Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Energiaátalakító rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Energy Conversion Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4004 7 2/0/0/f 3 2/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hunyár Mátyás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Számel László

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók.

  Az e félévi Laboratórium tárgy a Villamos hajtások és az Irányítástechnika tárgyakhoz kapcsolódik.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------ ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos hajtások témakör:

  Feszültséginverteres aszinkron motoros hajtás

  Impulzusszélesség modulációs feszültséginverteres hajtás Park-vektoros vizsgálata. Mechanikai jelleggörbék felvétele, tranziens üzem vizsgálata. Feszültség, áram és nyomaték Fourier spektrumainak meghatározása.

  Szaggatós egyenáramú hajtás

  Négynegyedes szaggatós egyenáramú hajtás jelleggörbéinek felvétele. A szabályozókör vizsgálata. A fordulatszámszabályozó kör vágási körfrekvenciájának meghatározása. Indítási, irányváltási és fékezési folyamatok vizsgálata.

  Áramirányítós egyenáramú hajtás

  Háromfázisú szimmetrikusan és félig vezérelt hídkapcsolásban az előtét induktivitás meghatározása, a folytonos és a szaggatott vezetés vizsgálata, a hálózati árammunkadiagram felvétele. Az áram és a fordulatszám szabályozás vizsgálata

  Irányítástechnika témakör:

  Optimális szabályozások

  Vízszintszabályozás megvalósítása számítógépes irányitással. Az irányitási algoritmus egy kvadratikus célfüggvényt minimalizáló optimális állapotvisszacsatolás. A közvetlen illetve a becsült állapotváltozókról történő visszacsatolás hatásának vizsgálata.

  Érzékelők és illesztők

  Egyenáramú áramváltó és inkrementális adó vizsgálata. Optikai csatoló és elválasztó erősítő jellemzőinek meghatározása. Egyszerű illesztő és jelformáló kapcsolások tervezése és összeállítása kisérleti panelon, bemérésük.

  PLC-k programozása

  Tipikus vezérlési feladatok (forgalomirányítás, liftvezérlés, keverő üzem irányítása) megoldása PLC-vel; a programok megtervezése, elkészítése és működésük ellenőrzése a PLC-khez kapcsolt modelleken.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A 6db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és kiértékelést a hallgatók max. 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Mind a hat gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése.

  b. A vizsgaidőszakban: ------

  c. Elővizsga: -----

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Alkalomszerűen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek, Tanszéki kiadványok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Jegyzőkönyv elkészitése

  20

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  adjunktus

  VET (VGH)

  Dr. Varjasi István

  docens

  AU