Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások I.

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikaimérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0185 5 2/0/0/v 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszpémi Károly

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mágneses terek és körök, egyenáramú és váltakozóáramú hálózatok számítása

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos energiaátalakítás alapelveinek és a legfontosabb villamosgép és hajtás típusok felépítésének és működésének megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása. A transzformátor vektorábrája, üzeme. Háromfázisú transzformátorok.

  Nyomatékok és tömegek átszámítása közös tengelyre. Villamos hajtások mozgásegyenlete, pozitív irányok. A hajtás stabilitásának feltétele. A terhelőnyomatékok osztályozása. Viszonylagos egységek használata. Szögsebesség és nyomaték időfüggvények meghatározása. Névleges indítási idő. Elektromechanikai időállandó.

  Az egyenáramú gép felépítése, működése, az indukált feszültség számítása. Az egyenáramú gép nyomatékának számítása, helyettesítő kapcsolása. Az armatúravisszahatás. Az egyenáramú gép gerjesztési módjai, jelleggörbék.

  Külső gerjesztésű motorok indítása. Soros gerjesztésű motorok indítása.

  Egyenáramú motorok visszatápláló fékezése. Egyenáramú motorok ellenállásos fékezése. Egyenáramú motorok ellenáramú fékezése.

  Állandó feszültségről táplált egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása az ellenállás változtatásával. Állandó feszültségről táplált egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása a fluxus változtatásával.

  Egyenáramú áramirányítós hajtások. Áramirányító kapcsolások. A hídkapcsolású áramirányító származtatása. Működés a fedés elhanyagolásával, az egyenirányított feszültség. Áramirányítós hajtások felharmonikus viszonyai. A fedés figyelembevétele, fedési szög és áramfüggése. Áramirányítós hajtás teljesítményviszonyai. Véges induktivitású fojtótekercs, szaggatott és folyamatos vezetés. A kritikus áram. A mechanikai jelleggörbék alakulása szaggatott vezetés esetén. Áramirányítós hajtások négynegyedes üzeme.

  Egyenáramú szaggatós hajtások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megírása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszpémi Károly

  docens

  VET (VG)