Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fogyasztói berendezések információtechnológiája

  A tantárgy angol neve: Information Technology of Consumer Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM407 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Novák Balázs

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Szabályozástechnika, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Neptun-kód BMEVIVEM404

  Cím Energetikai rendszerek információ-technológiája

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerkedjenek a villamos energetikai fogyasztók és fogyasztói berendezések tervezése, vizsgálata és üzemeltetése során felmerülő infromáció-technológiai elvekkel, eszközökkel és módszerekkel. A tárgy betekintést ad az információ-technológia alkalmazására egyes fogyasztó központú alkalmazási területeken, mint a villamos átalakító rendszerek, villamos járművek, épületfelügyelet.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés (1-2-3.hét)

  Elektromechanikai rendszerek alaptörvényei, működési alapelvei, leírása. Topológiák. Fizikai rendszerek analógiáján alapuló egységes modellezés. Elektromechanikai rendszerek és folyamatok analízise és szimulációja. A valóságos rendszer mérnöki modellje. Modellezés Bond-gráfokkal. CAD-platformok. Számítógéppel segített problémamegoldás.

  Fogyasztók monitoringja és diagnosztikája (4. hét)

  Az információ-technológia alkalmazása. Az adatgyűjtés és jelfeldolgozás számítógépi eszközei, módszertana. Villamos járművek monitoringja.

  Villamos hajtások szabályozásának elvei, eszközei és módszertana (5-6. hét)

  Vezérlési és szabályozási stratégiák, inverteres táplálás. Klasszikus és modern hajtásirányítási elvek. Klasszikus és modern (grafikus) fejlesztési és irányítási környezet.

  Villamos hajtások digitális irányítása (7-8-9. hét)

  Valós idejű programtervezés és szervezés. Áram-, fordulatszám- és pozíció jel- és információ feldolgozása. Obszerverek. Digitális szabályozási algoritmusok, korlátozások. Paraméter identifikációk. Becslési és szűrési algoritmusok. Fix pontos aritmetika. Kommunikációs protokolok. Hajtás-specifikus algoritmusok. Függvényleképzések.

  Többgépes mozgásszabályozási rendszerek (10. hét)

  CNC szerszámgép, robot decentralizált intelligens hajtásszabályozásai és kapcsolatuk a központi irányító egységgel.

  Korszerű hajtás-szabályozási elvek és megvalósításuk (11-12. hét)

  Fuzzy hajtás-szabályozási módszerek. Neurális hálózatok alkalmazása villamos hajtások irányítására.

  Épületinformatika (13-14. hét)

  A kicsi- és nagyépületek, lakások korszerű integrált épületinformatikai rendszereinek felépítése. Vagyonvédelmi berendezések és rendszerek, tűzjelző.

  Épületinformatikai rendszerek, távfelügyeleti rendszerek és diszpécser központok felépítése, centralizált és decentralizált rendszerek tulajdonságai (közvetlen vonalú-, beszédsáv feletti átvitelű-, vonalkapcsolt-, vezeték nélküli távfelügyeleti rendszer), tervezési kérdései és alkalmazási példák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  A tantárgy tananyagát előadásokon keresztül oktatjuk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 nagy zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét zárthelyi legalább elégséges szinten való teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: Legalább 4-es zárthelyi átlag esetén lehetséges a szorgalmi időszak utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik a szorgalmi időszakban egyszer és a vizsgaidőszak első két hetében még egyszer pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyik és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokon kiosztott segédletek (előadás vázlat).

  Ajánlott irodalom:

  Schmidt, I.-Vincze, Gyné.-Veszprémi, K.: Villamos szervo- és robothajtások, Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2000.

  Theodor Wildi: Electrical Machines, Drives and Power Systems, Prentice Hall, New Yersey 2002.

  Dr Kovács Károly - Az instabus EIB épületfelügyeleti és üzemeltetési rendszer; EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyikre

  35

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék