Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógéppel segített tervezés

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Design of Electrical Machines

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. április 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4126 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  VET

  Györe Attilaegyetemi tanársegédVET

  Lázár Gáspár

  vezető tervező

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, mágneses terek és körök, hálózatszámítás. Az elektrotechnikában alkalmazott vezető-, szigetelő- és mágneses anyagok tulajdonságai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy épít az Elektrotechnika és Villamos energetika tárgyakra.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismerteti a villamosgép tervezés általános szempontjait, menetét; a főméret meghatározást, a megengedhető mágneses és villamos igénybevételek megválasztását, a gépparaméterek meghatározására szolgáló számítási módszereket, a végeselem térszámítási módszer és más számítógépes módszerek alkalmazását a tervezésben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Forgómező létrehozása, mágneses mezők típusai, térvektor, forgómező álló tekercs-rendszerrel, háromfázisú tekercsrendszerek

  Homopoláris gépek, légrésteljesítmény, Ferraris-tétel, gerjesztési törvény differenciális alak, integrális alak, példamegoldás

  Szinuszos mezőeloszlás létrehozása, mindkét oldalán hengeres gép, horonyharmonikusok, Carter-tényező, gerjesztési görbe számítás, szerkesztés

  Gerjesztési törvény és a felharmonikusok kapcsolata, vezetési áramok, eltolási áramok, különböző harmonikusok által létrehozott gerjesztési görbék alakjai

  Felharmónikusok csökkentésének lehetőségei átmérős tekercselés esetén, tekercselési tényező számítása, egy fázisú és háromfázisú tekercselések megoldási lehetőségei

  Felharmónikusok csökkentésének lehetőségei húros tekercselés esetén, lépésrövidítés, lépéshosszabbítás, tekercselési tényezők, horonyharmónikusok, légréstekercselés, horonyferdítés, horonyszáj lezárás

  Állandómágnesek, anyagok, felépítésük, mágnesezésük, alkalmazásuk előnyei, hátrányai, állandómágnesek energiaszorzata, állandómágneses kisgépek, nyomatéklüktetés, fognyomaték leírása, csökkentési lehetőségek

  A végeselem módszer (FEM) alapjai, hálózási módszerek, Poisson egyenlet levezetése, Lagrange interpolációs polinomok, Dirichlet és Neumann határfeltételek, egy egyszerű példa megoldása 1 dimenzióban, ez a probléma kiterjesztése 2 dimenzióra, mágneses indukció kiszámítása

  Példamegoldás, gerjesztési görbe felvétele, QuickField nevű szoftver bemutatása, határfeltételek és hálózási problémák bemutatása egy egyszerű problémán

  Flux2D nevű szoftver bemutatása, szinkrongenerátornak használt csúszógyűrűs aszinkrongép elemzése, geometria, hálózás, eredmények vizsgálata, mért és számított eredmények összehasonlítása

  Motorpro és MotorCad nevű szoftver bemutatása

  Géptervezés metódusa, Mágneses kör alapfogalmak, szemléltetés; hasáb, légrés, fog mágneses ellenállás, telítés vizsgálata

  Gépek kihasználása, kerületi áram, teljesítmény korlátozása, szigetelőanyagok, hűtés, előzetes hőfokbecslés, szükséges levegőmennyiség becslés, egyszerűsített szellőzés számítás szellőzési sémával, hurok és csomóponti egyenletek, egyszerűsített melegedés számítás hősémával, hurok és csomóponti egyenletek

  Egy tömegpont tranziens melegedése, termikus időállandó, élettartam, szinkron gép felépítése, működése, üzemállapotok: motoros, generátoros, üresjárás, állórész szórás, nyomaték

  Terhelhetőségi diagram, teljesítmény korlátozások, főmező reaktancia számítás egyfázisú és háromfázisú tekercselésre, horonyszórás

  Állórész horonyszórás, fogfej és tekercsfej szórás, egy fázis szórása, kalickás forgórész, kalicka ellenállás, áramok, feszültségek, ellenállások átszámítása

  Szinkrongép háromfázisú zárlat, reaktanciák, időállandók a helyettesítő vázlat alapján, szinkron gépek igénybevételei: dielektromos, mechanikai, erőhatás határfelületen, zaj, mágneses igénybevétel

  Aszinkron gép működése, felépítése, helyettesítő vázlat, kördiagram, teljesítmény, kalickás mélyhornyú forgórész

  Kettős kapcsolódású szórás, skinhatás mélyhornyú vezetőben, kétkalickás forgórészű aszinkron gép helyettesítő vázlat, egyfázisú aszinkron gép nyomatékgörbéje

  Egyfázisú aszinkron gép, szimmetrikus összetevők, felharmónikusok hatásai, szinkron parazita nyomaték, zaj, rezgés, fékezés

  Trakciós motorok, vonóerő-sebesség jelleggörbe felvétele, menetdiagram, szigetelési problémák, szélgenerátorok, aszinkrongenerátorok, kaszkád kapcsolás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítógépes prezentációk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi írása

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

  11. Pótlási lehetőségek

  1 alkalommal

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szorgalmi időszakban: heti 1 alkalommal

  Vizsgaidőszakban: vizsga előtti napon

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   www.vet.bme.hu/okt/mszak/szervo/cad/index.htm

  Vajda I. Lázár G. : Számítógéppel segített géptervezés, Elektronikus jegyzet,

  S. Ratnajeevan H. Hoole: Computer-Aided Analysis and Design of Electromagnetic Devices, Elsevier, New York, 1989

  Liska J.: Villamosgépek I-IV. Tankönyvkiadó, Budapest. (bármely kiadás)

  Asztalos P. (szerk.): Villamosgépek II., Példatár (Jegyzet).

  Imre (szerk.): Villamos gépek és eszközök melegedése és hűtése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  VET

  Györe Attilaegyetemi tanársegédVET