Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4047 8 6/0/0/f 8 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A villamos hajtások teljesítményelektronikai kapcsolásai és berendezései, villamos gépek, szabályozástechnika, villamos hajtások és irányításuk

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók, Villamos hajtások.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------------- ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munakvégzésre való képesség fejlesztése.

  A színvonalasan kidolgozott feladatok diplomaterv vagy TDK dolgozat alapjául szolgálhatnak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A meghírdetett témák az Energiaátalakító rendszerek szakirány tárgyaihoz és a tanszéken végzett kutató-fejlesztő munkákhoz kapcsolódnak.

  Néhány jellemző tématerület:

  villamos gépek számítógépes tervezése és modellezése, teljesítmény-elektronikai készülékek számítógéppel segitett méretezése és tervezése, átalakító-kapcsolások és szabályozóik számítógépes szimulációja, mikroprocesszoros irányító rendszerek, félvezetős villamos hajtások számítógépes irányítása, modellezése, diagnosztikája és monitoringja, korszerű irányítási algoritmusok realizálása, irányítási rendszerek tervezése, számítógépes folyamat irányítás, villamos járművek, autók és mechatronikai rendszerek villamos gépei és hajtásai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A témák a 8. félévet megelőzően kerülnek meghírdetésre. A meghírdetett témákból a hallgatók szabadon választhatnak. A választás a 9. félévben indokolt esetben módosítható.

  A választott témában a konzultáció és az önállóan végzett laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy legfeljebb 2-3 fős csoportokban a témavezető irányításával heti 2x3 vagy 1x6 órában történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszak elején kiadott feladatot a félév során folyamatosan kell kidolgozni a témavezető ellenőrzése mellet.

  A végzett munkáról a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén konferencia keretében beszámolót tartanak, illetve a féléves gyakorlat folyamatáról és eredményéről dolgozatot készítenek.

  A félévközi jegy a félév során tanúsított szorgalom, az elért eredmények, valamint a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala alapján kerül megállapításra.

  b. A vizsgaidőszakban: -------------

  c. Elővizsga: ---------

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  90

  Készülés beszámolóra

  20

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)