Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati tranziensek

  A tantárgy angol neve: Power System Transients

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszerek főspecializáció

  Kötelező tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA03 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Prikler László

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek elektrotechnikai alapismeretei, villamosenergia-hálózatok kialakítása, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, a transzformátorok, nagy- és középfeszültségű kapcsoló-berendezések működésének fizikája, a háromfázisú hálózatok aszimmetrikus üzemállapotainak számítási módszerei, a csillagpont földelési módok, a zárlati áramok és feszültség közötti összefüggések ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM176" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM176", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Villamos energetika (VIVEAB01), Villamosenergia-átvitel (VIVEAC00), Villamos berendezések és szigetelések (VIVEAC02)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosenergia-rendszerben lezajló elektromágneses tranziens folyamatokat kiváltó okoknak, a folyamatok fizikájának és a tranziensek következményeinek megismertetése. Az előadások a villamos energiahálózat rendellenes üzemállapotai, zárlatai során fellépő folyamatai, a túlfeszültségek elleni védelem kialakításához, a rendszer egyes korszerű megoldásai működésének mélyebb megértéséhez kívánnak segítséget nyújtani. A gyakorlatok célja az egyszerűsített fizikai kép kialakítására alkalmas módszerek és a tranziensek szimulációjára alkalmas számítási eljárások, technikák bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1-2. hét      Elektromágneses tranziensek szerepe a villamosenergia-rendszer működésében és megbízhatóságában

  3-5. hét      Hullámfizika

  -          Ideális egy vezető-föld rendszer: A hullámterjedés törvényszerűségei ideális egy vezető – föld rendszerben. Elemi hullámok sorozatos reflexiója eredményeként keletkező tranziensek jellegzetességei és számítási módjai.

  -          Gyakorlat: Elosztott és koncentrált paraméterű hálózatok tulajdonságai, távvezetékek ki-, be- és visszakapcsolásának tranziensei, a tranziens túligénybevételek elleni védekezés módszerei, távvezetékek kisütése, kistávolságú zárlatok megszakítási tranziensei.

  -          Referencia-kapcsolások célja és felépítésének szabályai. Kondenzátort és tekercset (koncentrált kapacitást és induktivitást) tartalmazó hálózat számítása.

  -          Gyakorlat: Ferranti effektussal kapcsolatos tranziensek, hosszú távvezeték bekapcsolása, kábeles bevezetésű alállomások túlfeszültségvédelme.

  -          Hullámterjedés két, illetve n-vezetős rendszerben. Modusok kialakulásának fizikai magyarázata. Vezetékek be- és visszakapcsolása: téves (zárlat nélküli) egyfázisú visszakapcsolás. Kapacitív áram megszakítása, a isszamaradó töltés hatása a folyamatokra.

  -          Sodrony- és koronaveszteség hullámtorzító hatása. A veszteséges föld hullámtorzító hatása.

  -          Több vezetős, reális rendszer hullámfolyamatai visszavezetése egy vezető-föld rendszer tranzienseire.

  -          Gyakorlat: többfázisú vezeték bekapcsolási tranziensei. Távvezeték háromfázisú kikapcsolása, távvezeték bekapcsolása ellenállásos megszakítóval. Point-on-wave reclosing, polarity reclosing.

  6-7. hét      Távvezetéki szigetelők szennyezés miatti átívelési folyamatai. Tekercselésekben lejátszódó tranziensek.

  -          Gyakorlat: transzformátor-, söntfojtó- és forgógép-szigetelések túligénybevételei, illetve az igénybevételek redukálásának eszközei.

  8-9. hét     A tranziensek vizsgálatára alkalmas numerikus eljárások, szimulációs technikák bemutatása.

  10-12. hét      Távvezetékeken, illetve a zárlati ívben lejátszódó tranziensek kölcsönhatása

  -          Hosszú távvezetékek szekunder ívfolyamatával kapcsolatos tranziensek.

  -          Csillagpont-kezelés módjának hatása a zárlati ívek spontán kialvását befolyásoló tranziensekre.

  -          Gyakorlat: az átviteli hálózat egyfázisú visszakapcsolása hatásosságának növelési lehetőségei.

  13-14. hét       Elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma, zavarjelenségek osztályozása, terjedési módjai. Alállomások, kábelvonalak, távvezetékek földelési rendszerei, a földelési mód kihatása a tranziens- és földzárlati potenciálemelkedésre. Nemzetközi gyakorlat áttekintése, a potenciálemelkedés számítási módszerei. Szakaszolási tranziensek, alállomási árnyékolási megoldások.

  -          Gyakorlat: Elektronikus berendezések túlfeszültség és zavarvédelme.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, számítógépes gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 nagyzárthelyi

  -          Az aláírás megszerzésének feltételei: részvétel az előadások 70%-án és a gyakorlatok 80%-án. A félévközi zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az előadott, illetve önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból.

  -          A vizsgajegy kiszámításának módja: a zárthelyin és a szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy pótZH alkalom a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetes egyeztetést követően személyesen vagy e-mail-ben. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: az előadást követően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Részletesen ld. a tárgy honlapján: https://vet.bme.hu/tantargyak/halozati-tranziensek

  a)      Elektronikus tankönyv: https://vet.bme.hu/sites/default/files/tamop/vivem176/out/html/vivem176.html

  b)      Az előadásokon vetített PPT szlájdok letölthetők PDF formátumban.

  https://vet.bme.hu/sites/default/files/tantargyi_fajlok/tananyag_eloadas-abrak.pdf

  c)      Ajánlott irodalom: Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei. Műszaki Könyvkiadó, 1985. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatra

  7

  Készülés laborra

   

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

  14

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bán Gábor

  Professzor emeritusz

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Ladányi József

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Prikler László

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék