Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Problémakeresés és -megoldás

  A tantárgy angol neve: Problem Formulation and Solving

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVGD020 1, 3 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi docens

  VET (VG)

  Dr. Lukács József

  MTA rendes tagja

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Villamosságtan, Elektrotechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ipari igényekhez kapcsolódó mérnöki tudományos problémák keresése, megtalálása és megoldása széles látókört, megfelelő természettudományos ismereteket, egyéni látásmódot, nyitott és kreatív gondolkodást igényel. A tárgy a fenti igényekből kiindulva ad elméleti és gyakorlati ismereteket, megoldási metodikákat, fejleszti a problémamegoldáshoz szükséges elméleti és gyakorlati készségeket és képességeket, és segítséget nyújt a doktorandusz hallgatók számára tudományos problémáik sikeres kidolgozásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérnöki problémák keresése és felismerése. A probléma újszerűségének és jelentőségének, hazai és nemzetközi előzményeinek felderítése. A probléma megoldásától várható tudományos, műszaki és gazdasági előnyök becslése. A probléma megoldásának stratégiája. A probléma megoldásához igénybe vehető mérnöki, és a mérnöki tudományokon kívüli eszközök. A megoldástól a megvalósításig vezető út. Modellezés és szimuláció. Konstrukció és technológia. A megvalósításhoz szükséges anyagi, szellemi és humán erőforrások. Projekt management. Siker- és kudarctörténetek és azok elemzése. Esettanulmányok készítése az elsajátított elvek és módszerek begyakorlására.

  A fizikai modellezés alapjai. A modellezés törvényei és szabályai. A fizikai folyamatok hasonlósága. Csatolt folyamatok modellezése. Az egyszerűsítések, elhanyagolások és közelítések hatásai. A modellezés kísérleti megvalósítása. A megoldás előrejelzése és közelítő számítása. Nagyságrendek és a nagyságrendi becslések.

  Elektromágneses, termikus és mechanikus terek. Analitikus és numerikus számítási módszerek alkalmazása. CAD–módszerek alkalmazása a mérnöki problémamegoldásban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. Szorgalmi időszakban: A kiadott feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres részvétel az előadásokon, valamint a gyakorlati feladatok elkészítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiadott feladat teljesítésének pótlása a vizsgaidőszak kezdetéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgaidőszakban előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Henry Petroski: Design Paradigms, University Press, Cambridge, 1994.

  2. S. R. H. Hoole: Computer–Aided Analysis and Design of Electromagnetic Devices, Elsevier, New York, etc., 1989.

  3. A. V. Ivanov–Szmolenszkij: Élektromagnitnüe polja i processzü v élektricseszkih masinah i ih fizicseszkoe modelirovanie, Énergija, Moszkva, 1969.

  4. Szűcs Ervin: Hasonlóság és modell, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972.

  5. T. Svobodny: Mathematical Modeling for Industry and Engineering, Prentice Hall, Inc., 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi docens

  VET (VG)