Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika és jelfeldolgozás II.

  A tantárgy angol neve: Measurement Techniques and Signal Processing II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0187 5 0/0/2/f 3 2/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Méréstechnika és Jelfeldolgozás I.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIVG0184 Méréstechnika és Jelfeldolgozás I.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------ ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a Méréstechnika és Jelfeldolgozás I. című tárgyban tanult
  1 -- alapvető modellek gyakorlati használatának készség szintű elsajátítása,
  2 -- jártasság kialakítása az alapvető mérőeszközök kezelésében, alkalmazásában,
  3 -- tapasztalat szerezése az alapvető mérési folyamatok létrehozásában, dokumentálásában.
  A tanulási folyamatban a tudatos modellalkotás, a problémamegoldó képesség fejlesztése.
  A mérési információ feldolgozás folyamatában támpont keresés gyakorlása a számszerű eredmény összerendelési módok és az eredmény minőségét mutató bizonytalanság értékek meghatározásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Laboratóriumi szabályzat alapján az életvédelem, a vagyonbiztonság és a munkavédelem legalapvetőbb kérdéseinek megismerése. Laboratóriumi helyismeret elsajátítása.
  2. Az analóg és digitális multiméterek, az analóg és digitális oszcilloszkópok, jelalak generátorok megismerése, a műszer használat gyakorlása.

   A mérési-tevékenység dokumentálás alapismereteinek elsajátítása.

  3. Háromfázisú aszimmetrikus hálózatokban feszültség, áram, teljesítmény, mérése. Digitális teljesítmény analizátor használat megismerése.
  4. Szimmetrikus és aszimmetrikus háromfázisú feszültség és/vagy áram rendszer pozitív, negatív és zérus sorrendű összetevők meghatározása. Parkvektor végpont nyomvonal megjelenítése oszcilloszkópon.
  5. Egyenfeszültségű hálózatokban feszültség, áram, teljesítmény, ellenállás mérése. Egyfázisú egyhullámú szinuszos váltakozó feszültségű hálózatokban feszültség, áram, impedancia, teljesítménytényező fázisszög, illetve soros és paralel helyettesítő áramkörökben az R, L, C összetevők meghatározása. Az impedancia analizátor használat megismerése.
  6. Egyfázisútranszformátor helyettesítő kapcsolási vázlat eleminek meghatározása, adott munkapontban, áram, feszültség, frekvencia és terhelés esetén a kimeneti feszültség és a hatásfok mérése.
  7. Háromfázisú aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlat eleminek mérése, adott munkapontban, a nyomaték és a hatásfok meghatározása.
  8. Többhullámú jelanalízis, áram, feszültség, és mechanikai rezgés mérése. (Bemutató).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán a hallgatók 7 alkalommal - heti 2 óra terhelésnek megfelelően - 4 órás laboratóriumi gyakorlaton vesznek részt, a tematika szerinti témákban, Ezekről a hallgatók mérési dokumentációt készítenek. A hallgatók a felkészültségük, a gyakorlati tevékenységük és a dokumentáció minősége alapján alkalmanként osztályzatot kapnak.

  Aláírás feltétele, a 8.1.,,8.6., mérések eredményes, elégséges, vagy annál jobb osztályzattal történő lezárása.
  Félévközi osztályzatot az kaphat, aki érvényes aláírást kapott.
  Az osztályzat értéke: a 8.1.,,8.6. mérésekre kapott osztályzatok átlaga szerint a következő: 2.00-tól 2.49-ig elégséges, 2.50-től 3.49-ig közepes, 3.50-től 4.49-ig jó, 4.50-től jeles.

  b. A vizsgaidőszakban: A gyakorlatok vizsgaidőszakban nem pótolhatók.

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Szorgalmi időszakban egy mérés pótolható. Az ünnepnapra, tanulmányi szünetre eső mérések elmaradnak. Vizsgaidőszakban: a mérések nem pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Időpont: a hallgatókkal egyeztetett, de hetenként azonos időpontban (max 2 óra.)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Erdélyi I. Istvánfy Gy. Solymoss E. Tóth T. Villamos Műszerek és Mérések. Tankönyv Kiadó,1985. 51409.

  Dr. Halász S. (szerk.): Automatizált Villamos Hajtások. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. ISBN 963 18 2099 8.

  Schnell (ed): Technology of Electrical Measurements, John Wiley, 1993. ISBN:0 471 934356.

  Dr. Schnell L. (szerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985.

  Zoltán I.: Méréstechnika. Műegyetemi Kiadó, 1997. 55029.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  60

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)