Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens villamosenergia - rendszer

  A tantárgy angol neve: Smart Grid

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszer informatika és menedzsment mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM367 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/mscm/ver/intver/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Czira Zsuzsa egyetemi adjunktus Villamos Energetika Tanszék
  Raisz Dávid Tud.smts. Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, VER üzeme és irányítása.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  x
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatóságot megismertetni a VER modellezésében a kutatás-fejlesztés-tervezés területén alkalmazott hasonlóságelméleti, megbízhatóságelméleti, fuzzy-neurális módszerekkel.

  A villamosenergia-rendszer tervezése és üzemeltetése során igen nagy volumenű adatbázison alapuló, nagy variációszámú munkaváltozatban történnek vizsgálatok és értékelések. A tantárgy ismereteket nyújt a tématerületen használatos igen sokfajta számítógépes szoftver-eszközről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A VER számítógépi modellezésének elvei, rendszerelemek modellezése és paraméterezése, rendszermodell, szimulációs analízis.

  Hasonlóságelméleti ismeretek. A villamosenergia-rendszer szimulációja, számítógéppel támogatott tervezés. Folyamatok időbelisége. Gyakorlat: hasonlósági invariánsok meghatározása, önmodellezés vizsgálata.

  Fuzzy rendszerek, szakértői rendszerek, neurális hálózatok, intelligens alkalmazások. Gyakorlat: fuzzy szabályozó kimeneteinek számítása adott bemenetek, tagsági függvények és egyszerű szabálybázis alapján.

  Megbízhatóság elméleti alapok. Gyakorlat: egyszerű hálózat rendelkezésre-állási mutatóinak számítása az elemekre vonatkozó kiesési valószínűségek ismeretében.

   

  Statikus és dinamikus szimuláció, elektromágneses tranziensek, számítási módszerek.

  Off-line, on-line és real-time szimulációk. Adatbázis, paraméterigények.

  Felhasználói szoftverek. Tréningszimulátor. Ezekez kapcsolódó számítógépes laborfoglalkozások.

  A villamosenergia-rendszerek átalakulási és fejlődési folyamatai. Energiatermelés, energiatárolás és tartalékolás.

  Irányítás és információ-technológia alkalmazások és fejlesztések.

  Intelligens elosztóhálózatok.

  Megújuló energiaforrások és alternatív villamosenergia-termelési technológiák, kialakítás, üzemeltetés, vezérlés és szabályozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes vetítéssel segített előadás, számítógéptermi bemutató ill. gyakorló foglalkozásokkal.

   

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: Minden héten a hét első előadási óráját követően.

    

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
   1. Félév közben megadott irodalom, műszaki leírások és tanszéki segédletek
   2. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok, pl.
  1. http://www.vet.bme.hu/okt/mszak/eninf/szimterv/index.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék