

  Energetika modul

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVGPS22 2 5/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kádár István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Béla

  szakvezető oktató

  ESZI

  Dr. Kádár István (kapcsolattartó)

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --------------

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---------------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakkepzés keretőben folyó energetikai mérnök-asszisztens szakképzés hallgatói részére áttekintést adni az elektrotechnika alapvető összefüggéseiről, elveiről, szabályairól és a legfontosabb elmáleti kérdésekről néhány jellegzetes eszköz, gép, berendezés fizikai működési elvének és alkalmazásának gyakorlati szempontból történő bemutatása érdekében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A villamos tér alapfogalmai. Villamos tér leírása. Homogén és inhomogén tér, a villamos tér energiája, erőhatások keletkezése villamos térben. Kapacitás fogalma, kondenzátorok. Szigetelőanyagok tulajdonságai.

  Villamos áram, villamos hálózat. Az áramkörök viselkedése egyenáramú jeleknél. Az egyes áramköri elemek soros és párhuzamos kapcsolása, az egyes áramköri elemek teljesítménye. A teljesítményillesztés egyenáramú áramkörökben.

  Az áramkörök számítási módszerei. Az áram- és feszültségosztás számítása. Kirchhoff-törvények.

  A helyettesítő generátor módszere, csomóponti potenciálok módszere, a szuperpozíció elve.

  Váltakozóáramú körök. Az áramkörök viselkedése szinuszos jeleknél. Az impedancia fogalma és fajtái. A teljesítmények értelmezése és számítása váltakozó áramú áramkörökben.

  A teljesítményillesztés módja váltakozó áramú áramkörökben. A szinuszos áramkörök vizsgálata fázorábra segítségével. A Fourier-sorba felbontás célja és alkalmazása periodikus áramú áramkörökben.

  Az egyszerű középérték számításának módszere és alkalmazása. A négyzetes középérték számításának módszere és alkalmazása.

  Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek. A háromfázisú rendszerek szerepe és jelentősége. A villamosenergia-rendszer felépítése.

  A háromfázisú váltakozó áramú körök sajátosságai, kapcsolási elrendezések. Az áramköri jellemzők számítási módja.

  Átmeneti folyamatok. Az áramkörök tranziens folyamatai, a tranziens és a stacionárius össztevő. Az időállandó és a sajátfrekvencia fogalma és meghatározása.

  A mágneses tér. Mágneses alapjelenségek. A mágneses tér kialakulása és jellemzői. A Biot-Savart törvény, a gerjesztési törvény. A mágneses fluxus és a mágneses indukció fogalma. A mágneses kör felépítése. A különböző anyagok mágneses tulajdonságai, törési törvények. A mágneses tér energiája. Erőhatások mágneses térben.

  A nyugalmi és a mozgási indukció, az indukált feszültség. A transzformátor működése és alkalmazása.

  A forgó mágneses mező, a forgó mozgás létrehozása. Forgó mágneses mező létrehozása mechanikus úton, álló tekercsrendszerrel, hiszterézis hatásokkal és reluktancia hatásokkal.

  Az aszinkron gép, a szinkron gép és az egyenáramú gép működési elve. Serleges, hiszterézis és kommutátoros gépek.

  Kapcsolókészülékek. A kapcsolási folyamat. Az áram megszakítása, a villamos ív. Érintkezők, melegedés. Elektromágnesek.. Kapcsolókészülékekkel szemben támasztott követelmények, igénybevételeik és ezek jellemzése. Kapcsolókészülékek csoportosítása.

  Félvezető eszközök: a dióda és a tranzisztor működése. A teljesítményelektronika legfontosabb félvezető eszközei. Egyenirányító kapcsolások. Inverterek, szaggatók.

  A közvetlen, a közvetett és a nemkonvencionális energiaátalakítás. Elektrokémiai alapjelenségek, Faraday törvénye. A galvánelemek és az akkumulátorok működése.

  A hőelemek működése és alkalmazása. A szupravezetés alapjelenségei és alkalmazási lehetőségei.

  Villamos fényforrások általános jellemzése. Az izzólámpa. Lumineszcens fényforrások.

  A villamos áram élettani hatásai. Az érintésvédelem alapjai. Földelési rendszerek. Érintésvédelmi készülékek. Az elektrosztatikus feltöltődés és hatásai, az ez elleni védekezés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dogozat elégséges szintű megírása.

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga szóbeli.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: a zh előtti héten

  A vizsgaidőszakban: a vizsga előtti héten

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kádár I. szerk.: Elektrotechnika. Oktatási segédlet az energetikai mérnökasszisztens akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés hallgatói részére. Budapest, 1998. 231 o.

  Retter, Gy. szerk.: Áramkörök. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.

  Schwarz, S. E., ldham, W. G.: Electrical Engineering. Saunders College Publishing, Fort Worth etc., 1993.

  Hajach, T., Meluzin H., Bernáth J.: Elektrotechnikai számítások. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1975.

  Liska J., Retter Gy.: Váltakozóáramok elmélete I.-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.

  Koller L.: Ellenállás- és indukciós hevítés. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1421.

  Koller L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1427.

  Koller L.: Érintésvédelmi ismeretek. BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék, Villamosipari Anyagtechnológia Tanszék. Egyetemi jegyzet. Budapest. 1994.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kádár István

  docens

  VET (VG)

  Farkas Lajos

  adjunktus

  VET (NF)

  Dr. Koller László

  docens

  VET (NF)

  Dr. Szedenik Norbert

  adjunktus

  VET (NF)

  Dr. Vajda István

  docens

  VET (VG)