Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika és jelfeldolgozás I.

  A tantárgy angol neve: Measurement Techniques and Signal Processing I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikaimérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0184 4 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, matematika, villamosságtan, elektrotechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -----

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------- ----

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

  Neptun-kód Cím

  vivg0197 Elektrotechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy olyan eszközök, módszerek, és eljárások megismerését teszi lehetővé, amelyek az energetika szakterülten a technológiai modellek szerkezeti felépítésének és a modellekben a mérendő jellemzők értékeinek meghatározásához nyújtanak megoldásokat. A hallgatókban a méréselmélet, a méréstechnika, a műszerismeret alapjai birtokában készség kialakítása, valamennyi műszaki tárgy, de különösen a laboratóriumi gyakorlatok ismeretanyagának mélyebb elsajátításához. A tanulási folyamatban az energetikai mérnöki szakterületen a tudatos modellalkotás és problémamegoldó képesség fejlesztése úgy, hogy az információ feldolgozási folyamatban a számszerű eredmények és azok minőségét mutató bizonytalanság értékek összerendeléséhez a hallgatók - mint későbbi szakemberek- képesek legyenek támpontokat találni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak ( 2 előadás ):

  A mérés fogalma. Mértékegység rendszer. Mérés ügy. A mérési folyamat. Technológiai és mérési modellek. Modelljellemzők, jelek, zajok, eredmények és bizonytalanságok fogalma, osztályozása. Méréstudomány, Metrológia, Méréstechnika áttekintése.

  A termék minőség ellenőrzése, a termékgyártási folyamat minőség biztosítása és a méréstechnika kapcsolata. Alapvető mérési módszerek.

  Méréselmélet alapjai ( 3 előadás ):

  Mérendő és zavaró jellemzők, jelek és hibák-zajok, eredmények és bizonytalanságok összefüggése. Mérési hibák definíciói, osztályozásuk, hibaterjedése, mérési bizonytalanság jellemzése, és csökkentésének lehetőségei.

  Méréstechnika alapjai ( 6 előadás):

  A Méréstechnika eszközrendszere. Érzékelők, jelhordozók jellemzői. Villamos és mechanikai mennységek érzékelői. A jeltovábbítás problémái, zavarérzékenység. A jelfeldolgozás tipikus módjai. Az Analóg és digitális mérőművek jellemzése. Eredmény megjelenítők, adatrögzítők.

  Készen kapható műszerek. Elektromechanikus és digitális műszerek, multiméterek. Analóg és digitális oszcilloszkópok. Univerzális eseményszámláló, digitális frekvencia és időtartam mérők. Jelgenerátorok, hang, szignál, jelalak generátorok. Tápegységek. Digitális szógenerátorok, logikai állapot analizátorok.

  Energetikai mérnöki szakterület villamos alapmodelljeiben
  szereplő paraméterek mérése
  (8 előadás)

  Egyfázisú, egyhullámú rendszerekben feszültség, áram, teljesítmény, energia, frekvencia, teljesítménytényező, hatásfok, elemi impedanciák, két és többpólus paraméterek mérésének módszerei és eszközei.

  Többfázisú, egyhullámú rendszerekben feszültségek, áramok, elemi impedanciák és azok szimmetrikus összetevőik teljesítmény, energia, mérésének módszerei és eszközei.

  Többhullámú szinuszos rendszerjellemzők, mérésének módszerei és eszközei, amplitúdó-frekvenciaspektrum regisztrátum, amplitúdó-fázisszög regisztrátum, Park-vektor regisztrátum megjelenítése, regisztrálása, tárolása.

  Egyszerű tranziens állapotú rendszer jellemzőinek mérési módszerei és eszközei.

  Energetikai mérnöki szakterület villamos gép, készülék modellekben szereplő paraméterek mérése (6 előadás)

  Gépek és berendezések minőség ellenőrző vizsgálatainak áttekintése. Források és terhelések.

  Egy, vagy több váltózótól függő modelljellemző adatai meghatározásának módszerei és eszközei, ( izzólámpa R=f(U), R=f(I), vasmagos tekercs L=f( f,I ), transzformátor üresjárási és rövidzárási jelleggörbék).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak a 11. héten, előadási időben. A sikertelen vagy elmulasztott zh. pótlására - külön eljárási díj befizetése ellenében - a szorgalmi időszakban egy-egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.

  A vizsgára bocsátás és a félévközi követelmények teljesítését elismerő aláírás megadásának feltétele a zárthelyi dolgozat elégséges, vagy annál jobb minősítése.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli, a vizsgázók két kérdést kapnak kidolgozásra. Sikertelen vizsgázók ismétlővizsgát leghamarabb 3 nap múlva tehetnek.

  A kreditpontok megszerzésének feltétele a sikeres vizsga.

  c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele az előadások legalább 70%-ának látogatása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Zoltán I.: Méréstechnika. Műegyetemi Kiadó, 1997. 55029.

  Erdélyi I. Istvánfy Gy. Solymoss E. Tóth T. Villamos Műszerek és Mérések. Tankönyv Kiadó,1985. J5-1409.

  Schnell (ed): Technology of Electrical Measurements, John Wiley, 1993. ISBN:0 471 934356.

  Dr. Schnell L. (szerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985.

  Dr. Halász S. (szerk.): Automatizált Villamos Hajtások. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. ISBN 963 18 2099 8.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)