Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szervo laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Servo Drives Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4170 8 2/0/0/f 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Györe Attila

  tanársegéd

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes villamosgép tervezés. Szervo- és robothajtások.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  --------- -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi tárgy a Számítógépes villamosgép tervezés és a Szervo- és robothajtások tárgyakhoz kapcsolódó tervezési és mérési gyakorlatokat tartalmazza. A célkítűzés kettős. a tervezési gyakorlatokon a kiadott tervezési feladatok megoldása kapcsán megfelelő tapasztalat és jártasság megszerzése a számítógépes villamosgép tervezés területén, míg a mérési gyakorlatokon a cél a speciális villamosgépek és hajtások megismerése, a modellek és a valóságos gépek és hajtások közötti eltérések megállapítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Tervezési feladat

  Szervohajtásokhoz felhasznált villamos gépek ellenőrző számítása véges elemes módszeren (Finite Element Method, FEM) alapuló szoftvercsomagok segítségével. A véges elemes módszert használó szoftvercsomagok megismerése, kezelésük elsajátítása. Elektromágneses és állandó mágneses gerjesztésű, illetve kommutátor nélküli szinkrongépek, továbbá aszinkrongépek mágneses terének számítása, üzemi karakterisztikáik előállítása.

  Ellenőrző számítások elvégzése előtervezett villamos gépeken a szoftvercsomagok magnetosztatikus, magnetodinamikus, mágneses tranziens és termikus moduljainak segítségével.

  II. Mérési gyakorlatok

  1. Egyenáramú szervohajtás

  Négynegyedes szaggatóról táplált, fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata.

  2. Szinkron szervohajtás

  Négyszög-mezős szinkron szervohajtás statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata. A nyomaték képzés és az áramvektor szabályozás szinkronizálási módjának vizsgálata motoros és generátoros üzemben. Az áramvektor szabályozás számítógépes szimulációja.

  3. Kéttengelyes szerszámgép vezérlő

  A CNC megismerése. Megmunkáló programok készítése és futtatása. Egyszerűbb programlépések futtatásakor a beépített egyenáramú szervohajtások működésének vizsgálata.

  4. Hat-szabadságfokú PUMA robot

  A robot szerkezetének és vezérlésének megismerése. A robot kézi mozgatása, betanítási eljárások. A robot programozása, a programok futtatása. Egyszerű mozgatási feladatok elvégzésekor a beépített interpolációs eljárások megfigyelése, értékelése. Bemutató programok futtatása.

  5. Kiegészítő mérés azok számára, akik a fenti mérések valamelyikét a főszakirány laboron már mérték:

  Elektronikus kommutátoros motoros hajtás

  A feszültség-szabályozással és alárendelt áramkorlátozással ellátott elektronikus kommutátoros motoros hajtás tulajdonságainak vizsgálata. A csillagpontos és a hídkapcsolású változat összhasonlítása.

  Léptetőmotoros hajtás tulajdonságainak vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Aláírást és kredit pontot csak az a hallgató kaphat, aki a tervezési feladatát és a négy mérési gyakorlatot elvégezte. A félévközi jegyet a tervezésre kapott és a mérési gyakorlatokra kapott érdemjegy átlaga alapján állapítjuk meg. A tervezési gyakorlatok a félév első, a mérési gyakorlatok a félév második felében lesznek, meghatározott beosztás szerint.

  b. A vizsgaidőszakban: A tervezési feladat beadása, illetve mérési gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  c. Elővizsga: ------

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt számítógép használatot igénylő feladat pótlására csak egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.

  Az elmaradt mérési gyakorlatok közül egy pótolható a szorgalmi időszak pótmérésre kijelölt idejében

  12. Konzultációs lehetőségek

  -----------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Asztalos (szerk.): Villamos gépek II. Példatár (Jegyzet)

  - Tanszéki sokszorosítású mérési útmutató.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Györe Attila

  tanársegéd

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)