Problémakeresés és -megoldás

A tantárgy angol neve: Problem Formulation and Solving

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVGD020 1, 3 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

egyetemi docens

VET (VG)

Dr. Lukács József

MTA rendes tagja

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Villamosságtan, Elektrotechnika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-------

7. A tantárgy célkitűzése

Az ipari igényekhez kapcsolódó mérnöki tudományos problémák keresése, megtalálása és megoldása széles látókört, megfelelő természettudományos ismereteket, egyéni látásmódot, nyitott és kreatív gondolkodást igényel. A tárgy a fenti igényekből kiindulva ad elméleti és gyakorlati ismereteket, megoldási metodikákat, fejleszti a problémamegoldáshoz szükséges elméleti és gyakorlati készségeket és képességeket, és segítséget nyújt a doktorandusz hallgatók számára tudományos problémáik sikeres kidolgozásához.

8. A tantárgy részletes tematikája

A mérnöki problémák keresése és felismerése. A probléma újszerűségének és jelentőségének, hazai és nemzetközi előzményeinek felderítése. A probléma megoldásától várható tudományos, műszaki és gazdasági előnyök becslése. A probléma megoldásának stratégiája. A probléma megoldásához igénybe vehető mérnöki, és a mérnöki tudományokon kívüli eszközök. A megoldástól a megvalósításig vezető út. Modellezés és szimuláció. Konstrukció és technológia. A megvalósításhoz szükséges anyagi, szellemi és humán erőforrások. Projekt management. Siker- és kudarctörténetek és azok elemzése. Esettanulmányok készítése az elsajátított elvek és módszerek begyakorlására.

A fizikai modellezés alapjai. A modellezés törvényei és szabályai. A fizikai folyamatok hasonlósága. Csatolt folyamatok modellezése. Az egyszerűsítések, elhanyagolások és közelítések hatásai. A modellezés kísérleti megvalósítása. A megoldás előrejelzése és közelítő számítása. Nagyságrendek és a nagyságrendi becslések.

Elektromágneses, termikus és mechanikus terek. Analitikus és numerikus számítási módszerek alkalmazása. CAD–módszerek alkalmazása a mérnöki problémamegoldásban.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás.

10. Követelmények

a. Szorgalmi időszakban: A kiadott feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres részvétel az előadásokon, valamint a gyakorlati feladatok elkészítése.

11. Pótlási lehetőségek

A kiadott feladat teljesítésének pótlása a vizsgaidőszak kezdetéig.

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsgaidőszakban előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Henry Petroski: Design Paradigms, University Press, Cambridge, 1994.

2. S. R. H. Hoole: Computer–Aided Analysis and Design of Electromagnetic Devices, Elsevier, New York, etc., 1989.

3. A. V. Ivanov–Szmolenszkij: Élektromagnitnüe polja i processzü v élektricseszkih masinah i ih fizicseszkoe modelirovanie, Énergija, Moszkva, 1969.

4. Szűcs Ervin: Hasonlóság és modell, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972.

5. T. Svobodny: Mathematical Modeling for Industry and Engineering, Prentice Hall, Inc., 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

egyetemi docens

VET (VG)