Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia - piac és minőségszabályozás

  A tantárgy angol neve: Electric Energy Market and Quality Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszer informatika és menedzsment mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM368 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/tantargyak/villamosenergia-kereskedelem-es-piacszabalyozas
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán Andrásegyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
   Divényi Dániel
   egyetemi tanársegéd
   Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít x
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  x
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamosenergia-piac működési modelljeit, elsősorban a hazai modellre fókuszálva, de kitekintést adva az európai megvalósításokra és folyamatokra. A tárgy elsajátítása során a hallgatók alapismereteket sajátítanak el a villamosenergia-rendszer jogi, műszaki és kereskedelmi szabályozásáról mind a hazai jogrendszer, mind az uniós előírások tekintetében. Részletesen bemutatásra kerülnek az energia-, tartalék és határkeresztező szabad kapacitás piacok működése, valamint a megújuló termelés támogatási rendszerei. A hallgatók megismerik a hazai hatósági árszabályozás módszertanát és ösztönzőit a szolgáltatás és ellátás műszaki minőségének biztosításához. A tárgy során a hallgatók betekintést kapnak a villamosenergia-kereskedők napi feladatairól, az alapvető kereskedelmi folyamatokról és a kezelendő kockázatokról.

  Napjainkban a teljes iparágat átszövik a piacorientált megközelítés. A hazai energiapiac működési alapjainak, szemléletének és módszereinek elsajátítása lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók tanulmányaik befejezését követően bekapcsolódhassanak a kereskedelmi, vagy piaci szemléletű szolgáltatói, elosztói vagy rendszerirányítói tevékenységekbe.

  Energiapolitika, európai uniós jogszabályok. A harmadik energiacsomag és annak hazai átültetése. Az európai piacintegrálási törekvések (IEM), az egységes szabályozáshoz vezető út (network codes).Villamosenergia-piac főbb jellemzői. A villamos energia, mint áru. A hazai villamosenergia-piaci szereplők jogszabály szerinti csoportosítása, a hálózati és kereskedelmi feladatok szétválasztása. A villamosenergia-piac működése Magyarországon: mérlegkörök, kereskedelmi szerződések, menetrend, kiegyenlítő energia. Profilos és idősoros fogyasztók. Gyakorlat.

  A rendszerszintű szolgáltatások piaca. A rendszerszintű szolgáltatások bemutatása, piaci alapú beszerzése, igénybevétele és elszámolási szabályai Magyarországon. Európai kitekintés a tartalékpiaci modellek tekintetében. Rendszerirányítói együttműködések (GCC). Gyakorlat.

  Szervezett villamosenergia-piac működése. Termékek és korlátok. Európai megvalósítások. A klíringalgoritmusok feladatai, és matematikai alapjai. Határidős termékek piaca. Gyakorlat.

  Nemzetközi villamosenergia-piac, a határkeresztező kapacitások piaca, kapacitás aukciók típusai. A piac-összekapcsolás: ár- és mennyiség alapon. Rendszerirányítók közötti elszámolás (ITC). Áramlásalapú allokáció. Gyakorlat.

  Termeléstámogatási rendszerek, a megújuló energiatermelés támogatási modelljei. A hazai kötelező átvétel története, működése és ösztönzői. Gyakorlat.

  Zárthelyi.

  Monopóliumok a villamosenergia-piacon, a hálózati feladatok a piacon. Az árszabályozás célja, korlátai és nehézségei. Az árszabályozás hazai módszertana. Villamosenergia-díjszabás szerkezeti felépítése. A hatósági árszabályozás bemutatása. Gyakorlat.

  Az ösztönzők hatása a gyakorlatban a villamosenergia-felhasználókra vonatkozóan. Teljesítmény optimális lekötése, meddőkompenzálás megtérülése, mérési pont megválasztása. Gyakorlat.

  Minőségszabályozás műszaki kritériumai és kereskedelmi szabályozása: SAIDI, SAIFI definíciója, megjelenése az elosztói ösztönzésben. A hálózati karbantartás és minőségi kritériumok piaci alapú elősegítése. Garantált szolgáltatások.

  A villamosenergia-kereskedelem működése: előrejelzési technikák, árajánlatok készítése. T-görbe. Kockázatok és kezelésük. Kereskedelmi szimulátor kipróbálása. Gyakorlat.

  Az észak-amerikai sztenderd piac jellegzetességei, az európai és amerikai eltérések bemutatása. Kooptimalizálás, csomóponti árazás, real-time piac, hosszú távú kapacitáspiac. Pénzügyi termékek, virtuális ajánlatok.


  <

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A szorgalmi időszakban egy zh pótlási alkalom lesz.

  Ha a pótlás nem sikerül, az a pótlási héten pót-pót zh keretében pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint e-mailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kiss Lajos: Villamosenergia-gazdálkodás Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.Villamosenergia-minőség,
  2. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  3. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.

    

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dán András

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Divényi Dániel

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Sőrés Péter

  doktorandusz

  Villamos Energetika Tanszék