Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG4047 8 6/0/0/f 8 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A villamos hajtások teljesítményelektronikai kapcsolásai és berendezései, villamos gépek, szabályozástechnika, villamos hajtások és irányításuk

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók, Villamos hajtások.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

------------- ------

7. A tantárgy célkitűzése

A műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munakvégzésre való képesség fejlesztése.

A színvonalasan kidolgozott feladatok diplomaterv vagy TDK dolgozat alapjául szolgálhatnak.

8. A tantárgy részletes tematikája

A meghírdetett témák az Energiaátalakító rendszerek szakirány tárgyaihoz és a tanszéken végzett kutató-fejlesztő munkákhoz kapcsolódnak.

Néhány jellemző tématerület:

villamos gépek számítógépes tervezése és modellezése, teljesítmény-elektronikai készülékek számítógéppel segitett méretezése és tervezése, átalakító-kapcsolások és szabályozóik számítógépes szimulációja, mikroprocesszoros irányító rendszerek, félvezetős villamos hajtások számítógépes irányítása, modellezése, diagnosztikája és monitoringja, korszerű irányítási algoritmusok realizálása, irányítási rendszerek tervezése, számítógépes folyamat irányítás, villamos járművek, autók és mechatronikai rendszerek villamos gépei és hajtásai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A témák a 8. félévet megelőzően kerülnek meghírdetésre. A meghírdetett témákból a hallgatók szabadon választhatnak. A választás a 9. félévben indokolt esetben módosítható.

A választott témában a konzultáció és az önállóan végzett laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy legfeljebb 2-3 fős csoportokban a témavezető irányításával heti 2x3 vagy 1x6 órában történik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszak elején kiadott feladatot a félév során folyamatosan kell kidolgozni a témavezető ellenőrzése mellet.

A végzett munkáról a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén konferencia keretében beszámolót tartanak, illetve a féléves gyakorlat folyamatáról és eredményéről dolgozatot készítenek.

A félévközi jegy a félév során tanúsított szorgalom, az elért eredmények, valamint a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala alapján kerül megállapításra.

b. A vizsgaidőszakban: -------------

c. Elővizsga: ---------

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Nincs.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

90

Félévközi készülés órákra

40

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

90

Készülés beszámolóra

20

Vizsgafelkészülés

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)