Intelligens villamosenergia - rendszer

A tantárgy angol neve: Smart Grid

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia-rendszer informatika és menedzsment mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM367 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/mscm/ver/intver/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
Dr. Czira Zsuzsa egyetemi adjunktus Villamos Energetika Tanszék
Raisz Dávid Tud.smts. Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika, VER üzeme és irányítása.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
x
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hallgatóságot megismertetni a VER modellezésében a kutatás-fejlesztés-tervezés területén alkalmazott hasonlóságelméleti, megbízhatóságelméleti, fuzzy-neurális módszerekkel.

A villamosenergia-rendszer tervezése és üzemeltetése során igen nagy volumenű adatbázison alapuló, nagy variációszámú munkaváltozatban történnek vizsgálatok és értékelések. A tantárgy ismereteket nyújt a tématerületen használatos igen sokfajta számítógépes szoftver-eszközről.

8. A tantárgy részletes tematikája

A VER számítógépi modellezésének elvei, rendszerelemek modellezése és paraméterezése, rendszermodell, szimulációs analízis.

Hasonlóságelméleti ismeretek. A villamosenergia-rendszer szimulációja, számítógéppel támogatott tervezés. Folyamatok időbelisége. Gyakorlat: hasonlósági invariánsok meghatározása, önmodellezés vizsgálata.

Fuzzy rendszerek, szakértői rendszerek, neurális hálózatok, intelligens alkalmazások. Gyakorlat: fuzzy szabályozó kimeneteinek számítása adott bemenetek, tagsági függvények és egyszerű szabálybázis alapján.

Megbízhatóság elméleti alapok. Gyakorlat: egyszerű hálózat rendelkezésre-állási mutatóinak számítása az elemekre vonatkozó kiesési valószínűségek ismeretében.

 

Statikus és dinamikus szimuláció, elektromágneses tranziensek, számítási módszerek.

Off-line, on-line és real-time szimulációk. Adatbázis, paraméterigények.

Felhasználói szoftverek. Tréningszimulátor. Ezekez kapcsolódó számítógépes laborfoglalkozások.

A villamosenergia-rendszerek átalakulási és fejlődési folyamatai. Energiatermelés, energiatárolás és tartalékolás.

Irányítás és információ-technológia alkalmazások és fejlesztések.

Intelligens elosztóhálózatok.

Megújuló energiaforrások és alternatív villamosenergia-termelési technológiák, kialakítás, üzemeltetés, vezérlés és szabályozás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes vetítéssel segített előadás, számítógéptermi bemutató ill. gyakorló foglalkozásokkal.

 

10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltételei:

-       részvétel az előadások legalább 70%-án.

-       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

b)      Vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

11. Pótlási lehetőségek

 

TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: Minden héten a hét első előadási óráját követően.

  

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
    1. Félév közben megadott irodalom, műszaki leírások és tanszéki segédletek
    2. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok, pl.
  1. http://www.vet.bme.hu/okt/mszak/eninf/szimterv/index.htm

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék