Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Energiaátalakító rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Energy Conversion Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG3035 6 2/0/0/f 3 4/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Az e félévi Laboratórium tárgy a Villamos gépek és az Elektronikus átalakítók tárgyakhoz kapcsolódik.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos gépek témakör:

  Transzformátor

  Üresjárási és rövidzárási mérés, a drop meghatározása. A kapcsolási csoport vizsgálata. Háromfázisú transzformátor egyenlőtlen terhelése, járom fluxusok. Zérus sorrendű impendancia mérése.

  Aszinkron gép

  Csúszógyűrűs aszinkron motor természetes fordulatszám-nyomaték jelleggörbéjének felvétele. Az indítóellenállások számítása és az áramrelék beállítása. Az egyes indítófokozatokhoz tartozó jelleggörbék felvétele. A dinamikus féküzemben kialakuló fordulatszám-nyomaték jelleggörbe mérése.

  Szinkron gép

  Egyedül járó generátor üresjárási és rövidzárási jelleggörbéjének felvétele. Szinkronizálás. A hálózatra kapcsolt szinkron gép motoros és generátoros üzeme, a terhelési szög mérése. Alul- és túlgerjesztett üzemállapot. A reluktancia nyomaték vizsgálata.

  Egyenáramú gép

  Külső és vegyes gerjesztésű generátor és motor vizsgálata. A veszteségek szétválasztása. Különböző indítási és fordulatszámváltoztatási módok vizsgálata.

  Elektronikus átalakítók témakör:

  Hálózati kommutációs átalakítók

  Egy- és többfázisú nem vezérelt és vezérelt AC-DC, valamint egyfázisú AC-AC átalakító kapcsolások vizsgálata különböző jellegű terhelésekkel. Az üzemi paraméterek és jelleggörbék meghatározása.

  DC-DC átalakítók

  Különböző típusú feszültség csökkentő és feszültségnövelő DC-DC átalakító kapcsolások vizsgálata folyamatos és szaggatott üzemmódban. Az üzemi paraméterek és jelleggörbék meghatározása, jelalakok vizsgálata.

  DC-AC átalakítók

  Egyfázisú- és háromfázisú inverter kapcsolások működésének vizsgálata különböző jellegű terhelésekkel. A modulációs módok, a felharmonikus viszonyok és a szűrőkörök hatásainak elemzése. Üzemi paraméterek, jellemzők és jelleggörbék meghatározása.

  Rezgőkörös átalakítók

  Soros és párhuzamos terhelésű, valamint nulla áramátmenetnél és nulla feszültségmenetnél kapcsoló rezonans DC-DC átalakítókapcsolások vizsgálata. Impulzusszélesség modulált rezgőkörös átalakítókapcsolások vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A 6db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és kiértékelést a hallgatók max 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Mind a nyolc gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése. A szorgalmi időszakban 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  b. A vizsgaidőszakban: : Laboratóriumi gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  1. Elővizsga:------
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: nincs.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek, tanszéki kiadványok

  A Villamos Gépek és Hajtások Csoport Laboratóriumi szabályzata.

  Mérési útmutatók:

  1. sz. mérés: Transzformátor vizsgálata.

  http://www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/m_utmut/trafo.pdf

  2. sz. mérés: Csúszógyűrűs aszinkron motor indítása és dinamikus fékezése.

  http://www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/m_utmut/aszinkrn.pdf

  3. sz. mérés: Kiálló pólusú szinkrongép vizsgálata.

  http://www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/m_utmut/szinkron.pdf

  4. sz. mérés: Egyenáramú gép vizsgálata.

  http://www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/m_utmut/egyen.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  60

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)

  Hermann Imre

  adjunktus

  AT