Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás II.

  A tantárgy angol neve: Programming II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Környezetmérnöki Szak

  Szakmai törzsanyag

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0004 2 0/2/0/f 3 2/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  Dr.Számel László

  adjunktus

  VET (VG)

  Janka Sándor

  tanársegéd

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -------

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIVG0003" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  ------

  Programozás I. VIVG0003

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------------- -----

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan tudás birtokába jussanak a számítástechnika területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során használni tudjanak. A Programozás tárgy második félévében ez a következőkre irányul:

  • Egy programozási nyelv alapjainak megismerésén keresztül tisztában legyenek az alapvető adattárolási, adatfeldolgozási elvekkel és lehetőségekkel, az alapvető algoritmus szervezési módszerekkel. E tudás birtokában egy adott feladat számítógéppel történő megoldása esetén tárgyalóképes partnerei legyenek a tényleges programkódolási műveletet elvégző informatikus szakembereknek.
  • Egy mérnöki alkalmazói program (pl. Matlab, Mathematica, MathCad) használatának megtanulásán keresztül a mérnöki gyakorlatban hatékonyan használható eszközt ismerjenek meg.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Turbo Pascal programozási nyelv alapjainak megismerése:

  A PASCAL program szerkezete. Szintaktika, szemantika.

  A TURBO PASCAL nyelv elemei. A bináris számrendszer. Jelkészlet, foglalt szavak, program sorok, utasítások, azonosítók stb.

  Adattípusok és deklarációk. A deklaráció célja. Az adattípusok osztályozása. Egyszerű és strukturált típusok. Számábrázolási tartományok. Típus definíció.

  PASCAL kifejezések. Operátorok, elsőbbségi szabály. Kiértékelési szabályok. Aritmetikai, relációs, logikai operátorok.

  A TURBO PASCAL szabványos függvényei.

  INPUT/OUTPUT műveletek TURBO PASCAL-ban.

  A TURBO PASCAL utasításai, csoportosításuk.

  Egyszerű utasítások: üres, értékadó, eljárás hívás.

  Strukturált utasítások. Blokk utasítás.

  Feltételes utasítások: IF utasítás, különböző alakjai. CASE utasítás.

  Ciklus utasítások: FOR, REPEAT, WHILE. Folyamatábráik, különbségek.

  A tömb, mint strukturált adattípus. Deklaráció. Műveletek tömbökkel. Műveletek tömb elemeivel.

  A STRING típus. Deklaráció. Operációk. A TURBO PASCAL string függvényei és eljárásai.

  Alapvető algoritmusok: Összegzés, számlálás, szélsőérték keresés, adott érték keresése, lineáris és logaritmikus keresés, rendezési módszerek.

  Alprogramok, program szegmensek: eljárások és függvények. Működés. Hívás. Deklaráció. Formális és aktuális paraméterek. Érték és cím szerinti paraméterek. Rekurzió bemutatása.

  Egy alkalmazói program (pl. Matlab, Mathematica, MathCad) használatának megismerése demonstráción ketesztül.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientálta. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Egy zárthelyi számítógép használatával programozási feladatok megoldásából a félév végén. Eredménye és az órai aktivitás alapján félévközi jegyet kapnak.

  b. A vizsgaidőszakban: ------

  c. Elővizsga: -------

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: a Zh-k előtt

  A vizsgaidőszakban:------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Varga Balázs: Programozzunk TURBO Pascal nyelven( kezdőknek, középhaladóknak)

  Sokszorosított és elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  35

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)