Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG3034 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mágneses terek és körök, hálózatszámítás, villamos energetika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektromechanikus villamos energiaátalakítás alapelveinek, a legfontosabb villamosgép típusok felépítésének és működésének, helyettesítő áramkörének, villamos és mechanikai jelleggörbéinek megismerése. Háromfázisú gépek állandósult üzemállapotának vizsgálata szimmetrikus és aszimmetrikus táplálás esetén. A térvektoros módszerek alapjainak bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Egyfázisú és háromfázisú transzformátor felépítése, állandósult és tranziens üzeme. Háromfázisú transzformátor egyenlőtlen terhelése. Különleges transzformátorok. Forgó villamosgépek koncentrált és hornyokban elosztott tekercseinek kialakítása, a tekercsekben indukálódó feszültség, illetve a tekercsekben folyó áram által létesített légrésmező (főmező) és szórási mező meghatározása. Erőhatás, illetve nyomaték számítása elektromágneses rendszerekben. A körforgó mező létesítésének feltételei többfázisú rendszerekben. Az áram térvektorának definiciója háromfázisú gépeknél. Az indukciós gép helyettesítő vázlata és nyomatéka. Mélyhornyú és kétkalickás forgórészű gépek. A térbeli felharmonikusok hatása. Indítási és fordulatszám változtatási módszerek. Aszimmetrikus üzem, álló- és forgórész aszimmetriák hatása. Egyfázisú és segédfázisos gépek. A hengeres forgórészű szinkron gép helyettesítő áramköre és nyomatéka. Motoros és generátoros üzemállapot. Stabilitás. A kiálló pólus hatása. Reluktancia motorok és állandó mágneses gépek. Szinkron és aszinkron lineáris motorok. Egyenáramú gép armatúra tekercselései. A segédpólus és a kompenzáló tekercselés szerep. Külső, párhuzamos és vegyes gerjesztésű generátorok és motorok jelleggörbéi állandósult üzemállapotban. Motorok indítása és a fordulatszám változtatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás. (A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - Az előadások látogatása kötelező. Az össz-óraszám 30%-ának megfelelő hiányzás megengedett.

  - Félévközi 1 nagy ZH, egy pótlási lehetőséggel a szorgalmi időszak végén.

  - A vizsgára bocsátás (aláírás) feltételei:

  1./ a megengedettnél nem több hiányzás

  2./ a zárthelyi, vagy a pótzárhelyi legalább elégséges. Ez a feltétel a vizsgaidőszak első három hetében csak i.v. jelleggel teljesíthető.

  Korábban szerzett (max. 2 év) aláírás elfogadható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli és szóbeli.

  - Szóbeli vizsga csak akkor tehető, ha a vizsga írásbeli részére kapott osztályzat legalább elégséges. A vizsgajegy az írásbeli és szóbeli részre kapott osztályzatok átlaga. A nagyzárhelyi eredményt csak kerekítés erejéig vesszük figyelembe.

  - A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2) vizsgajegy.

  1. Elővizsga: lásd a./ pontot.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: akitűzött vizsgaidőpontok elötti napokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. I. 51440. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 416 oldal.
  Tárgy 72%, könyv 48%. Hallgatói ár: 2592 Ft, kapható. Hasznos kézikönyv később is.

  Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. II. 51444. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 296 oldal.
  Tárgy 11%, könyv 11%. Hallgatói ár: 1844 Ft, kapható. Hasznos kézikönyv később is.

  Németh Károly, Láday Ödön: Villamos energia-átalakítók (Példatár) 51122 Műegyetemi Kiadó. Budapest, 412 oldal.
  Tárgy 90%, könyv 50%, hallgatói ár: 2568 Ft, kapható.

  Kiss-Szemerey: Hálózati transzformátorok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)