Villamosenergia - piac és minőségszabályozás

A tantárgy angol neve: Electric Energy Market and Quality Management

Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia-rendszer informatika és menedzsment mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM368 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/tantargyak/villamosenergia-kereskedelem-es-piacszabalyozas
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán Andrásegyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
 Divényi Dániel
 egyetemi tanársegéd
 Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít x
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
x
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamosenergia-piac működési modelljeit, elsősorban a hazai modellre fókuszálva, de kitekintést adva az európai megvalósításokra és folyamatokra. A tárgy elsajátítása során a hallgatók alapismereteket sajátítanak el a villamosenergia-rendszer jogi, műszaki és kereskedelmi szabályozásáról mind a hazai jogrendszer, mind az uniós előírások tekintetében. Részletesen bemutatásra kerülnek az energia-, tartalék és határkeresztező szabad kapacitás piacok működése, valamint a megújuló termelés támogatási rendszerei. A hallgatók megismerik a hazai hatósági árszabályozás módszertanát és ösztönzőit a szolgáltatás és ellátás műszaki minőségének biztosításához. A tárgy során a hallgatók betekintést kapnak a villamosenergia-kereskedők napi feladatairól, az alapvető kereskedelmi folyamatokról és a kezelendő kockázatokról.

Napjainkban a teljes iparágat átszövik a piacorientált megközelítés. A hazai energiapiac működési alapjainak, szemléletének és módszereinek elsajátítása lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók tanulmányaik befejezését követően bekapcsolódhassanak a kereskedelmi, vagy piaci szemléletű szolgáltatói, elosztói vagy rendszerirányítói tevékenységekbe.

Energiapolitika, európai uniós jogszabályok. A harmadik energiacsomag és annak hazai átültetése. Az európai piacintegrálási törekvések (IEM), az egységes szabályozáshoz vezető út (network codes).Villamosenergia-piac főbb jellemzői. A villamos energia, mint áru. A hazai villamosenergia-piaci szereplők jogszabály szerinti csoportosítása, a hálózati és kereskedelmi feladatok szétválasztása. A villamosenergia-piac működése Magyarországon: mérlegkörök, kereskedelmi szerződések, menetrend, kiegyenlítő energia. Profilos és idősoros fogyasztók. Gyakorlat.

A rendszerszintű szolgáltatások piaca. A rendszerszintű szolgáltatások bemutatása, piaci alapú beszerzése, igénybevétele és elszámolási szabályai Magyarországon. Európai kitekintés a tartalékpiaci modellek tekintetében. Rendszerirányítói együttműködések (GCC). Gyakorlat.

Szervezett villamosenergia-piac működése. Termékek és korlátok. Európai megvalósítások. A klíringalgoritmusok feladatai, és matematikai alapjai. Határidős termékek piaca. Gyakorlat.

Nemzetközi villamosenergia-piac, a határkeresztező kapacitások piaca, kapacitás aukciók típusai. A piac-összekapcsolás: ár- és mennyiség alapon. Rendszerirányítók közötti elszámolás (ITC). Áramlásalapú allokáció. Gyakorlat.

Termeléstámogatási rendszerek, a megújuló energiatermelés támogatási modelljei. A hazai kötelező átvétel története, működése és ösztönzői. Gyakorlat.

Zárthelyi.

Monopóliumok a villamosenergia-piacon, a hálózati feladatok a piacon. Az árszabályozás célja, korlátai és nehézségei. Az árszabályozás hazai módszertana. Villamosenergia-díjszabás szerkezeti felépítése. A hatósági árszabályozás bemutatása. Gyakorlat.

Az ösztönzők hatása a gyakorlatban a villamosenergia-felhasználókra vonatkozóan. Teljesítmény optimális lekötése, meddőkompenzálás megtérülése, mérési pont megválasztása. Gyakorlat.

Minőségszabályozás műszaki kritériumai és kereskedelmi szabályozása: SAIDI, SAIFI definíciója, megjelenése az elosztói ösztönzésben. A hálózati karbantartás és minőségi kritériumok piaci alapú elősegítése. Garantált szolgáltatások.

A villamosenergia-kereskedelem működése: előrejelzési technikák, árajánlatok készítése. T-görbe. Kockázatok és kezelésük. Kereskedelmi szimulátor kipróbálása. Gyakorlat.

Az észak-amerikai sztenderd piac jellegzetességei, az európai és amerikai eltérések bemutatása. Kooptimalizálás, csomóponti árazás, real-time piac, hosszú távú kapacitáspiac. Pénzügyi termékek, virtuális ajánlatok.


<

10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltételei:

-       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

b)      Vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

11. Pótlási lehetőségek

 

A szorgalmi időszakban egy zh pótlási alkalom lesz.

Ha a pótlás nem sikerül, az a pótlási héten pót-pót zh keretében pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint e-mailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kiss Lajos: Villamosenergia-gazdálkodás Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.Villamosenergia-minőség,
  2. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  3. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.

     

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dán András

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék

Divényi Dániel

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

Sőrés Péter

doktorandusz

Villamos Energetika Tanszék