Programozás I.

A tantárgy angol neve: Programming I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Környezetmérnöki Szak

Szakmai törzsanyag

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG0003 1 0/2/0/f 2 2/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

docens

VET (VG)

Dr.Erdélyi István

adjunktus

VET (VG)

Dr.Számel László

adjunktus

VET (VG)

Janka Sándor

tanársegéd

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-------

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-------------- -----

7. A tantárgy célkitűzése

Olyan tudás birtokába jussanak a számítástechnika területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során használni tudjanak. A Programozás tárgy első félévében ez a következőkre irányul:

  • Egyrészt a számítógép használat területén (DOS, Windows, Norton Commander)) megfelelő jártasságot szerezzenek és közel egy szintre kerüljenek.
  • Másrészt az általános dokumentum-készítő alkalmazói programok területén (WinWord, Excel) jól használható tudást szerezzenek (jegyzőkönyv készítés, jelentések írása, stb).
8. A tantárgy részletes tematikája

A számítógép hardver felépítése, funkcionális elemei, működése.

A számítógép szoftver elemei. Operációs rendszer, a programozási nyelvek különböző szintjei.

A számítógép kezelése, alapvető DOS parancsok. Műveletek végzése Norton Commander-rel.

A Windows kezelése, alapvető műveletek és alkalmazások használata.

A Word szövegszerkesztő alapvető kezelése. Karakter, bekezdés, dokumentum formázás. Listakezelés, tabulálás, táblázatok. Sablonok, hasábok, szakasz, élőfej, élőláb. Stílusok, tárgymutató, tartalomjegyzék.

Az Excel táblázatkezelő alapvető kezelése. Adatok, képletek beírása. Adatok, képletek másolása, mozgatása. Számformátumok (tizedes jegyek, százalék, könyvelői). Függvények, függvényvarázsló. Függvények egymásba-ágyazása. Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes). Diagram készítés alapjai. Rendezés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientáltan. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a három témakörnek megfelelő három zárthelyi számítógép használatával. Ezek és az órai aktivitás alapján félévközi jegyet kapnak.

b. A vizsgaidőszakban: ------

c. Elővizsga: -------

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: a Zh-k előtt

A vizsgaidőszakban:------

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Sokszorosított és elektronikus segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

docens

VET (VG)