Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek mikroprocesszoros vezérlése

  A tantárgy angol neve: Microprocessor Control of Electrical Machines

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4155 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr.Hunyár Mátyás

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, Szabályozástechnika, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -----------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elfogyasztott energia nagy részét kitevő villamos gép fogyasztók információ feldolgozáson alapuló vezérlésének, szabályozásának, különböző szempontok szerinti optimalizálásának napjaink fejlett mikroprocesszoros technikáján alapuló megvalósítási lehetőségeinek megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Mikroprocesszoros (m P-s) hajtásirányító rendszerek.

  - A m P-s hajtásirányító rendszerrel szemben támasztott követelmények.

  - Hardware követelmények. Az analóg és digitális rendszerek összehasonlítása.

  - Software követelmények.

  1.1. A m P-s hajtásirányító rendszerek hardware elemei.

  - Általános felépítése.

  1.1.1. A hajtásirányító rendszerekben alkalmazott mikroszámítógép egységek.

  - mikroprocesszorok (8, 16, 32 bites)

  - mikrokontrollerek

  - digitális jelprocesszorok

  - aritmetikai egységek

  - többprocesszoros rendszerek.

  1.1.2. Folyamat interface

  a./ Jelérzékelés:

  - Villamos jelek: feszültség, áram, fluxus, Park-vektoraik, mérőegységeik.

  - Mechanikai jelek: nyomaték, szögsebesség, pozíció, jeladóik.

  - Digitalizálási módszerek (közvetlen, közvetett).

  - Obszerverek.

  b./ Beavatkozás:

  Digitális gyújtásvezérlő rendszerek:

  - Az egyes hajtástípusok gyújtásvezérlési követelményei.

  - Analóg és digitális megvalósítás, szinkronozó egységek.

  - Software típusú gyújtásvezérlő.

  - Hardware típusú gyújtásvezérlő.

  - Kikapcsolható félvezetők meghajtó áramkörei.

  Impulzus szélesség modulációs (ISZM) rendszerek:

  - Analóg megvalósítás

  - Hardware ISZM: diszkrét, cél IC-k

  - Software ISZM: on-line, off-line.

  Védelmek.

  1.1.3. Felhasználói interface

  - Kezelőszervek, kijelzők.

  - Host computer, feladata, illesztése, szabványos buszok.

  1.2. A m P-s hajtásirányító software elemei.

  - Rendszertechnika: mintavételezés, megszakítások, prioritások, egymásbaágyazás, feladatmegosztás, számábrázolás.

  - A jelérzékelés software elemei: felbontások, léptékezés, szűrési algoritmusok, becslési eljárások, hibaanalízis.

  - Szabályozási algoritmusok, korlátozások hatásai, adaptivitások, zavarkompenzációs eljárások.

  - Nemlineáris függvénykapcsolatok kezelése: on-line algoritmusok, off-line táblázatok, táblázatok felépítési, szervezési, kezelési, címzési elvei.

  - Paraméter identifikációk.

  2. m P-s irányítású hajtások.

  2.1. Egyenáramú hajtások.

  2.1.1. Hálózati kommutációs áramirányítós hajtás m P-s irányítása.

  - Irányítási elvek, szabályozási módszerek, adaptivitás a folyamatos és szaggatott vezetési állapotokra, megvalósítás.

  2.1.2. Szaggatóról táplált m P-s irányítású egyenáramú hajtás.

  - Vezérlési módszerek, szabályozási elvek, megvalósítás.

  2.2. Aszinkronmotoros hajtások.

  - Szabályozási elvek, a mezőorientált szabályozás elve.

  2.2.1. Frekvenciaváltós hajtások.

  a./ Feszültséginverteres hajtások:

  - Egyszerű feszültséginverteres m P-s irányítású hajtás megvalósítása.

  - ISZM feszültséginverteres m P-s irányítású hajtás megvalósítása.

  - Mezőorientált aszinkron szervóhajtás.

  b./ Áraminverteres hajtások:

  - Hagyományos fázissorrend kommutációs áraminverter mezőorientált szabályozású m P-s irányításának megvalósítása.

  - Szinuszos be- és kimenetű IGBT-s áraminverter mikroszámítógépes irányításának megvalósítása.

  2.2.2. Feszültség-szabályozott hajtások.

  - IGBT-s szaggatóról táplált aszinkronmotoros hajtás irányítása digitális jelprocesszorral.

  2.2.3. Energiatakarékos aszinkronmotoros hajtások.

  - Az energiatakarékosság lehetséges eszközei félvezetős villamos hajtásokban.

  - Szinuszos kimenő feszültség / áram megvalósítása.

  - Aszinkronmotoros hajtások alapvető energiatakarékos szabályozási elvei.

  - m P-s mezőorientált szabályozású feszültséginverter energiatakarékos üzeme (állandó üzem, gyakran reverzáló).

  - m P-s szabályozású áraminverter optimális szlippel, adaptív megoldások.

  2.3. Szinkrongépek m P-s irányítása.

  - Áramirányítós szinronmotoros hajtás mikroszámítógépes irányításának megvalósítása.

  - Szinkronmotoros szervóhajtások

  - m P-s gerjesztésszabályozás.

  Főáramköri megoldások.

  A szabályozó fő feladatai.

  A szabályozókör struktúrájának megválasztása, sima átmenetek biztosítása a tartomány határokon.

  A megvalósítás hardware , software részletei.

  - Nagy szinkrongépek indítása.

  3. Villamos hajtások szimulációs módszerei.

  - Állapottér módszer.

  - Numerikus módszerek.

  - Mátrixos iterációs módszer állandósult munkapont meghatározására.

  - Szimmetriaviszonyok kihasználása.

  4. Számítógépes villamosgép- és hajtáskiválasztás.

  - A szakértői rendszer felépítésének szempontjai, a szükséges információk, a kiválasztás szempontjai.

  - Számítógépes villamos hajtás diagnosztika és monitoring.

  5. Korszerű szabályozási módszerek és eszközök.

  - Neurális hálózatok, fuzzy logika, transputerek, FPGA, ASIC áramkörök alkalmazása villamos hajtások digitális irányításában.

  - Érzékelők nélküli szabályozások, obszerverek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. A tárgyhoz a Laboratórium c. tárgy keretében mérési gyakorlatok is tartoznak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

  Halász S., Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások. II. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

  Tanszéki sokszorosított segédlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr.Hunyár Mátyás

  docens

  VET (VG)