Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Szakmai gyakorlat

    A tantárgy angol neve: Internship

    Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 23.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar
    Mérnökinformatikus szak, MSc képzés         
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIVEMS00 4   0  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
    4. A tantárgy előadója

    A szakmai gyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató főspecializációjának gondozó tanszéke).

    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A mérnökinformatikus mesterképzési szakon oktatott szakmai ismeretek.
    7. A tantárgy célkitűzése A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológiai ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.
    A hat hetes (240 munkaórás) szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki felelős és a vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.
    8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlat során a tanszék, illetve a gazdálkodó szervezet által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

    Hat hét (240 munkaóra) kiméretű szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik

    A tantárgy felvételének módja a következő:

    szorgalmi időszakban befejezett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni (szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka engedélyezett);
    nyári időszakban befejezett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.

    10. Követelmények A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.
    A szakmai gyakorlat végén a hallgatók 15–20 oldalas írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).
    11. Pótlási lehetőségek Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.
    12. Konzultációs lehetőségek A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra

     -

    Félévközi készülés órákra

     -

    Felkészülés zárthelyire

     -

    Házi feladat elkészítése

     -

    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

     -

    Vizsgafelkészülés

     -

    Összesen240 óra 
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
    Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

    Dr. Tevesz Gábor

    egyetemi docens, okt. dh.

    VIK-DH

    Kari Tanács Oktatási Bizottsága