Fogyasztói berendezések információtechnológiája

A tantárgy angol neve: Information Technology of Consumer Equipment

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM407 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Vajda István

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék

Novák Balázs

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Szabályozástechnika, Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott:

Neptun-kód BMEVIVEM404

Cím Energetikai rendszerek információ-technológiája

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerkedjenek a villamos energetikai fogyasztók és fogyasztói berendezések tervezése, vizsgálata és üzemeltetése során felmerülő infromáció-technológiai elvekkel, eszközökkel és módszerekkel. A tárgy betekintést ad az információ-technológia alkalmazására egyes fogyasztó központú alkalmazási területeken, mint a villamos átalakító rendszerek, villamos járművek, épületfelügyelet.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés (1-2-3.hét)

Elektromechanikai rendszerek alaptörvényei, működési alapelvei, leírása. Topológiák. Fizikai rendszerek analógiáján alapuló egységes modellezés. Elektromechanikai rendszerek és folyamatok analízise és szimulációja. A valóságos rendszer mérnöki modellje. Modellezés Bond-gráfokkal. CAD-platformok. Számítógéppel segített problémamegoldás.

Fogyasztók monitoringja és diagnosztikája (4. hét)

Az információ-technológia alkalmazása. Az adatgyűjtés és jelfeldolgozás számítógépi eszközei, módszertana. Villamos járművek monitoringja.

Villamos hajtások szabályozásának elvei, eszközei és módszertana (5-6. hét)

Vezérlési és szabályozási stratégiák, inverteres táplálás. Klasszikus és modern hajtásirányítási elvek. Klasszikus és modern (grafikus) fejlesztési és irányítási környezet.

Villamos hajtások digitális irányítása (7-8-9. hét)

Valós idejű programtervezés és szervezés. Áram-, fordulatszám- és pozíció jel- és információ feldolgozása. Obszerverek. Digitális szabályozási algoritmusok, korlátozások. Paraméter identifikációk. Becslési és szűrési algoritmusok. Fix pontos aritmetika. Kommunikációs protokolok. Hajtás-specifikus algoritmusok. Függvényleképzések.

Többgépes mozgásszabályozási rendszerek (10. hét)

CNC szerszámgép, robot decentralizált intelligens hajtásszabályozásai és kapcsolatuk a központi irányító egységgel.

Korszerű hajtás-szabályozási elvek és megvalósításuk (11-12. hét)

Fuzzy hajtás-szabályozási módszerek. Neurális hálózatok alkalmazása villamos hajtások irányítására.

Épületinformatika (13-14. hét)

A kicsi- és nagyépületek, lakások korszerű integrált épületinformatikai rendszereinek felépítése. Vagyonvédelmi berendezések és rendszerek, tűzjelző.

Épületinformatikai rendszerek, távfelügyeleti rendszerek és diszpécser központok felépítése, centralizált és decentralizált rendszerek tulajdonságai (közvetlen vonalú-, beszédsáv feletti átvitelű-, vonalkapcsolt-, vezeték nélküli távfelügyeleti rendszer), tervezési kérdései és alkalmazási példák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

A tantárgy tananyagát előadásokon keresztül oktatjuk.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 nagy zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét zárthelyi legalább elégséges szinten való teljesítése.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: Legalább 4-es zárthelyi átlag esetén lehetséges a szorgalmi időszak utolsó hetében.
11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik a szorgalmi időszakban egyszer és a vizsgaidőszak első két hetében még egyszer pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek

A zárthelyik és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadásokon kiosztott segédletek (előadás vázlat).

Ajánlott irodalom:

Schmidt, I.-Vincze, Gyné.-Veszprémi, K.: Villamos szervo- és robothajtások, Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2000.

Theodor Wildi: Electrical Machines, Drives and Power Systems, Prentice Hall, New Yersey 2002.

Dr Kovács Károly - Az instabus EIB épületfelügyeleti és üzemeltetési rendszer; EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyikre

35

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Vajda István

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék